Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Refused Higher authority has confirmed decision of Patentstyret (check also details in the case)
Application number 201315782
Filed
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 06, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 41
Figurative elements (Vienna class) 02.07.25 25.01.25
Applicant Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Agent ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
06
Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt iandre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialertil bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og forhusholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikkeopptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikkemalerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass ellerhalvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatti andre klasser).
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
25
Klær, fottøy og hodeplagg.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige ogkulturelle aktiviteter.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 992410213
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 820203542
Your reference: 310154-572
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Board of appeal casenumber VM 14/088
NIPO's case no. 2014/00433
Filed  
Current status Settled

Claimant

ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 820203542
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2014/00433

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled The decision of Patentstyret is confirmed
Pending Transferred to the board office, Klagenemnda
Pending Pending evaluatin of the appeal in Patentstyret
Pending Appeal filed

Correspondence for 2014/00433

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Avgjørelse KFIR
06-01 Main letter Avgjørelse KFIR
Incoming E-post fra KFIR
05-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Outgoing Oversendelse
04-01 AltUt sending Oversendelse
Outgoing Fastholdelse til Klagenemnden
03-01 Outgoing Letter Fastholdelse til Klagenemnden
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Other document Vedlegg
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Main letter Hovedbrev, div. vedlegg
01-03 Main letter E-post

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Refused Higher authority has confirmed decision of Patentstyret
Refused Decision appealed to higher authority
Refused By decision of Patentstyret
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Avgjørelse §14 Nasj
09-01 Outgoing Letter Avgjørelse §14 Nasj
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Main letter E-post
07-03 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
06-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Color image as attachment Figurmerker og bilder
05-03 Main letter Hovedbrev E-post
05-04 Color image as attachment Figurmerker og bilder(cropped) - 1
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Main letter Hovedbrev E-post
04-03 Color image as attachment Figurmerker og bilder
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Color image as attachment Figurmerke og bilder
Incoming Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Main letter E-post
01-03 Main letter Søknadsskjema

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31400537 2014.02.10 5850 Advokatfirmaet Grette AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 24.07.2021 12:31:46