Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket FUCK CANCER
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Søknadsnummer 201311776
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 25, 28, 35, 38, 41, 44
Søker Ung Cancer (SE)
Fullmektig Kvale Advokatfirma DA (NO)
16
Papir; papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, bokbindingsmateriale; fotografier; papirvarer (skrive- og kontormateriale); klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmateriale for emballering (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet.
41
Undervisning- og utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdning; sport- og idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet.
44
Medisinske tjenester; veterinærtjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
Ung Cancer
Per Wendelbos väg 2 41319 GØTEBORG SE
Kvale Advokatfirma DA
Postboks 1752 Vika 0122 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 947996053
Din referanse: 26376-501
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse
07-01 Brev UT Endelig Henleggelse
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
06-01 Brev UT TM Henlagt varemerke, manglende svar
Utgående Realitetsbrev i søknad
05-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
02-03 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Hovedbrev Søknadsskjema og varefortegnelse
01-03 Hovedbrev E-post

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31312964 expand_more 2013.11.04 5200 Kvale Advokatfirma DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:41:06