Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Avslått Høyere instans har opprettholdt eller endret avgjørelsen i Patentstyret (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201605921
Levert
Prioritet 2015.11.19 EM 014814347
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 35, 36, 38, 42, 45
Figurative elementer (Wien klasser) 01.15.11 16.01.11
Søker WhatsApp Inc (US)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
09
Nedlastbar programvare, nemlig lynmeldingsprogramvare, fildelingsprogramvare, kommunikasjonsprogramvare for elektronisk utveksling av data, lyd, videobilder og grafikk via data- og kommunikasjonsnettverk, samt mobile og trådløse nettverk; nedlastbar dataprogramvare for behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; SIM-kort; dataprogramvare; datamaskinvare; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon; nedlastbar programvare i form av en meldingsapplikasjon; dataprogramvare til bruk for å muliggjøre VoIP-anrop (tale over internettprotokoll), telefonanrop, videoanrop, tekstmeldinger, lynmeldinger og online tjenester for sosial nettverksbygging; nedlastbar programvare i form av en mobil meldingsapplikasjon; dataprogramvare for å opprette, redigere, laste opp, laste ned, aksessere, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, annotere, uttrykke mening om, kommentere, bygge inn, overføre og dele eller på annen måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for sending og mottak av elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og audio-visuelt innhold via globale kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for innsamling, håndtering, redigering, organisering, modifisering, overføring, deling og lagring av data og informasjon; nedlastbar programvare for e-handel som gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via globale data- og kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for håndtering av personlige opplysninger, og datasynkroniseringsprogramvare; utviklingsverktøy for dataprogramvare; dataprogramvare til bruk som et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API).
35
Markedsføring, annonse- og reklamevirksomhet, samt salgsfremmende tiltak; markedsundersøkelses- og informasjonstjenester; salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; forretnings- og reklametjenester, særlig medieplanlegging og kjøp av medier for andre; forretnings- og reklametjenester, særlig reklametjenester for sporing av reklameresultater, for administrering, distribusjon og utdeling av reklamemateriell, for analysering av reklamedata, for rapportering av reklamedata, og for optimalisering av reklameresultater; konsulenttjenester innen området reklamevirksomhet, særlig spesialtilpasning av andres markedsføringsinnsats; kommersielle informasjonstjenester, særlig, reklameadministrering ved tilveiebringelse av rapporter, målrettet reklame, og administrering av elektronisk lagret reklame, for bruk på et globalt datanettverk; muliggjøring av utveksling og salg av tjenester og produkter til tredjeparter via data- og kommunikasjonsnettverk; online detaljforretningstjenester med fokus på et bredt utvalg av andres forbruksvarer, gavekort, og levering av digitale medier, VR (virtuell virkelighet)-hodetelefoner, og VR-innhold og -data; tilveiebringelse av online markedsplasser for selgere av varer og/eller tjenester; tilveiebringelse av online fasiliteter for å sette selgere i forbindelse med kjøpere; tilveiebringelse av online fasiliteter med informasjon for forbrukere innen området gaver; markedsføring av andres varer og tjenester ved å tilveiebringe online fasiliteter med gaveforslag; bygging av forretningsnettverk; arbeidsformidling og rekrutteringstjenester; reklame- og informasjonsdistribusjon, særlig tilveiebringelse av annonseplass via det globale datanettverk.
