Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text POWER
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling (check also details in the case)
Application number 201515804
Filed
Priority None
Registration number 286611
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 07, 09, 11, 15, 21, 35, 37
Figurative elements (Vienna class) 26.04.16
Applicant Expert AS (NO)
Owner Power International AS (NO)
Agent PROTECTOR IP AS (NO)
07
Elektriske rengjøringsmaskiner og apparater og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater.
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.
11
Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål.
15
Musikkinstrumenter.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
35
Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 7, 8, 9, 11, 15 og 21, herunder tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere av varer og tjenester; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver).
37
Reparasjonsvirksomhet og innstallasjonsvirksomhet knyttet til elektriske rengjøringsmaskiner, verktøymaskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og Instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, elektriske og elektroniske musikkinstrumenter, husholdnings- og kjøkkenredskaper.
Expert AS
Postboks 43 1483 SKYTTA NO ( NITTEDAL Municipality, AKERSHUS county )
Power International AS
Postboks 523 1471 LØRENSKOG NO ( LØRENSKOG Municipality, AKERSHUS county )

Org. number: 955672828
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
2 events
  1. event  
NIPO's case no. 2019/09843
Your reference: U2493NO00-TT   Filed  
Current status Settled

Sender

PROTECTOR IP AS
Pilestredet 33 0166 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979409524

Status history for 2019/09843

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/09843

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR331444873 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Hovedbrev, liste over saker
  2. event  
NIPO's case no. 2017/09401
Your reference: V6270NO00-TT + 22   Filed  
Current status Settled

Sender

PROTECTOR IP AS
Pilestredet 33 0166 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979409524

Status history for 2017/09401

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2017/09401

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR211368104 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Other document Liste over saker
01-03 Power of attorney Fullmakt
01-04 Request for Assignement Hovedbrev
PROTECTOR IP AS
Pilestredet 33 0166 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979409524
Your reference: V6667NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Varemerke Generelt Brev
04-01 AltUt sending Varemerke Generelt Brev
Incoming, AR147777449 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR125990490 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Color image as attachment Figurmerke

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31518403 2015.12.31 6650 Protector Intellectual Property Consultants AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 12.08.2020 00:22:10