Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated info
Trademark text Æ
Status
Legal status
Detailed status
In force info Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked (check also details in the case)
Application number 201611458
Filed
Priority None
Registration number 290803
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 09, 16, 35, 36, 38, 39, 43
Figurative elements (Vienna class) 27.99.27
Applicant Rema 1000 AS (NO)
Owner Rema 1000 AS (NO)
Agent ZACCO NORWAY AS (NO)
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.
16
Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivemateriell; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); plastmaterialer for pakking; trykktyper, klisjeer.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; kundelojalitetstjenester og kundeklubb-tjenester, for kommersielle-, salgsfremmende og/eller reklameformål; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, herunder disse tjenester fremskaffet via utsalgssteder, gjennom post-ordekataloger eller gjennom elektroniske medier f.eks. på internettsider eller gjennom fjernsynskanaler; markedsføring av dagligvarer og matvarer, detaljhandel med dagligvarer og matvarer, herunder også web-handel med de varer som nevnt foran i denne varefortegnelsen. Detaljhandel og webhandel med følgende varer: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); tannpussemidler (ikke-medisinske). Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; behandlings- og støtteanordninger tilpasset funksjonshemmede; massasjeapparater; apparater og hjelpemidler for barnepleie; sexhjelpemidler og sexleketøy. Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr. Møbler, speil, billedrammer, beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav. Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og keramikk. Tau og hyssing, nett, telt og presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for transport og lagring av materialer (bulkvarer); materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger for disse. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; hårdekorasjoner; kunstig hår. Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; naturlige planter og blomster, løk, frøplanter og plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; betalingsformidlingstjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet. Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste].
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

Rema 1000 AS
Gladengveien 2 0661 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 883409442
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Rema 1000 AS
Gladengveien 2 0661 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 883409442
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2017/00016
Your reference: T61603644NO00   Filed  
Current status Settled

Sender

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887

Status history for 2017/00016

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2017/00016

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR176294352 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Endringsskjema
01-03 Power of attorney Fullmakt
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
Your reference: T61603644NO00 PVB/ETA
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2017/00016
Your reference: T61603644NO00   Filed  
Current status Settled

Sender

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887

Status history for 2017/00016

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2017/00016

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR176294352 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Endringsskjema
01-03 Power of attorney Fullmakt

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Letter on formal errors
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
09-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR180175754 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR178434135 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
07-03 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
06-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
06-02 Attachment protest info til innvender om mottat protest
Outgoing protest info til innvender om mottat protest
05-01 Attachment protest info til innvender om mottat protest
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing E-post vedr fremskyndet saksbehandling
03-01 Outgoing Letter E-post vedr fremskyndet saksbehandling
Incoming, AR176295889 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR164957649 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Color image as attachment Figurmerke

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31616866 2016.10.24 5900 Zacco Norway AS keyboard_arrow_down Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 05.12.2021 08:33:36