36
Finansielle tjenester; tjenester vedrørende finansielle transaksjoner; betalingsbehandlingstjenester; tjenester for behandling av finansielle transaksjoner, særlig klarering og avstemming av finansielle transaksjoner via data- og kommunikasjonsnettverk; elektronisk behandling og overføring av regningsbetalingsdata for brukere av data- og kommunikasjonsnettverk; elektronisk pengeoverføring; regningsbetalingstjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig dataoverførings- og datamottakstjenester via telekommunikasjonsnettverk; elektronisk utveksling av tale, data, lyd, video, tekst og grafikk som er tilgjengelig via data- og kommunikasjonsnettverk; lynmeldingstjenester; kommunikasjonstjenester ved mobiltelefon; telekommunikasjonstjenester; VoIP-tjenester (tale over internettprotokoll); audio-telekonferansevirksomhet; telekonferansetjenester; video-telekonferansevirksomhet; web-meldingsvirksomhet; peer-to-peer fotodelings- og videodelingstjenester, nemlig elektronisk overføring av digitale fotofiler, videoer og audio-visuelt innhold blant brukere; tilveiebringelse av tilgang til datamaskinbaserte, elektroniske og online databaser; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video og informasjon; tilveiebringelse av online praterom, lynmeldingstjenester, og elektroniske oppslagstavler; tilveiebringelse av tilgang til datamaskinbaserte databaser innen området sosial nettverksbygging; lyd- tekst- og videokringkastingstjenester over datanettverk eller andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online fora for kommunikasjon om temaer av generell interesse; tilveiebringelse av online kommunikasjonslenker som overfører brukere av mobile enheter og internett til andre lokale og globale nettsteder.
42
Applikasjonstjenestetilbyder (ASP), nemlig tilveiebringelse, hosting, styring, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare, nettsteder og databaser i områdene trådløs kommunikasjon, mobil informasjonstilgang, og fjernstyring av data for trådløs levering til håndholdte datamaskiner, bærbare datamaskiner og mobile elektroniske enheter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for lynmeldingsvirksomhet, tale over internettprotokoll (VoIP), videokonferansevirksomhet og audio-konferansevirksomhet; datatjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn slik at registrerte brukere kan engasjere seg i bygging av sosiale nettverk; datatjenester, nemlig opprettelse av virtuelle samfunn slik at brukere kan delta i diskusjoner, få tilbakemelding fra deres likemenn og engasjere seg i bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; datatjenester, nemlig hostingtjenester for elektroniske fasiliteter for andre for å muliggjøre interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare; datatjenester, nemlig hostingtjenester for elektroniske fasiliteter for andre for organisering og ledelse av diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; applikasjonstjenestetilbyder (ASP); ASP-tjenester, nemlig hostingtjenester for andres programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å gjøre det mulig eller lettere å opprette, redigere, laste opp, laste ned, aksessere, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, annotere, uttrykke mening om, kommentere, bygge inn, overføre og dele eller på annen måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata til og dele personlige identitetsdata med og blant multiple online fasiliteter; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk, elektroniske medier, fotografiske bilder og audio-visuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverksbygging, opprettelse av et virtuelt samfunn, og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse av online fasiliteter som gjør brukere i stand til å laste opp, modifisere og dele lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare som gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; datatjenester, særlig, ASP med API-grensesnittprogramvare som gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; SaaS (programvare som en tjeneste)-tjenester med fokus på programvare for sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring av bestillinger og sending og mottak av elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk.
45
Online tjenester for sosial nettverksbygging; identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig autentisering av personlig identifikasjonsinformasjon; tjenester for kontaktformidling og sosial nettverksbygging; brukerverifiseringstjenester; identifikasjonsverifiseringstjenester.
