Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket respatex
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 94055
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 74553
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 19
Søker Perstorp AB (SE)
Innehaver Perstorp AB (SE)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
16
Plastimpregnerte eller plastbelagte plater, follier og laminater av vegetabilsk fibermateriale; bygningsplater, panel, veggbekledninger, takplater og bordbelegg. <F>
19
Plastimpregnerte eller plastbelagte plater, follier og laminater av vegetabilsk fibermateriale; bygningsplater, panel, veggbekledninger, takplater og bordbelegg. <F>
Perstorp AB
28480 PERSTORP SE
Perstorp AB
28480 PERSTORP SE
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.