Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket F
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Rettigheten endret etter innsigelse eller administrativ overprøving eller annet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201808589
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 301176
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 21, 24, 25, 26, 28
Figurative elementer (Wien klasser) 05.07.13 27.99.06
Søker FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Innehaver(e) FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
16
Papir, papp, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker, bokbindingsmateriale; fotografier; skrivesaker; klebemidler til papirvarer eller husholdningsbruk; materialer for kunstnere; malerkoster; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); politisk valgkampmateriell; papirflagg; papirkopper; alle de nevnte varene til bruk i markedsføring av et politisk parti.
21
Husholdnings- eller kjøkkenutstyr og -beholdere; kammer og svamper; børster, unntatt malerkoster; glassvarer, porselen og keramikk (ikke inkludert i andre klasser); vaffeljern; alle de nevnte varene til bruk i markedsføring av et politisk parti.
24
Duker: flagg, bannere, ikke av papir; alle de nevnte varene til bruk i markedsføring av et politisk parti.
25
Klær; fottøy; hodeplagg; alle de nevnte varene til bruk i markedsføring av et politisk parti.
26
Dekorative pynteknapper, nåler, knapper, maljer, skodekorasjoner; alle de nevnte varene til bruk i markedsføring av et politisk parti.
28
Spillkort; alle de nevnte varene til bruk i markedsføring av et politisk parti.
Patentstyrets saksnr. 2023/10356
Din referanse: T34728NO00   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729

Statushistorie for 2023/10356

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/10356

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
05-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR565077827 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Hovedbrev Letter to NIPO - T34728NO00 , 18.08.2023
Utgående PPH Formalia
03-01 Via Altinn-sending PPH Formalia
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester T34728NO00 Begrenset varefortegnelse
02-03 Hovedbrev T34728NO00 Brev til Patentstyret
Innkommende, AR560049923 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Annet dokument T34728NO00 Begrenset varefortegnelse
01-03 Hovedbrev T34728NO00 Brev til Patentstyret

FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 970374825
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 970374825
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
Din referanse: T34728NO00/MMO
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/00094
Innsigelse
Innsigelsesdato  
Gjeldende status Avgjort

Innsiger

Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US

Innsigers fullmektig

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2019/00094

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsessaken er hevet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/00094

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
53-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
53-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - Innsigelse Nasj_Madr heving_1747926
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
52-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
52-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - Innsigelse Nasj_Madr heving_1747926
Innkommende, AR269168451 Fullmakt fra innehaveren
50-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaveren
Innkommende Innsigeren trekker innsigelsen
51-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Innsigeren trekker innsigelsen
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
49-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
49-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaveren
49-03 Vedlegg Samtykke fra motpart
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
48-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR562448340 Korrespondanse (journaldok.)
47-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
47-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaveren
47-03 Annet dokument Samtykke fra motpart
Utgående Generelt brev
46-01 Via Altinn-sending Generelt brev
46-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaveren
46-03 Vedlegg Vedlegg - bekreftelse fra innsigers fullmektig 1108295
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
45-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
44-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR548524305 Korrespondanse (journaldok.)
43-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
43-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaveren
43-03 Annet dokument Vedlegg - bekreftelse fra innsigers fullmektig 1108295
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
42-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
42-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
41-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR534003604 Korrespondanse (journaldok.)
40-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
40-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaveren
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
39-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
39-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaveren
39-03 Vedlegg Samtykke til fristforlengelse
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
38-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR512860313 Korrespondanse (journaldok.)
37-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
37-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaveren
37-03 Annet dokument Samtykke til fristforlengelse
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
36-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
36-02 Vedlegg Bekreftelse fra motpart om å stille sak i bero
36-03 Vedlegg Beroforespørsel fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
35-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR452369420 Korrespondanse (journaldok.)
34-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
34-02 Annet dokument Bekreftelse fra motpart om å stille sak i bero
34-03 Hovedbrev Beroforespørsel fra innehaveren
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
33-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
33-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
32-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR448153449 Korrespondanse (journaldok.)
31-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
31-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaveren
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
30-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
30-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaver
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
29-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR435810771 Altinndokument
28-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
28-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaver
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
27-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
27-02 Vedlegg Beroforespørsel fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
26-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR407177881 Korrespondanse (journaldok.)
25-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
25-02 Hovedbrev Beroforespørsel fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
24-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
24-02 Vedlegg Vedlegg
24-03 Vedlegg Beroforespørsel fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
23-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR364007872 Korrespondanse (journaldok.)
22-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
22-02 Hovedbrev Beroforespørsel fra innehaveren
22-03 Annet dokument Vedlegg
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
21-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
21-02 Vedlegg Fristbrev innehaver, Onsagers
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
20-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Fristbrev innehaver, Onsagers
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fristbrev innehaver, Onsagers
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
18-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
18-02 Vedlegg fristbrev innehaver
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
17-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende fristbrev innehaver
16-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) fristbrev innehaver
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
15-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
15-02 Vedlegg Onsagers fristbrev
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
14-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Onsagers fristbrev
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Onsagers fristbrev
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
12-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
12-02 Vedlegg fristbrev innehaver
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
11-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende fristbrev innehaver
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) fristbrev innehaver
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-02 Vedlegg Onsagers 4 fristbrev innsiger, Onsagers
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
08-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Onsagers 4 fristbrev innsiger, Onsagers
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Onsagers 4 fristbrev innsiger, Onsagers
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-02 Vedlegg Onsagers 4 fristbrev
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
05-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Onsagers 4 fristbrev
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Onsagers 4 fristbrev
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse
02-02 Vedlegg Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Hovedbrev Hovedbrev

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Rettigheten endret etter innsigelse eller administrativ overprøving eller annet
Registrert Innsigelse innkommet og under behandling
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201808589)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201808589)
Innkommende, AR269168451 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerke
01-03 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31810980 expand_more 2018.07.13 5900 ONSAGERS AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 20:54:58