Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tittel APPARAT FOR FUNDAMENTERING AV UTRUSTNING I HAVBUNNEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt. (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 340658
Søknadsnummer 20111016
Levert
Prioritet 2008.12.12, NO 20085187
Sakstype PCT
Internasjonal søknadsdato
Internasjonalt søknadsnummer PCT/NO2009/000433
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker NeoDrill AS (NO)
Innehaver NeoDrill AS (NO)
Oppfinner Øyvind Hosøy (NO) .... se mer/flere nedenfor
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Det omtales en anordning ved fundamentering for montasje i en havbunn, omfattende en nedad åpen husformet kappedannende konstruksjon innrettet for nedsetting i havbunnen, hvilken konstruksjon omfatter en toppdel, og toppdelen omfatter et langstrakt hult organ (140) som rager en strekning innvendig inn i konstruksjonen. Oppfinnelsen er kjennetegnet ved at innerrørets lengde er kortere eller lengre enn kappens lengde. Når innerrøret er kortere, er dets lengde i størrelsesorden 10-90 % av skjørtets 10 lengde, fortrinnsvis 25 til 60 %, og aller mest foretrukket 50 %. Når innerrøret er lengre, er dettes lengde mer enn (over) 100 % og opptil ca 300 % av ytterkappens (10) lengde, fortrinnsvis 150 til 200 %, og aller mest foretrukket 300 %. Det omtales også en fremgangsmåte og ulike anvendelser.

Se forsidefigur og sammendrag i Espacenet


B1

Beskrivelse

APPARAT FOR FUNDAMENTERING AV UTRUSTNING I HAVBUNNEN

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en ny konstruksjon for fundamentering av utrustning på en havbunn slik det er definert i innledningen i det etterfølgende krav 1.

Nærmere bestemt vedrører oppfinnelsen et apparat for understøttelse av utstyr i en havbunn, hvor apparatet omfatter et nedad åpent fundament som er innrettet for nedsetting i havbunnen og omfatter et skjørt, et toppdeksel og et rør som forløper en strekning nedad innvendig i fundamentet fra toppdekselet.

Oppfinnelsen har befatning med havbunns-sugefundamenter som kan anvendes for mange formål. I dag anvendes sugefundamenter hovedsakelig til å forankre flytende installasjoner. Det vanlige er at sugefundamentet er forsynt med et skjørt med sirkulært tverrsnitt og et innerrør som er festet sentralt til et toppdeksel, men det kan utføres med andre tverrsnittsformer enn den sirkulære formen. I ringrommet som defineres mellom fundamentets skjørt og innerrøret, kan det opprettes et undertrykk eller sug, noe som vil føre til at hele fundamentet synker ved egen tyngde ned i grunnmassen i havbunnen.

Selv om man i foreliggende søknad benytter uttrykket sugefundament, vil denne konstruksjon også fungere som et rent gravitasjonsanker med en vekt som er så stor at det synker helt ned uten at man må opprette noe sug i ringrommet. Derved skal betegnelsen sugeanker også dekke de typiske gravitasjonsankerne.

I denne forbindelse skal det vises til japansk patentpublikasjon JP61049029 hvor det omtales sugeankre til å forankre flytende installasjoner mot en havbunn. Imidlertid er denne løsningen konsentrert om et sugeanker som skal plasseres i permeabel jord (sand), og hvor innerrøret i det vesentlige fungerer som en støtteramme for peling. Innerrøret er anordnet for å skape et tett sugerom i hele ankerets lengde, dvs. siden innerrøret går ned til kanten av skjørtet. Røret er først og fremst ment for å "lede" en pel slik at den blir stående oppreist og støtt når den drives ned i bunnlaget. Spesielt er dette nødvendig når sjøbunnen har et topplag som er hardt eller består av sand. I et slikt tilfelle kan dette innerrøret verken være kortere eller lengre enn selve ankerets ytterskjørt.

US4572304A beskriver et flyttbart havbunnspenetreringssystem for testing av havbunnsegenskaper før eventuell boring etter olje og gass, hvor et sugeanker tildanner et nedre feste for et lederør for ei teststang som skyves gjennom lederøret og ned i havbunnen ved hjelp av en skyveinnretning på en overflateinstallasjon. Sugeankeret er på i og forseg kjent vis utformet som et sylindrisk legeme med lukket topp og åpen bunn, og sugeankerets innvendige rom er evakuerbart ved hjelp av et pumpesystem slik at sugeankeret skyves ned i havbunnen. Innvendig i sugeankeret, i en avstand under sugerankerets toppdeksel, er det anordnet ei filterplate som kan holde tilbake havbunnsmasser under evakuering av det innvendige av sugeankeret. Når sugeankeret er skjøvet ned i havbunnen, hviler filterplata på havbunnen. Teststanga føres gjennom et nedsenket parti i senter av filterplata og inn i den underliggende havbunnsmassen.

