Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket ELTORQUE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202013873
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 330129
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 07, 09, 35, 37, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 26.05.03
Bruk/innarbeidelse Ja Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket. info
Søker ELTORQUE AS (NO)
Innehaver(e) ELTORQUE AS (NO)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
07
Aktuatorer (styremekanismer); lineære, elektriske, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer.
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast.
35
Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
37
Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

ELTORQUE AS
Julianus Holms veg 34 7041 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 976944968
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ELTORQUE AS
Julianus Holms veg 34 7041 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 976944968
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
Din referanse: TM46533NO00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Klagenemndas saksnummer 22/00067
Patentstyrets saksnr. 2022/00138
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2022/00138

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Domstolhar helt/delvis opphevet Klagenemdas avgjørelse
Avgjort Anket inn for domstolsbehandling
Avgjort Opphevet helt/delvis Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2022/00138

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Oslo tingretts dom i Eltorque_rettet versjon
08-01 Annet dokument Oslo tingretts dom i Eltorque_rettet versjon
Innkommende 2023-12-06 Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse
07-01 Annet dokument 2023-12-06 Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse
Innkommende E-post fra KFIR 202013873
06-01 Annet dokument E-post fra KFIR 202013873
Innkommende E-post fra KFIR - stevning
05-01 Annet dokument E-post fra KFIR - stevning
Innkommende Avgjørelse 22-00067
04-01 Annet dokument Avgjørelse 22-00067
Innkommende E-post fra KFIR 2200067 (søknadsnummer 202013873)
03-01 Annet dokument E-post fra KFIR 2200067 (søknadsnummer 202013873)
Utgående OP05: Oversendelse
02-01 Via Altinn-sending OP05: Oversendelse
02-02 Vedlegg Bilag 1 - ELTORQUE Eksempler på bruk
02-03 Vedlegg ELTORQUE (logo) - Klage over Patentstyrets avgjørelse
Innkommende, AR482272074 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument Bilag 1 - ELTORQUE Eksempler på bruk
01-03 Hovedbrev ELTORQUE (logo) - Klage over Patentstyrets avgjørelse

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Tilbakeført etter beslutning i høyere instans eller etter oppheving/endring i Patentstyret
Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202013873)
16-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202013873)
Utgående Avgjørelse § 14 Nasj
15-01 Via Altinn-sending Avgjørelse § 14 Nasj
Innkommende, AR455515097 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-02 Hovedbrev 202013873 - Brev
Utgående Brev Prioritetsdokument Varemerke
12-01 Brev UT Brev Prioritetsdokument Varemerke
Utgående Certified priority document TM (Original)
11-01 Brev UT Certified priority document TM (Original)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Engelsk varefortegnelse
13-03 Annet dokument TM46533NO00 - avgift kr. 300- betalt med BankAxess
Innkommende, AR427426712 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Hovedbrev PDF_427426712
Utgående Brev Bekreftelse Varemerke
09-01 Via Altinn-sending Brev Bekreftelse Varemerke
09-02 Vedlegg Bekreftelse VM
Utgående Bekreftelse VM
08-01 Brev UT Bekreftelse VM
Utgående TMV Opp til avgjørelse
07-01 Via Altinn-sending TMV Opp til avgjørelse
Innkommende, AR426405859 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Hovedbrev Besvarelse - ELTORQUE (logo)
06-03 Annet dokument Bilag 1 - Google-søk - ELTORQUE
06-04 Annet dokument Bilag 2 - OneLook - ELTORQUE
06-05 Annet dokument Bilag 3 - Columbia Encyclopedia - ELTORQUE
06-06 Annet dokument Bilag 4 - Wikipedia - ELTORQUE
06-07 Annet dokument Bilag 5 - ELTORQUE Eksempler på bruk
Utgående Realitetsbrev i søknad
05-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Utgående Varemerke Generelt Brev
04-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR417808210 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Besvarelse - ELTORQUE (logo)
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR395891389 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Generell fullmakt ELTORQUE AS
01-03 Figurmerker og bilder TM46533NO00

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32016922 expand_more 2020.11.03 4400 ACAPO AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:11:38