Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket PRIMUS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 573
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 1907149
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 08, 09, 11
Søker Primus AB (SE)
Innehaver Primus AB (SE)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
08
Skrunøkler; loddeapparter (ikke elektriske).
09
Loddeapparater (elektriske).
11
Loddelamper (blåselamper); koke-, oppvarmings- og opphetningsapparater for brennstoffer i gassform, flytende og fast form; lyseapparater og deres reservedeler (ikke opptatt i andre klasser).
Primus AB
Box 209 89191 ÖRNSKÖLDSVIK SE
Primus AB
Box 209 89191 ÖRNSKÖLDSVIK SE
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2007.03.21)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2007.03.21)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2017.03.02 2600 ZACCO NORWAY AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2007.04.12 2300 Tandbergs Patentkontor AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.