Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket bank norwegian
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201502895
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 283386
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 16, 35, 36
Figurative elementer (Wien klasser) 26.04.16
Søker Norwegian Brand Ltd. (IE)
Innehaver Norwegian Brand Ltd. (IE)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2015258
09
Dataprogramvare; bankkort [kodede eller magnetiske].
16
Trykksaker; magasiner; tidsskrifter.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet; børsmeglervirksomhet; likviditetsstyring.
Norwegian Brand Ltd.
Ground Floor, Imbus House, Dublin Airport CO. DUBLIN IE
Norwegian Brand Ltd.
Ground Floor, Imbus House, Dublin Airport CO. DUBLIN IE
ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
Referanse på sak: TM41350NO00
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
04-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR115542504 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR92013146 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31517609 2015.12.04 800 Acapo AS Betalt
31503496 2015.03.12 3650 Acapo AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.