Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text APPLE
Status
Legal status
Detailed status
Active Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Application number 201402102
Filed
Priority None
Registration number 284972
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 9, 12, 14, 25, 28, 35, 36, 37
Applicant Apple Inc. (US)
Owner Apple Inc. (US)
Agent Bryn Aarflot AS (NO)
9
Elektroniske hardwarekomponenter for bruk i biler, jernbanebiler og -motorer, skip og fly.
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; anti-tyveriinnretninger; anti-tyverialarmer for kjøretøy: sykler; golfbiler; rullestoler; luftpumper; motorsykler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
14
Juvelervarer; klokker; armbåndsur; varer i edelt metall eller overtrukne hermed; mansjettknapper; nøkkelringer; stoppeklokker; nåler og pins i edelt metall eller overtrukne hermed; ornamenter i edelt metall eller overtrukne hermed; slipsnåler i edelt metall eller overtrukne hermed; emblemer og merker i edelt metall eller overtrukne hermed; armbånd og klokkeremmer i edelt metall eller overtrukne hermed; kjeder i edelt metall eller overtrukne hermed; medaljer i edelt metall eller overtrukne hermed; korte nøkkelkjeder og ornamenter i edelt metall eller overtrukne hermed; knapper i edelt metall eller overtrukne hermed; klyper og klemmer i edelt metall eller overtrukne hermed; bokser og esker i edelt metall eller overtrukne hermed: dekorasjoner i edelt metall eller overtrukne hermed; bijouteri og uedle smykker; skulpturer og varer i edelt metall.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Leker, spill og leketøy; elektroniske leker, spill og leketøy; musikkleker, -spill og -leketøy; elektroniske håndholdte spillenheter; håndholdte elektroniske spill og apparater andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; frittstående videospillmaskiner med display; elektroniske dataspill, andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; apparater for elektroniske spill andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; videospill andre enn for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; underholdningsspillmaskiner; underholdningsapparater med display; lekedatamaskiner (som ikke virker); lekemobiltelefoner (som ikke virker); leke-håndholdte elektroniske innretninger; lekeaudioapparater; lekemusikkbokser; lekemusikkinstrumenter; lekespillere for avspilling av melodier og kassetter; batteridrevne leker; video output-spillmaskiner for bruk med eksterne visningsskjermer eller monitorer; frittstående video output-spillmaskiner; interaktive dataleker og -spill; spillkort; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
35
Sortering, håndtering, mottak og behandling av post; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningskonsultasjonstjenester; tilveiebringe kontortjenester; reklamebyråtjenester; reklame-, markedsførings- og salgsfremmende tjenester; reklame- og markedsføringskonsultasjoner; salgsfremmende tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester; utførelse av markedsundersøkelser; analyse av markedsføringsrespons og markedsundersøkelser; design, frembringelse, produksjon og formidling av annonser samt annonse- og reklamemateriale for andre; mediaplanleggingstjenester; administrasjon av lojalitetsprogrammer; arrangering og utførelse av belønningsprogrammer for å promotere salg av varer og tjenester; datastyrt database- og filhåndtering; dataprosesseringstjenester; frembringe indekser av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for andre; tilveiebringelse, søking, browsing og gjenfinning av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for andre; organisering av innhold av informasjon tilveiebrakt via et globalt datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk i henhold til brukerpreferanser; tilveiebringe forretnings-, forbruker- og kommersiell informasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; forretningstjenester, nemlig tilveiebringe databaser vedrørende kjøp og salg av et stort utvalg av andres produkter og tjenester; utarbeidelse av registre for publisering på internett og andre elektroniske, data- og kommunikasjonsnettverk; detaljforretnings- og online detaljforretningstjenester med datahardware, datasoftware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikkinnretninger, tilbehør til forbrukerelektronikk; detaljforretningstjenester tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk med datahardware, datasoftware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikkinnretninger, tilbehør til forbrukerelektronikk; detaljforretningstjenester innen områdene bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner om et vidt spekter av emner av generell interesse, tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester innen området underholdning inneholdende filmer, TV-programmer, sportsbegivenheter, musikkverk, og lyd- og audiovisuelle verk via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester inneholdende data-, elektroniske- og underholdningsprodukter, telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger, og annen forbrukerelektronikk, datasoftware, samt tilbehør, periferiutsyr og bæreetuier for slike produkter, via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; produktdemonstrasjoner tilveiebrakt i forretningen og via globale kommunikasjonsnettverk og elektroniske og kommunikasjonsnettverk; abonnementstjenester, nemlig tilveiebringe abonnement på tekst-, data-, bilde-, lyd- og multimediainnhold, tilveiebrakt via internett og andre og elektroniske og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe nedlastbart forhåndsinnspilt tekst-, data-, bilde-, lyd- og multimediainnhold mot betaling eller forhåndsbetalt abonnement, via internett og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk; arrangering og utførelse av kommersielle, handels- og forretningskonferanser, -show og utstillinger; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det ovennevnte.
36
Bankvirksomhet; megling av verdipapir; veldedig pengeinnsamling; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell analyse, -informasjon, -konsultasjoner og -ledelse; finansielle tjenester; finansielle transaksjonstjenester; regningsbetalingstjenester; tilveiebringe kommersielle transaksjoner; betalingskort- og kredittkorttjenester; transaksjonsbehandlingstjenester for kredittkort; elektroniske kontanttransaksjoner; tjenester vedrørende elektronisk betaling; tjenester for utførelse av finansielle transaksjoner; korttjenester vedrørende betalingstransaksjoner; tilveiebringelse av informasjon relatert til kredittkorttransaksjoner; forsikringstjenester; forsikringsgarantier, -megling, -informasjon og -konsultasjoner; investeringsanalyser, -informasjon, -konsultasjoner, og -ledelse.
37
Byggevirksomhet; reparasjon av datahardware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikk; installasjon av datahardware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikk; vedlikehold, reparasjon og yte service på datamaskiner, data periferiutstyr og elektroniske innretninger; tilveiebringe tekniske støttetjenester og feilsøkingstjenester vedrørende bruk, vedlikehold, reparasjon, service og oppdatering av datamaskiner, datasoftware, data periferiutstyr og elektroniske innretninger; tilveiebringe informasjon relatert til installasjon, bruk, vedlikehold, reparasjon, service og oppdatering av datamaskiner, data periferiutstyr og elektroniske innretninger; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
1 Infinite Loop CA95014 CUPERTINO US
1 Infinite Loop CA95014 CUPERTINO US
Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
Case reference : 531132/TG
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Letter on formal errors
Pending Letter on formal errors
Pending Case handling is suspended awaiting other decision
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date and nr Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
08-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Outgoing Realitetsbrev i søknad
06-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Outgoing Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing TM SUSPENSION
02-01 AltUt sending TM SUSPENSION
Incoming TM Application Form
01-01 TM Application form TM Application Form
01-02 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Status
31402706 2014.03.21 5200 Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, international trademarks and international designs.