WhatsApp Inc
650 Castro Street, Suite 120-219 CA94041 MOUNTAIN VIEW US
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: T61601127NO00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
 • 2015.11.19 EM 014814347
Klagenemndas saksnummer 20/00099
Patentstyrets saksnr. 2020/00271
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2020/00271

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Fastholdt Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2020/00271

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Avgjørelse KFIR
08-01 Annet dokument Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
07-01 Annet dokument E-post fra KFIR
Utgående OP05: Oversendelse
06-01 Via Altinn-sending OP05: Oversendelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Klage til KFIR
04-01 Hovedbrev Klage til KFIR
Innkommende E-post fra Zacco
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra Zacco
Innkommende, AR378336088 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Annet dokument Bilag 13 - DinSide
02-03 Annet dokument Bilag 14 - Tek.no
02-04 Annet dokument Bilag 11 - E24
02-05 Annet dokument Bilag 12 - DinSide
02-06 Annet dokument Bilag 15 - Tek.no
02-07 Hovedbrev Hovedbrev
02-08 Annet dokument Bilag 1 - Patentstyrets avgjørelse - 201605921
02-09 Annet dokument Bilag 16 - VG
02-10 Annet dokument Bilag 17 - utenlandske registreringsgodkjennelser
02-11 Annet dokument Bilag 4 - Aftenposten
02-12 Annet dokument Bilag 5 - VG
02-13 Annet dokument Bilag 2 - Wikipedia
02-14 Annet dokument Bilag 3 - Teknisk Ukeblad
02-15 Annet dokument Bilag 6 - Teknisk Ukeblad
02-16 Annet dokument Bilag 9 - E24
02-17 Annet dokument Bilag 10 - Digi.no
02-18 Annet dokument Bilag 7 - E24
02-19 Annet dokument Bilag 8 - Klikk.no
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Annet dokument Bilag 5 - VG
01-03 Annet dokument Bilag 6 - Teknisk Ukeblad
01-04 Annet dokument Bilag 3 - Teknisk Ukeblad
01-05 Annet dokument Bilag 4 - Aftenposten
01-06 Annet dokument Bilag 7 - E24
01-07 Hovedbrev Hovedbrev
01-08 Annet dokument Bilag 1 - Patentstyrets avgjørelse - 201605921
01-09 Annet dokument Bilag 8 - Klikk.no
01-10 Annet dokument Bilag 9 - E24
01-11 Annet dokument Bilag 12 - DinSide
01-12 Annet dokument Bilag 13 - DinSide
01-13 Annet dokument Bilag 10 - Digi.no
01-14 Annet dokument Bilag 11 - E24
01-15 Annet dokument Bilag 14 - Tek.no
01-16 Annet dokument Bilag 17 - utenlandske registreringsgodkjennelser
01-17 Annet dokument Bilag 2 - Wikipedia
01-18 Annet dokument Bilag 15 - Tek.no
01-19 Annet dokument Bilag 16 - VG

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avslått Høyere instans har opprettholdt eller endret avgjørelsen i Patentstyret
Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Avgjørelse §14 Nasj
22-01 Via Altinn-sending Avgjørelse §14 Nasj
Utgående Varemerke Generelt Brev
21-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
20-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
20-02 Annet dokument Bilag 5 - VG
20-03 Hovedbrev Hovedbrev
20-04 Annet dokument Bilag 1 - DinSide
20-05 Annet dokument Bilag 2 - DinSide
20-06 Annet dokument Bilag 3 - Tek.no
20-07 Annet dokument Bilag 4 - Tek.no
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
19-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
17-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
15-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR287776519 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR275044842 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
11-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR220658910 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Annet dokument Bilag 10 - WhatsApp figurmerke
10-03 Annet dokument Bilag 11 - WhatsApp figurmerke
10-04 Hovedbrev Hovedbrev
10-05 Annet dokument Bilag 3 - ny utskrift - printscreen - WhatsApp figurmerke
10-06 Annet dokument Bilag 6 - ny utskrift - printscreen - WhatsApp figurmerke
10-07 Annet dokument Bilag 9 - WhatsApp figurmerke
10-08 Annet dokument Bilag 4 - WhatsApp figurmerke
10-09 Annet dokument Bilag 1 - WhatsApp figurmerke
10-10 Annet dokument Bilag 2 - WhatsApp figurmerke
10-11 Annet dokument Bilag 7 - WhatsApp figurmerke
10-12 Annet dokument Bilag 8 - WhatsApp figurmerke
10-13 Annet dokument Bilag 5 - WhatsApp figurmerke
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
09-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR210767252 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
07-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR195463100 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
05-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR177799406 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende, AR147328837 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Tilleggsskjema Prioritetskrav Tilleggsskjema Prioritetskrav
01-03 Figurmerker og bilder telephone

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31608609 expand_more 2016.06.07 5150 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:14:50