CN2349127Y beskriver et sugeanker tildannet som en dobbeltvegget sylinder. Innvendig i en ytre sylinder med en stor diameter og liten høyde er det anordnet en andre sylinder med mindre diameter og større høyde, og den andre sylinderen strekker seg nedover fra et felles toppdeksel som lukker sugerankerets topp. Sugeankeret er egnet til å settes i en havbunn med et mykt øvre havbunnslag som den ytre sylinderen trenger inn i, og et hardere nedre lag som den indre sylinderen trenger inn i ved evakuering av sugeankerets innvendige rom.

US6659182B1 beskriver en metode og et apparat for installering av lederør i oljebrønner til havs, hvor lederøret er løsgjørbart fastgjort i et gjenvinnbart sugefundament ved at pakninger anordnet i et toppdeksel slutter tett omkring lederøret under inndriving av sugefundamentet og lederøret i havbunnen. Etter at sugefundamentet har blitt drevet helt ned i havbunnen, løsgjøres sugefundamentet fra lederøret, forskyves oppover på lederøret, hvor det festes på nytt for videre inndriving av lederøret ved evakuering av vann fra sugefundamentets innside.

Oppfinnelsen tilveiebringer et apparat for understøttelse av utstyr i en havbunn, hvor apparatet omfatter et nedad åpent fundament som er innrettet for nedsetting i havbunnen og omfatter et skjørt, et toppdeksel og et rør som rager nedover fra nevnte toppdeksel, kjennetegnet ved at rørets lengde er kortere enn skjørtets lengde, og røret er åpent i det minste i sin øvre ende.

Nevnte rør kan være åpent i begge ender. Alternativt kan nevnte rør være åpent i sin øvre ende og lukket i sin nedre ende.

Rørets lengde er fortrinnsvis i størrelsesorden 10-90% av skjørtets lengde. Rørets lengde kan med fordel være i størrelsesorden 25-60% av skjørtets lengde. Enda mer fordelaktig er det at rørets lengde er i størrelsesorden 50% av skjørtets lengde.

Skjørtet har fortrinnsvis et sirkulært tverrsnitt, men kan også være firkantet eller ha andre tverrsnittsformer.

Nevnte rør kan være ført sentralt gjennom toppdekselet.Nevnte fundament kan omfatte en åpning hvorigjennom det kan pumpes sjøvann.Apparatet kan være installert på en havbunn.Apparatet omfatter fortrinnsvis foringsrør som strekker seg gjennom nevnte rør.

For den løsning som er antydet ovenfor hvor det anvendes et rør som er kortere enn skjørtet, så er dette er mulig når sugeankeret fungerer som et gravitasjonsanker med en vekt som er så stor at det synker helt ned uten at apparatet må påføres et innvendig undertrykk. Men det bør være så langt at det tetter godt nok når evt. overtrykk må anvendes for lastoverføring. Fordelen med et kort rør er stor fleksibilitet ved installasjon av lederøret i forhold til de strenge kravene til vertikalitet.

Fordelene som oppnås med foreliggende oppfinnelse skal forklares nærmere under henvisning til de vedlagte figurene.

Fig. 1 viser et skjematisk vertikalsnitt gjennom et fundament ifølge kjent teknikk under

installasjon;

Fig. 2 viser et skjematisk vertikalsnitt gjennom fundamentet vist i fig. 1 hvor det er montert

et lederør; og

Fig. 3 viser et skjematisk vertikalsnitt gjennom et fundament ifølge den foreliggende

oppfinnelsen.

Innledningsvis refereres det til figurene 1 og 2 som viser konstruksjonen av dagens kjente sugefundament 10 som er nedsatt i en sjøbunn 12 som avgrenser et sjøvolum 11. Sugefundamentet 10 er som regel en "kasse" med et sirkulært, firkantet eller annet egnet tverrsnitt med en nedad åpen bunn 16 som nedsettes i denne bløte bunnmassen 14. Sugefundamentet 10 omfatter øverst et toppdeksel 18 med en første og en andre åpning 22, 20. Den første åpningen 22, også kalt senteråpning, kan stenges med et lokk 23.1 den andre åpningen 20 er det innsatt et rør 21 som benyttes til å suge ut vann som ligger under dekselet 18 innvendig i sugefundamentet 10.

