(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text BARCODE
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Application number 201501878
Filed
Priority None
Registration number 286306
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45
Applicant Oslo S Utvikling AS (NO)
Owner Oslo S Utvikling AS (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; kommersielle formidlingstjenester; Public Relation [PR-virksomhet]; reklamevirksomhet; handelsvirksomhet omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur, kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lærvarer; detaljhandel omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur, kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lærvarer; online detaljhandel omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lærvarer.
36
Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom (omsetning); utleie av fast eiendom; utleie av kontorer.
37
Byggevirksomhet; byggeledelse; konsulentbistand ved byggingstjenester;
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffe tilgang til websider.
41
Sportslige og kulturelle aktiviteter; helseklubbvirksomhet og fysisk trening.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; byplanlegging; plantegning i forbindelse med bygging; ingeniørvirksomhet; tekniske konsultasjoner.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester, hoteller; kafeer.
45
Online sosiale nettverkstjenester.
Oslo S Utvikling AS
Postboks 11 0051 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
Oslo S Utvikling AS
Postboks 11 0051 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: T31323NO00 / MLJ
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
13-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Outgoing Oversendelse reg. brev
11-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Oversendelse reg. brev
10-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Oversendelse reg. brev
08-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR133136225 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
06-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR120806519 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR111691905 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR90669327 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31603467 2016.03.11 750 Onsagers AS Paid
31502413 2015.03.03 5900 Onsagers AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 21.01.2021 18:13:43