Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Hamar Bryggeri
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller betalt innen fristen
Søknadsnummer 201711516
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 32, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 29.01.15
Søker HAMAR BRYGGERIS VENNER (NO)
16
Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

HAMAR BRYGGERIS VENNER
c/o Marit Wedvik, Åshøgdvegen 577 2360 RUDSHØGDA NO ( RINGSAKER kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 918934065
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller betalt innen fristen
Henlagt Søker/innehaver har ikke betalt innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Endelig Henleggelse
04-01 AltUt-sending Endelig Henleggelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Annet dokument 01-TM Henlagt varemerke, manglende svar.pdf
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
02-01 AltUt-sending TM Henlagt varemerke, manglende svar
Innkommende, AR216419080 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figur

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31717302 550 HAMAR BRYGGERIS VENNER Anullert/ kreditert
31714574 2017.10.18 2900 HAMAR BRYGGERIS VENNER Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.