Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket APPLE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201402102
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 284972
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 9, 12, 14, 25, 28, 35, 36, 37
Søker Apple Inc. (US)
Innehaver Apple Inc. (US)
Fullmektig Bryn Aarflot AS (NO)
9
Elektroniske hardwarekomponenter for bruk i biler, jernbanebiler og -motorer, skip og fly.
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; anti-tyveriinnretninger; anti-tyverialarmer for kjøretøy: sykler; golfbiler; rullestoler; luftpumper; motorsykler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
14
Juvelervarer; klokker; armbåndsur; varer i edelt metall eller overtrukne hermed; mansjettknapper; nøkkelringer; stoppeklokker; nåler og pins i edelt metall eller overtrukne hermed; ornamenter i edelt metall eller overtrukne hermed; slipsnåler i edelt metall eller overtrukne hermed; emblemer og merker i edelt metall eller overtrukne hermed; armbånd og klokkeremmer i edelt metall eller overtrukne hermed; kjeder i edelt metall eller overtrukne hermed; medaljer i edelt metall eller overtrukne hermed; korte nøkkelkjeder og ornamenter i edelt metall eller overtrukne hermed; knapper i edelt metall eller overtrukne hermed; klyper og klemmer i edelt metall eller overtrukne hermed; bokser og esker i edelt metall eller overtrukne hermed: dekorasjoner i edelt metall eller overtrukne hermed; bijouteri og uedle smykker; skulpturer og varer i edelt metall.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Leker, spill og leketøy; elektroniske leker, spill og leketøy; musikkleker, -spill og -leketøy; elektroniske håndholdte spillenheter; håndholdte elektroniske spill og apparater andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; frittstående videospillmaskiner med display; elektroniske dataspill, andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; apparater for elektroniske spill andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; videospill andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; underholdningsspillmaskiner; underholdningsapparater med display; lekedatamaskiner (som ikke virker); lekemobiltelefoner (som ikke virker); leke-håndholdte elektroniske innretninger; lekeaudioapparater; lekemusikkbokser; lekemusikkinstrumenter; lekespillere for avspilling av melodier og kassetter; batteridrevne leker; video output-spillmaskiner for bruk med eksterne visningsskjermer eller monitorer; frittstående video output-spillmaskiner; interaktive dataleker og -spill; spillkort; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
35
Sortering, håndtering, mottak og behandling av post; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningskonsultasjonstjenester; tilveiebringe kontortjenester; reklamebyråtjenester; reklame-, markedsførings- og salgsfremmende tjenester; reklame- og markedsføringskonsultasjoner; salgsfremmende tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester; utførelse av markedsundersøkelser; analyse av markedsføringsrespons og markedsundersøkelser; design, frembringelse, produksjon og formidling av annonser samt annonse- og reklamemateriale for andre; mediaplanleggingstjenester; administrasjon av lojalitetsprogrammer; arrangering og utførelse av belønningsprogrammer for å promotere salg av varer og tjenester; datastyrt database- og filhåndtering; dataprosesseringstjenester; frembringe indekser av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for andre; tilveiebringelse, søking, browsing og gjenfinning av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for andre; organisering av innhold av informasjon tilveiebrakt via et globalt datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk i henhold til brukerpreferanser; tilveiebringe forretnings-, forbruker- og kommersiell informasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; forretningstjenester, nemlig tilveiebringe databaser vedrørende kjøp og salg av et stort utvalg av andres produkter og tjenester; utarbeidelse av registre for publisering på internett og andre elektroniske, data- og kommunikasjonsnettverk; detaljforretnings- og online detaljforretningstjenester med datahardware, datasoftware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikkinnretninger, tilbehør til forbrukerelektronikk; detaljforretningstjenester tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk med datahardware, datasoftware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikkinnretninger, tilbehør til forbrukerelektronikk; detaljforretningstjenester innen områdene bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner om et vidt spekter av emner av generell interesse, tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester innen området underholdning inneholdende filmer, TV-programmer, sportsbegivenheter, musikkverk, og lyd- og audiovisuelle verk via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester inneholdende data-, elektroniske- og underholdningsprodukter, telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger, og annen forbrukerelektronikk, datasoftware, samt tilbehør, periferiutsyr og bæreetuier for slike produkter, via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; produktdemonstrasjoner tilveiebrakt i forretningen og via globale kommunikasjonsnettverk og elektroniske og kommunikasjonsnettverk; abonnementstjenester, nemlig tilveiebringe abonnement på tekst-, data-, bilde-, lyd- og multimediainnhold, tilveiebrakt via internett og andre og elektroniske og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe nedlastbart forhåndsinnspilt tekst-, data-, bilde-, lyd- og multimediainnhold mot betaling eller forhåndsbetalt abonnement, via internett og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk; arrangering og utførelse av kommersielle, handels- og forretningskonferanser, -show og utstillinger; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det ovennevnte.
36
Bankvirksomhet; megling av verdipapir; veldedig pengeinnsamling; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell analyse, -informasjon, -konsultasjoner og -ledelse; finansielle tjenester; finansielle transaksjonstjenester; regningsbetalingstjenester; tilveiebringe kommersielle transaksjoner; betalingskort- og kredittkorttjenester; transaksjonsbehandlingstjenester for kredittkort; elektroniske kontanttransaksjoner; tjenester vedrørende elektronisk betaling; tjenester for utførelse av finansielle transaksjoner; korttjenester vedrørende betalingstransaksjoner; tilveiebringelse av informasjon relatert til kredittkorttransaksjoner; forsikringstjenester; forsikringsgarantier, -megling, -informasjon og -konsultasjoner; investeringsanalyser, -informasjon, -konsultasjoner, og -ledelse.
37
Byggevirksomhet; reparasjon av datahardware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikk; installasjon av datahardware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikk; vedlikehold, reparasjon og yte service på datamaskiner, data periferiutstyr og elektroniske innretninger; tilveiebringe tekniske støttetjenester og feilsøkingstjenester vedrørende bruk, vedlikehold, reparasjon, service og oppdatering av datamaskiner, datasoftware, data periferiutstyr og elektroniske innretninger; tilveiebringe informasjon relatert til installasjon, bruk, vedlikehold, reparasjon, service og oppdatering av datamaskiner, data periferiutstyr og elektroniske innretninger; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
1 Infinite Loop CA95014 CUPERTINO US
1 Infinite Loop CA95014 CUPERTINO US
Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: 531132/TG
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
08-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR122188662 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Utgående Realitetsbrev i søknad
06-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR115490872 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR104137804 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TM SUSPENSION
02-01 AltUt-sending TM SUSPENSION
Innkommende, AR58996235 TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31402706 2014.03.21 5200 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, internasjonale varemerker og internasjonale design.