Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Adventor CRM
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201700358
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 292418
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 27.99.14 24.15.13
Søker ADVENTOR AS (NO)
Innehaver ADVENTOR AS (NO)
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.

ADVENTOR AS
c/o Frode Heimen, Bergtunvegen 5 6419 MOLDE NO ( MOLDE kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Org.nummer: 918326480
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ADVENTOR AS
c/o Frode Heimen, Bergtunvegen 5 6419 MOLDE NO ( MOLDE kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Org.nummer: 918326480
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
03-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Utgående Varemerke Generelt Brev
02-01 AltUt-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR177393037 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31700601 2017.01.09 2939 ADVENTOR AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.