Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Boheme Records
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201211597
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 269082
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09
Søker Øystein Meyer (NO)
Innehaver Øystein Meyer (NO)
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Øystein Meyer
Crøgerlia 21 3921 PORSGRUNN NO ( PORSGRUNN kommune, TELEMARK fylke )
Øystein Meyer
Crøgerlia 21 3921 PORSGRUNN NO ( PORSGRUNN kommune, TELEMARK fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er gjenopptatt
Henlagt Søker/innehaver har ikke betalt innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
03-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
02-01 Brev UT TM Henlagt varemerke, manglende svar
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31215630 2012.12.14 500 Øystein Meyer Betalt
31213162 2012.12.07 2600 Øystein Meyer Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.