Under sjøbunnen 12 er det lag med bløt masse 14, av varierende tykkelse, gjerne på flere titalls meter som blir fastere nedover med dybden og som sugefundamentet 10 skal nedsettes i.

Et indre volum 15 i sugefundamentet 10 fylles med denne bløte massen 14. Sugefundamentet 10 senkes ned slik at toppdekselets 18 underside 25 nesten berører massens 14 overflate og stabiliseres av denne. Toppdekselet 23 er påsatt og lukker den første åpningen 22, og vann som rommes av et øvre volum 27 av sugefundamentet 10, pumpes ut gjennom røret 21. Dette fører til et undertrykk inne i nevnte volum 27 som gjør at sugefundamentet 10 siger enda lenger ned i massen 14. Dermed kan toppdekselets 18 underside 25 hvile stabilt på overflaten av massen 14, dvs. på det avgrensede partiet av sjøbunnen 12.

Prinsippet er at under installasjonen eller når ovennevnte undertrykk påføres, må toppdekselet 18 på sugefundamentet 10 ifølge figur 1 være helt tett. Det betyr at det relativt store senteråpningen 22 tettes igjen med lokket 23 eller en annen tetteplugg (ikke vist) før sugefundamentet 10 settes ned i sjøbunnen 12.

Alternativt kan denne tettingen gjøres først når sugefundamentet 10 står på sjøbunnen 12 og har penetrert så langt ned i massen 14 som sugefundamentets 10 egenvekt tillater. Lokket 23 må uansett fjernes etter at sugefundamentet 10 har penetrert til foreskrevet fundamentdybde ved hjelp av undertrykk (evakuering av vann fra det innvendige volumet i sugefundamentet 10), og før brønnen etableres. Alle disse operasjonene som er knyttet til installasjon og som normalt foregår fra et offshorefartøy, er tidkrevende og dermed svært kostbare. Formålet med oppfinnelsen er å frembringe en forbedret konstruksjon som kan eliminere disse ulempene.

Figur 2 viser sugefundamentet 10 med et lederør 24 ført gjennom sugefundamentet 10 og ned i massen 14 under sjøbunnen 12 ved boring, spyling og med etterfølgende støping mellom lederøret 24 og massen 14, alternativt ved at lederøret 24 har blitt drevet ned med en pelehammer (ikke vist).

Lokket 23 demonteres når sugefundamentet 10 er på plass, og i tilknytning til senteråpningen 22 er det, som vist på figur 2, montert et oppheng 28 for lederøret 24 som nå kan føres ned gjennom senteråpningen 22 og ned i massen 14. Lederøret 24 (typisk et 30" rør) rommer et innvendig forløpende foringsrør (casing) 26 (typisk et 20" rør) som føres ned i massen 14 og videre nedad for sitt formål. Foringsrøret 26 kan være støpt eller på annet vis fastlåst til lederøret 24.

Toppdekselet 18 omfatter midler i form av avhengingsutstyr 28 for å feste og holde lederøret 24 i stilling. Lederøret 24 og foringsrøret 26 leder videre ned innvendig i sugefundamentet 10 gjennom massen 14 og ned i formasjonen, og beskrives ikke mer detaljert her.

Når det innvendige av sugefundamentet 10 er tilnærmet tømt for vann i det øvre volumet 27, kan lederøret 24 og foringsrøret 26 i tur og orden nedsettes gjennom senteråpningen 22 og festes til avhengingsutstyret 28.

Det henvises så til figur 3 som viser en foretrukket utførelse av den foreliggende oppfinnelsen som omfatter et sugefundament 100 med et skjørt 141 og et toppdeksel 118.

Et rør 140 strekker seg nedover fra toppdekselet 118 og er festet permanent dertil. Røret 140 er åpent både i sin øvre og sin nedre ende. Røret 140 strekker seg nedover i skjørtet 141 en strekning som er omtrent 50% av skjørtets 141 dybde.

Ved installering senkes fundamentet 100 gjennom en vannmasse 111 til en sjøbunn 112. Vann kan fritt passere opp gjennom røret 140 i denne fasen. Ventileringen gjennom røret 140 bidrar til at fundamentet 100 holdes vertikalt i denne prosessen.

