Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket [Madonna; Edvard Munch]
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201212240
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 32, 33, 43
Figurative elementer (Wien klasser) 22.05.01 02.03.05
Søker Edvard Munch Beverages AS (NO)
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.
Edvard Munch Beverages AS
Pilestredet 94 C 0358 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Patentstyrets saksnr. 2015/12795
Din referanse: Sven Hauge   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Rosmersholm AS
Pilestredet 94 C 0358 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 988855979

Statushistorie for 2015/12795

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2015/12795

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Hovedbrev E-post
01-01 Generell henvendelse Hovedbrev E-post

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse
12-01 Brev UT Endelig Henleggelse
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
11-01 Brev UT TM Henlagt varemerke, manglende svar
Utgående Realitetsbrev i søknad
10-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående TM SUSPENSION
09-01 Via Altinn-sending TM SUSPENSION
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Annet dokument Confirmation from Munch-museum
08-03 Hovedbrev Hovedbrev E-post
08-04 Annet dokument Forlik Oslo Kommune Rosmersholm
Utgående TM SUSPENSION
07-01 Brev UT TM SUSPENSION
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Oversendelse av protest
05-01 Brev UT Oversendelse av protest
Utgående Protest: Info til innvender om mottat protest
04-01 Brev UT Protest: Info til innvender om mottat protest
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerke1

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31214172 expand_more 2012.12.14 2600 Rosmersholm AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:39:06