Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Refused Higher authority has confirmed decision of Patentstyret (check also details in the case)
Application number 201605921
Filed
Priority 2015.11.19 EM 014814347
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 09, 35, 36, 38, 42, 45
Figurative elements (Vienna class) 01.15.11 16.01.11
Applicant WhatsApp Inc (US)
Agent ZACCO NORWAY AS (NO)
09
Nedlastbar programvare, nemlig lynmeldingsprogramvare, fildelingsprogramvare, kommunikasjonsprogramvare for elektronisk utveksling av data, lyd, videobilder og grafikk via data- og kommunikasjonsnettverk, samt mobile og trådløse nettverk; nedlastbar dataprogramvare for behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; SIM-kort; dataprogramvare; datamaskinvare; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon; nedlastbar programvare i form av en meldingsapplikasjon; dataprogramvare til bruk for å muliggjøre VoIP-anrop (tale over internettprotokoll), telefonanrop, videoanrop, tekstmeldinger, lynmeldinger og online tjenester for sosial nettverksbygging; nedlastbar programvare i form av en mobil meldingsapplikasjon; dataprogramvare for å opprette, redigere, laste opp, laste ned, aksessere, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, annotere, uttrykke mening om, kommentere, bygge inn, overføre og dele eller på annen måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for sending og mottak av elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og audio-visuelt innhold via globale kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for innsamling, håndtering, redigering, organisering, modifisering, overføring, deling og lagring av data og informasjon; nedlastbar programvare for e-handel som gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via globale data- og kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for håndtering av personlige opplysninger, og datasynkroniseringsprogramvare; utviklingsverktøy for dataprogramvare; dataprogramvare til bruk som et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API).
35
Markedsføring, annonse- og reklamevirksomhet, samt salgsfremmende tiltak; markedsundersøkelses- og informasjonstjenester; salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; forretnings- og reklametjenester, særlig medieplanlegging og kjøp av medier for andre; forretnings- og reklametjenester, særlig reklametjenester for sporing av reklameresultater, for administrering, distribusjon og utdeling av reklamemateriell, for analysering av reklamedata, for rapportering av reklamedata, og for optimalisering av reklameresultater; konsulenttjenester innen området reklamevirksomhet, særlig spesialtilpasning av andres markedsføringsinnsats; kommersielle informasjonstjenester, særlig, reklameadministrering ved tilveiebringelse av rapporter, målrettet reklame, og administrering av elektronisk lagret reklame, for bruk på et globalt datanettverk; muliggjøring av utveksling og salg av tjenester og produkter til tredjeparter via data- og kommunikasjonsnettverk; online detaljforretningstjenester med fokus på et bredt utvalg av andres forbruksvarer, gavekort, og levering av digitale medier, VR (virtuell virkelighet)-hodetelefoner, og VR-innhold og -data; tilveiebringelse av online markedsplasser for selgere av varer og/eller tjenester; tilveiebringelse av online fasiliteter for å sette selgere i forbindelse med kjøpere; tilveiebringelse av online fasiliteter med informasjon for forbrukere innen området gaver; markedsføring av andres varer og tjenester ved å tilveiebringe online fasiliteter med gaveforslag; bygging av forretningsnettverk; arbeidsformidling og rekrutteringstjenester; reklame- og informasjonsdistribusjon, særlig tilveiebringelse av annonseplass via det globale datanettverk.
36
