Forrige treff 22 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201315782
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 6, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 25.01.25 02.07.25
Søker Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Fullmektig Advokatfirmaet Grette DA (NO)
6
Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
25
Klær, fottøy og hodeplagg.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 992410213
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982033691
Referanse på sak: 310154-572
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Klagenemndas saksnummer VM 14/088 Patentstyrets saksnummer 2014/00433
Inngitt
Gjeldende status Under behandling

Kravstiller


Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982033691
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00433

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2014/00433

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Avgjørelse KFIR
06-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
04-01 AltUt-sending Oversendelse
Utgående Fastholdelse til Klagenemnden
03-01 Brev UT Fastholdelse til Klagenemnden
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Annet dokument Vedlegg
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Hovedbrev Hovedbrev, div. vedlegg
01-03 Hovedbrev E-post

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Avgjørelse §14 Nasj
09-01 Brev UT Avgjørelse §14 Nasj
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Hovedbrev E-post
07-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
06-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
05-03 Hovedbrev Hovedbrev E-post
05-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder(cropped) - 1
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Hovedbrev Hovedbrev E-post
04-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerke og bilder
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Hovedbrev E-post
01-03 Hovedbrev Søknadsskjema

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31400537 2014.02.10 5850 Advokatfirmaet Grette DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, internasjonale varemerker og internasjonale design.