Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket TIPPEKAMPEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Søknadsnummer 201803423
Inngitt
Avdelt fra 201614776
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 38, 41
Søker TV 2 AS (NO)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
TV 2 AS
Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: 540851/AS
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Avgjørelse §14 Nasj
08-01 AltUt-sending Avgjørelse §14 Nasj
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Hovedbrev Hovedbrev
07-03 Fullmakt Fullmakt
Innkommende, AR170667163 Fullmakt
06-01 Fullmakt Fullmakt
Utgående Avgjørelse (deling ok)
05-01 AltUt-sending Avgjørelse (deling ok)
Utgående Bekreftelsesbrev (mottatt deling)
04-01 AltUt-sending Bekreftelsesbrev (mottatt deling)
Innkommende Delingsanmodning
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Delingsanmodning
Innkommende Delingskrav (e-post)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Delingskrav (e-post)
Innkommende Delingskrav (e-post)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Delingskrav (e-post)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31804470 2018.03.14 2900 BRYN AARFLOT AS Betalt
31620969 2017.01.12 2900 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.