Finansielle tjenester; tjenester vedrørende finansielle transaksjoner; betalingsbehandlingstjenester; tjenester for behandling av finansielle transaksjoner, særlig klarering og avstemming av finansielle transaksjoner via data- og kommunikasjonsnettverk; elektronisk behandling og overføring av regningsbetalingsdata for brukere av data- og kommunikasjonsnettverk; elektronisk pengeoverføring; regningsbetalingstjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig dataoverførings- og datamottakstjenester via telekommunikasjonsnettverk; elektronisk utveksling av tale, data, lyd, video, tekst og grafikk som er tilgjengelig via data- og kommunikasjonsnettverk; lynmeldingstjenester; kommunikasjonstjenester ved mobiltelefon; telekommunikasjonstjenester; VoIP-tjenester (tale over internettprotokoll); audio-telekonferansevirksomhet; telekonferansetjenester; video-telekonferansevirksomhet; web-meldingsvirksomhet; peer-to-peer fotodelings- og videodelingstjenester, nemlig elektronisk overføring av digitale fotofiler, videoer og audio-visuelt innhold blant brukere; tilveiebringelse av tilgang til datamaskinbaserte, elektroniske og online databaser; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video og informasjon; tilveiebringelse av online praterom, lynmeldingstjenester, og elektroniske oppslagstavler; tilveiebringelse av tilgang til datamaskinbaserte databaser innen området sosial nettverksbygging; lyd- tekst- og videokringkastingstjenester over datanettverk eller andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online fora for kommunikasjon om temaer av generell interesse; tilveiebringelse av online kommunikasjonslenker som overfører brukere av mobile enheter og internett til andre lokale og globale nettsteder.
42
Applikasjonstjenestetilbyder (ASP), nemlig tilveiebringelse, hosting, styring, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare, nettsteder og databaser i områdene trådløs kommunikasjon, mobil informasjonstilgang, og fjernstyring av data for trådløs levering til håndholdte datamaskiner, bærbare datamaskiner og mobile elektroniske enheter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for lynmeldingsvirksomhet, tale over internettprotokoll (VoIP), videokonferansevirksomhet og audio-konferansevirksomhet; datatjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn slik at registrerte brukere kan engasjere seg i bygging av sosiale nettverk; datatjenester, nemlig opprettelse av virtuelle samfunn slik at brukere kan delta i diskusjoner, få tilbakemelding fra deres likemenn og engasjere seg i bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; datatjenester, nemlig hostingtjenester for elektroniske fasiliteter for andre for å muliggjøre interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare; datatjenester, nemlig hostingtjenester for elektroniske fasiliteter for andre for organisering og ledelse av diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; applikasjonstjenestetilbyder (ASP); ASP-tjenester, nemlig hostingtjenester for andres programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å gjøre det mulig eller lettere å opprette, redigere, laste opp, laste ned, aksessere, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, annotere, uttrykke mening om, kommentere, bygge inn, overføre og dele eller på annen måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata til og dele personlige identitetsdata med og blant multiple online fasiliteter; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk, elektroniske medier, fotografiske bilder og audio-visuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverksbygging, opprettelse av et virtuelt samfunn, og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse av online fasiliteter som gjør brukere i stand til å laste opp, modifisere og dele lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare som gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; datatjenester, særlig, ASP med API-grensesnittprogramvare som gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; SaaS (programvare som en tjeneste)-tjenester med fokus på programvare for sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring av bestillinger og sending og mottak av elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk.
45
Online tjenester for sosial nettverksbygging; identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig autentisering av personlig identifikasjonsinformasjon; tjenester for kontaktformidling og sosial nettverksbygging; brukerverifiseringstjenester; identifikasjonsverifiseringstjenester.
WhatsApp Inc
650 Castro Street, Suite 120-219 CA94041 MOUNTAIN VIEW US
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
Your reference: T61601127NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
 • 2015.11.19 EM 014814347
Board of appeal casenumber 20/00099
NIPO's case no. 2020/00271
Filed  
Current status Settled

