(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated info
Trademark text FUCK CANCER
Status
Legal status
Detailed status
Not in force info Finally shelved Not answered or responded in due time
Application number 201311776
Filed
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 16, 25, 28, 35, 38, 41, 44
Applicant Ung Cancer (SE)
Agent Kvale Advokatfirma DA (NO)
16
Papir; papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, bokbindingsmateriale; fotografier; papirvarer (skrive- og kontormateriale); klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmateriale for emballering (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet.
41
Undervisning- og utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdning; sport- og idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet.
44
Medisinske tjenester; veterinærtjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
Ung Cancer
Per Wendelbos väg 2 41319 GØTEBORG SE
Kvale Advokatfirma DA
Postboks 1752 Vika 0122 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 947996053
Your reference: 26376-501
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Finally shelved Not answered or responded in due time
Shelved Not answered or responded in due time
Pending Second and later examination letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Endelig Henleggelse
07-01 Outgoing Letter Endelig Henleggelse
Outgoing TM Henlagt varemerke, manglende svar
06-01 Outgoing Letter TM Henlagt varemerke, manglende svar
Outgoing Realitetsbrev i søknad
05-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Other document Annet dokument
Outgoing Realitetsbrev i søknad
03-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Main letter Hovedbrev
02-03 Power of attorney Fullmakt
Incoming Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Main letter Søknadsskjema og varefortegnelse
01-03 Main letter E-post

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31312964 2013.11.04 5200 Kvale Advokatfirma DA keyboard_arrow_down Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 05.12.2021 09:47:37