Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Æ
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201611458
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 290803
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 16, 35, 36, 38, 39, 43
Figurative elementer (Wien klasser) 27.99.27
Søker Rema 1000 AS (NO)
Innehaver(e) Rema 1000 AS (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.
16
Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivemateriell; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); plastmaterialer for pakking; trykktyper, klisjeer.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; kundelojalitetstjenester og kundeklubb-tjenester, for kommersielle-, salgsfremmende og/eller reklameformål; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, herunder disse tjenester fremskaffet via utsalgssteder, gjennom post-ordekataloger eller gjennom elektroniske medier f.eks. på internettsider eller gjennom fjernsynskanaler; markedsføring av dagligvarer og matvarer, detaljhandel med dagligvarer og matvarer, herunder også web-handel med de varer som nevnt foran i denne varefortegnelsen. Detaljhandel og webhandel med følgende varer: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); tannpussemidler (ikke-medisinske). Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; behandlings- og støtteanordninger tilpasset funksjonshemmede; massasjeapparater; apparater og hjelpemidler for barnepleie; sexhjelpemidler og sexleketøy. Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr. Møbler, speil, billedrammer, beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav. Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og keramikk. Tau og hyssing, nett, telt og presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for transport og lagring av materialer (bulkvarer); materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger for disse. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; hårdekorasjoner; kunstig hår. Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; naturlige planter og blomster, løk, frøplanter og plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; betalingsformidlingstjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet. Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste].
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

Rema 1000 AS
Gladengveien 2 0661 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 883409442
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Rema 1000 AS
Gladengveien 2 0661 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 883409442
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2017/00016
Din referanse: T61603644NO00   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887

Statushistorie for 2017/00016

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2017/00016

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR176294352 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Overdragelse eller navne-/adresseendring Endringsskjema
01-03 Fullmakt Fullmakt
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: T61603644NO00 PVB/ETA
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2017/00016
Din referanse: T61603644NO00   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887

Statushistorie for 2017/00016

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2017/00016

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR176294352 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Overdragelse eller navne-/adresseendring Endringsskjema
01-03 Fullmakt Fullmakt

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
09-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR180175754 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR178434135 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
07-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
06-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
06-02 Vedlegg protest info til innvender om mottat protest
Utgående protest info til innvender om mottat protest
05-01 Vedlegg protest info til innvender om mottat protest
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående E-post vedr fremskyndet saksbehandling
03-01 Brev UT E-post vedr fremskyndet saksbehandling
Innkommende, AR176295889 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR164957649 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31616866 expand_more 2016.10.24 5900 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 21:07:51