Når skjørtet 141 når sjøbunnen 112, synker det ned i den bløte massen 114 inntil en nedre ende 142 av røret 140 trenger ned i den bløte massen 114. Ved utpumping av vann fra det øvre, lukkede volumet 127 i fundamentet 100 trenger skjørtet 141 og røret 140 ytterligere ned i massen 114 inntil undersiden av toppdekselet 118 når sjøbunnen 112.

På dette stadiet kan det bores et hull ned gjennom massen 114 som befinner seg inni røret 140, og hullet kan fores med et foringsrør slik det er forklart foran med henvisning til figurene 1 og 2.

Når en vurderer dimensjoner, bestemmes lengde og diameter på røret 140 ut fra kravet til vertikalitet (vinkel i forhold til vertikalen) på lederøret som skal installeres, normalt mindre enn 1,5-2 grader avvik fra vertikalen. Rørets 140 lengde er generelt i størrelsesorden 10-90% av skjørtets 141 lengde, fortrinnsvis 25 til 60%, og aller mest foretrukket 50%.

I typiske utførelser har røret 140 en lengde i størrelsesorden 1 til 5 meter, og skjørtet 141 har ofte en diameter på 5-10 meter og en lengde på 5-15 meter.

Sugefundamentet 100 kan ha ulike egnede tverrsnitt, og røret 140 behøver ikke være plassert sentralt som vist her, men kan anordnes mellom sugefundamentets 100 senterområde og ytterperiferi.

Straks den nedre enden 142 av røret 140 har trengt ned i den bløte massen 114, kan sugefundamentet senkes ytterligere ved suging uten en separat tetning av røret 140 i form av et senterlokk, plugg eller lignende som de kjente løsningene som vises på figurene 1 og 2, er belemret med.

Røret 140 kan før installasjon plugges tett i nedre ende 142 for på den måten om mulig å kompaktere omliggende jord. Et rør 140 som er lukket slik, kan være lettere å drive (suge ned) enn et åpent rør der den innvendige friksjonen bidrar til penetrasjonsmotstanden.

Røret 140 kan for installasjon plugges tett i nedre ende 142 for på den måten å tildanne et åpent øvre brønnhullsparti som er fritt for jord, og på den måten forenkle installasjonen av lederøret eller første foringsrør.

Dette kan også være fordelaktig ved etablering av en seismisk brønn der en seismisk kilde kan plasseres i bunnen av røret 140. En slik plassering vil gi en dyp og sterk kobling mot undergrunnen 14 som skal undersøkes ved hjelp av seismikk. Røret 140 vil samtidig utgjøre et svært stabilt fundament for selve den seismiske kilden som dermed kan installeres uten vesentlige begrensninger vedrørende størrelse og kapasitet.

Karakteirstikkene ved oppfinnelsen beskrevet i de to forrige avsnitt gir mulighet for å etablere en geoteknisk brønn i en undergrunn med hydrokarboner eller med gasslommer fra et standard geoteknisk boreskip. For dette formålet kan graden av tetning rundt røret 140 kombineres med en relativ lett BOP (Blow Out Preventer).

Krav

1. Apparat for understøttelse av utstyr i en havbunn (112), hvor apparatet omfatter et nedad åpent fundament (100) som er innrettet for nedsetting i havbunnen (112) og omfatter et skjørt (141), et toppdeksel (118) og et rør (140) som rager nedover fra nevnte toppdeksel (118), karakterisert ved at rørets (140) lengde er kortere enn skjørtets (141) lengde, og røret (140) er åpent i det minste i sin øvre ende.2. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte rør (140) er åpent i begge ender.3. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte rør (140) er åpent i sin øvre ende og lukket i sin nedre ende.4. Apparat ifølge krav 1, 2 eller 3, karakterisert ved at rørets (140) lengde er i størrelsesorden 10-90% av skjørtets (141) lengde.5. Apparat ifølge krav 4, karakterisert ved at rørets (140) lengde er i størrelsesorden 25-60% av skjørtets (141) lengde.6. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at rørets (140) lengde er i størrelsesorden 50% av skjørtets (141) lengde.7. Apparat ifølge et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert ved at skjørtet (141) har sirkulært tverrsnitt.8. Apparat ifølge et hvilket som helst av kravene 1-6, karakterisert ved at skjørtet (141) har firkantet tverrsnitt.9. Apparat ifølge et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert ved at nevnte rør (140) er ført sentralt gjennom toppdekselet (118).10. Apparat ifølge et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert ved at nevnte fundament (100) omfatter en åpning (20, 21) hvorigjennom det kan pumpes sjøvann.11. Apparat ifølge et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert ved at det er installert på en havbunn (112).12. Apparat ifølge krav 11, karakterisert ved at det omfatter foringsrør (26) som strekker seg gjennom nevnte rør (140).
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
Patentstyrets saksnr. 2012/00996
Din referanse: P26584NO00/P26584NO01   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900

