Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text CARPLAY
Status
Legal status
Detailed status
Active Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Application number 201313922
Filed
Priority 2013.05.20 TT 46875
Registration number 275582
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 9, 38, 39, 42
Applicant Carplay Enterprises LLC (US)
Owner Apple Inc. (US)
Agent Bryn Aarflot AS (NO)
9
Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; tablet-datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; håndholdte elektroniske spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å holde styr på eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lys; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -spillere; videokassettopptakere og -spillere; CD-opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør; modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og ledninger; apparater for datalagring; magnetiske datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere; datasoftware; data- og elektroniske spill; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimedia- innhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale elektroniske innretninger; datasoftware som setter brukere i stand til å programmere og distribuere tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og annet multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og håndtering av data og linker mellom dataservere og brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; tegngjenkjennelsessoftware; stemmegjenkjennelsessoftware; software for elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; elektroniske oppslagstavler; datasynkroniseringssoftware; applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; elektriske og elektroniske tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, ladere, docker (forankringsinnretninger), docking-stasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og adaptere for bruk med alle forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer; navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke frankert post; kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; elektroniske merkelapper for varer; prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; måleapparater; optiske apparater og instrumenter; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede sokker.
38
Tilveiebringe en nettside og en online søkbar database med reise-, turisme-, geografisk- og destinasjonsinformasjon, kart, reiseruteplanlegging, transport og trafikkinformasjon, samt retningsveiledning for kjøring og gange.
39
GPS-navigasjonstjenester; informasjons- og guidetjenester for reising og turisme; reiseruteplanlegging; transport- og trafikkinformasjon; transporttjenester; tilveiebringe interaktive kart; informasjon og konsultasjoner i forbindelse dermed.
42
Elektronisk lagring av data, tekst, bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av elektronisk data.
1209 Orange Street DE19801 WILMINGTON US
1 Infinite Loop CA95014 CUPERTINO US
Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
Case reference : 530633/TG
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
  • 2013.05.20 TT 46875

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Letter on formal errors
Pending Letter on formal errors
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date and nr Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
07-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
05-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Main letter Hovedbrev
04-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Outgoing Realitetsbrev i søknad
03-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming TM Application Form
01-01 TM Application form TM Application Form

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Status
31403901 2014.04.14 650 Paid
31315566 2013.12.19 2600 Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, international trademarks and international designs.