Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket BARCODE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201501878
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 286306
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45
Søker Oslo S Utvikling AS (NO)
Innehaver Oslo S Utvikling AS (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; kommersielle formidlingstjenester; Public Relation [PR-virksomhet]; reklamevirksomhet; handelsvirksomhet omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur, kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lærvarer; detaljhandel omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur, kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lærvarer; online detaljhandel omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lærvarer.
36
Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom (omsetning); utleie av fast eiendom; utleie av kontorer.
37
Byggevirksomhet; byggeledelse; konsulentbistand ved byggingstjenester;
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffe tilgang til websider.
41
Sportslige og kulturelle aktiviteter; helseklubbvirksomhet og fysisk trening.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; byplanlegging; plantegning i forbindelse med bygging; ingeniørvirksomhet; tekniske konsultasjoner.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester, hoteller; kafeer.
45
Online sosiale nettverkstjenester.
Oslo S Utvikling AS
Postboks 11 0051 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Oslo S Utvikling AS
Postboks 11 0051 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
Referanse på sak: T31323NO00 / MLJ
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
13-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Utgående Oversendelse reg. brev
11-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Oversendelse reg. brev
10-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Oversendelse reg. brev
08-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR133136225 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
06-01 AltUt-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR120806519 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR111691905 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR90669327 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31603467 2016.03.11 750 Onsagers AS Betalt
31502413 2015.03.03 5900 Onsagers AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.