Statushistorie for 2012/00996

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2012/00996

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Fullmakt Fullmakt
01-04 Overdragelsesdokument Overdragelsesdokument
01-05 Overdragelsesdokument Overdragelsesdokument
Steinsvikvegen 149 5251 SØREIDGREND NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
Nedre Blekevei 1 5003 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
Fullmektig i Norge:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
Din referanse: P26584NO01
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2012/00996
Din referanse: P26584NO00/P26584NO01   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900

Statushistorie for 2012/00996

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2012/00996

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Fullmakt Fullmakt
01-04 Overdragelsesdokument Overdragelsesdokument
01-05 Overdragelsesdokument Overdragelsesdokument

2008.12.12, NO 20085187

US 4572304 A (A)

CN 2349127 Y (Y)

US 6659182 B1 (B1)

 • Status: Anmerket i register
  Avtalen inngått:
  Melding innkommet Patentstyret:
  Avtalen opphørt:
  Lisenstype: Ikke-eksklusiv
  Info: Gjelder hele rettighetene
  Lisensgiver:
  NeoDrill AS
  Kanalsletta 4 4033 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
  Lisenstaker:
  Equinor ASA
  Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke ) 923629016

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
23-01 Brev UT Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
22-01 Hovedbrev Melding om søksmål
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
21-01 Via Altinn-sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Utgående PT Meddelelse om patent
20-01 Via Altinn-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende, AR196577703 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-02 Hovedbrev Hovedbrev
19-03 Patenttegninger Patenttegninger
19-04 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående Realitet patent
18-01 Via Altinn-sending Realitet patent
Utgående PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
17-01 Brev UT PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Innkommende, AR132036410 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR126349313 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
14-01 Via Altinn-sending Realitet patent
Innkommende, AR115702387 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-02 Krav Krav ren
13-03 Krav Krav merket
13-04 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
12-01 Via Altinn-sending Realitet patent
12-02 Vedlegg PT report 02:57:10
Innkommende E-post
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post
11-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Generelt Brev Patent
10-01 Via Altinn-sending Generelt Brev Patent
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Grace period has started (Patent) (2012.03.06)
08-01 Brev UT Grace period has started (Patent) (2012.03.06)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Fullmakt eller erklæring Fullmakt Erklæring søkers rett til oppfinnelse
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2011.10.07)
06-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2011.10.07)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Hovedbrev Hovedbrev
05-03 Krav Krav
Utgående Publisert patentsøknad
04-01 Brev UT Publisert patentsøknad
Utgående PT PFC Defect Letter
03-01 Via Altinn-sending PT PFC Defect Letter
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Vedlegg digital levert Tegninger
02-03 Beskrivelse Beskrivelse
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 PCT pamflett PCT pamflett

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Årsavgift expand_less Ikke betalt
Årsavgift 16. avg.år. 6760,0 Totalbeløp 6760,0   Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 15. avg.år. 2023.12.06 4850 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 14. avg.år. 2022.12.09 4500 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 13. avg.år. 2021.12.14 4200 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 12. avg.år. 2020.12.03 3850 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 11. avg.år. 2019.12.16 3500 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 10. avg.år. 2018.12.03 3200 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 9. avg.år. 2017.12.28 2850 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
31707662 expand_more 2017.05.16 1200 Håmsø Patentbyrå AS Betalt
Årsavgift 8. avg.år. 2016.12.08 2550 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2016.03.07 2200 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift 2016.03.07 440 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
Årsavgift 6. avg.år. 2014.12.05 2000 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 5. avg.år. 2013.12.10 1500 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 4. avg.år. 2012.12.10 -600 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 4. avg.år. 2012.12.06 1800 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2012.05.04 2160 Acapo AS Betalt og godkjent
31116048 expand_more 2011.12.22 200 Acapo AS Betalt
31109421 expand_more 2011.08.19 800 Acapo AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:09:31