Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket CARPLAY
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201313922
Inngitt
Prioritet 2013.05.20 TT 46875
Registreringsnr 275582
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 9, 38, 39, 42
Søker Carplay Enterprises LLC (US)
Innehaver Apple Inc. (US)
Fullmektig Bryn Aarflot AS (NO)
9
Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; tablet-datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; håndholdte elektroniske spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å holde styr på eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lys; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -spillere; videokassettopptakere og -spillere; CD-opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør; modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og ledninger; apparater for datalagring; magnetiske datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere; datasoftware; data- og elektroniske spill; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimedia- innhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale elektroniske innretninger; datasoftware som setter brukere i stand til å programmere og distribuere tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og annet multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og håndtering av data og linker mellom dataservere og brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; tegngjenkjennelsessoftware; stemmegjenkjennelsessoftware; software for elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; elektroniske oppslagstavler; datasynkroniseringssoftware; applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; elektriske og elektroniske tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, ladere, docker (forankringsinnretninger), docking-stasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og adaptere for bruk med alle forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer; navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke frankert post; kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; elektroniske merkelapper for varer; prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; måleapparater; optiske apparater og instrumenter; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede sokker.
38
Tilveiebringe en nettside og en online søkbar database med reise-, turisme-, geografisk- og destinasjonsinformasjon, kart, reiseruteplanlegging, transport og trafikkinformasjon, samt retningsveiledning for kjøring og gange.
39
GPS-navigasjonstjenester; informasjons- og guidetjenester for reising og turisme; reiseruteplanlegging; transport- og trafikkinformasjon; transporttjenester; tilveiebringe interaktive kart; informasjon og konsultasjoner i forbindelse dermed.
42
Elektronisk lagring av data, tekst, bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av elektronisk data.
1209 Orange Street DE19801 WILMINGTON US
1 Infinite Loop CA95014 CUPERTINO US
Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: 530633/TG
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
  • 2013.05.20 TT 46875

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
07-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR60871391 Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Realitetsbrev i søknad
05-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR59843238 Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Hovedbrev Hovedbrev
04-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR53839168 Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende, AR53602711 TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31403901 2014.04.14 650 Bryn Aarflot AS Betalt
31315566 2013.12.19 2600 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, internasjonale varemerker og internasjonale design.