Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket [Gustav Vigeland]
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Avslått Høyere instans har opprettholdt eller endret avgjørelsen i Patentstyret (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201315782
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 02.07.25 25.01.25
Søker Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
06
Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
25
Klær, fottøy og hodeplagg.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 992410213
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
Din referanse: 310154-572
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Klagenemndas saksnummer VM 14/088
Patentstyrets saksnr. 2014/00433
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00433

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Fastholdt Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2014/00433

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Avgjørelse KFIR
06-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
04-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Fastholdelse til Klagenemnden
03-01 Brev UT Fastholdelse til Klagenemnden
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Annet dokument Vedlegg
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Hovedbrev Hovedbrev, div. vedlegg
01-03 Hovedbrev E-post

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avslått Høyere instans har opprettholdt eller endret avgjørelsen i Patentstyret
Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Avgjørelse §14 Nasj
09-01 Brev UT Avgjørelse §14 Nasj
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Hovedbrev E-post
07-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
06-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
05-03 Hovedbrev Hovedbrev E-post
05-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder(cropped) - 1
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Hovedbrev Hovedbrev E-post
04-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerke og bilder
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Hovedbrev E-post
01-03 Hovedbrev Søknadsskjema

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31400537 expand_more 2014.02.10 5850 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:48:46