Claimant

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2020/00271

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled The decision of Patentstyret is confirmed
Pending Transferred to the board office, Klagenemnda
Pending Pending evaluatin of the appeal in Patentstyret
Pending Appeal filed

Correspondence for 2020/00271

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Avgjørelse KFIR
08-01 Other document Avgjørelse KFIR
Incoming E-post fra KFIR
07-01 Other document E-post fra KFIR
Outgoing OP05: Oversendelse
06-01 AltUt sending OP05: Oversendelse
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Main letter Hovedbrev
Incoming Klage til KFIR
04-01 Main letter Klage til KFIR
Incoming E-post fra Zacco
03-01 General letter or reply on time limit E-post fra Zacco
Incoming, AR378336088 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Other document Bilag 13 - DinSide
02-03 Other document Bilag 14 - Tek.no
02-04 Other document Bilag 11 - E24
02-05 Other document Bilag 12 - DinSide
02-06 Other document Bilag 15 - Tek.no
02-07 Main letter Hovedbrev
02-08 Other document Bilag 1 - Patentstyrets avgjørelse - 201605921
02-09 Other document Bilag 16 - VG
02-10 Other document Bilag 17 - utenlandske registreringsgodkjennelser
02-11 Other document Bilag 4 - Aftenposten
02-12 Other document Bilag 5 - VG
02-13 Other document Bilag 2 - Wikipedia
02-14 Other document Bilag 3 - Teknisk Ukeblad
02-15 Other document Bilag 6 - Teknisk Ukeblad
02-16 Other document Bilag 9 - E24
02-17 Other document Bilag 10 - Digi.no
02-18 Other document Bilag 7 - E24
02-19 Other document Bilag 8 - Klikk.no
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Other document Bilag 5 - VG
01-03 Other document Bilag 6 - Teknisk Ukeblad
01-04 Other document Bilag 3 - Teknisk Ukeblad
01-05 Other document Bilag 4 - Aftenposten
01-06 Other document Bilag 7 - E24
01-07 Main letter Hovedbrev
01-08 Other document Bilag 1 - Patentstyrets avgjørelse - 201605921
01-09 Other document Bilag 8 - Klikk.no
01-10 Other document Bilag 9 - E24
01-11 Other document Bilag 12 - DinSide
01-12 Other document Bilag 13 - DinSide
01-13 Other document Bilag 10 - Digi.no
01-14 Other document Bilag 11 - E24
01-15 Other document Bilag 14 - Tek.no
01-16 Other document Bilag 17 - utenlandske registreringsgodkjennelser
01-17 Other document Bilag 2 - Wikipedia
01-18 Other document Bilag 15 - Tek.no
01-19 Other document Bilag 16 - VG

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Refused Higher authority has confirmed decision of Patentstyret
Refused Decision appealed to higher authority
Refused By decision of Patentstyret
Pending Second and later examination letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Avgjørelse §14 Nasj
22-01 AltUt sending Avgjørelse §14 Nasj
Outgoing Varemerke Generelt Brev
21-01 AltUt sending Varemerke Generelt Brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
20-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
20-02 Other document Bilag 5 - VG
20-03 Main letter Hovedbrev
20-04 Other document Bilag 1 - DinSide
20-05 Other document Bilag 2 - DinSide
20-06 Other document Bilag 3 - Tek.no
20-07 Other document Bilag 4 - Tek.no
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
19-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
18-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
17-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
15-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR287776519 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR275044842 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
11-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR220658910 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Other document Bilag 10 - WhatsApp figurmerke
10-03 Other document Bilag 11 - WhatsApp figurmerke
10-04 Main letter Hovedbrev
10-05 Other document Bilag 3 - ny utskrift - printscreen - WhatsApp figurmerke
10-06 Other document Bilag 6 - ny utskrift - printscreen - WhatsApp figurmerke
10-07 Other document Bilag 9 - WhatsApp figurmerke
10-08 Other document Bilag 4 - WhatsApp figurmerke
10-09 Other document Bilag 1 - WhatsApp figurmerke
10-10 Other document Bilag 2 - WhatsApp figurmerke
10-11 Other document Bilag 7 - WhatsApp figurmerke
10-12 Other document Bilag 8 - WhatsApp figurmerke
10-13 Other document Bilag 5 - WhatsApp figurmerke
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
09-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR210767252 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
07-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR195463100 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
05-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR177799406 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
03-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming, AR147328837 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Additional priorities form Tilleggsskjema Prioritetskrav
01-03 Color image as attachment telephone

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31608609 2016.06.07 5150 Zacco Norway AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 24.07.2021 13:59:42