Forrige treff 12 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Søknadsnummer 201212240
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 32, 33, 43
Figurative elementer (Wien klasser) 22.05.01 02.03.05
Søker Edvard Munch Beverages AS (NO)
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.
Edvard Munch Beverages AS
Pilestredet 94 C 0358 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående TM SUSPENSION
09-01 AltUt-sending TM SUSPENSION
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Annet dokument Confirmation from Munch-museum
08-03 Hovedbrev Hovedbrev E-post
08-04 Annet dokument Forlik Oslo Kommune Rosmersholm
Utgående TM SUSPENSION
07-01 Brev UT TM SUSPENSION
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Oversendelse av protest
05-01 Brev UT Oversendelse av protest
Utgående Protest: Info til innvender om mottat protest
04-01 Brev UT Protest: Info til innvender om mottat protest
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerke1.jpg

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31214172 2012.12.14 2600 Rosmersholm AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.