Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated info
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
In force info Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked (check also details in the case)
Application number 201207491
Filed
Divided to 201207491A
Priority None
Registration number 273220
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 03, 06, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 41, 43
Figurative elements (Vienna class) 02.05.06 22.05.10
Applicant Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Owner Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Agent ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS (NO)
03
Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.
06
Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer.
14
Edle metaller og deres legeringer; ur og kronometriske instrumenter.
16
Papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
19
Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall).
20
Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, born, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
27
Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
30
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicen saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og kulturelle aktiviteter.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 992410213
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 992410213
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS
Postboks 678 Sentrum 0106 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 922393702
Your reference: -
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2021/10936
Your reference: Anna Skovli   Filed  
Current status Settled

Sender

ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS
Postboks 678 Sentrum 0106 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 922393702

Status history for 2021/10936

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2021/10936

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR439858814 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Generalfullmakt med vedlegg Oslo Kommune Kulturetaten

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Second and later examination letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
11-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
10-04 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Outgoing Varemerke Generelt Brev
09-01 Outgoing Letter Varemerke Generelt Brev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
08-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Main letter Hovedbrev og annet dokument
06-03 Main letter E-post
Outgoing Realitetsbrev i søknad
05-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Color image as attachment Figurmerker og bilder
02-05 Color image as attachment Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Incoming Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Other document Annet dokument
01-05 Color image as attachment Figurmerker og bilder
01-06 Trademark picture Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Payment due:

Description Due date Amount Status
Renewal Ikke betalt
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 13000,0 Fornyelsesavgift varemerke 2600,0 Number of registered classes:16 Total amount 15600,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31209160 2012.08.15 11050 Advokatfirmaet Grette AS keyboard_arrow_down Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 06.12.2021 19:20:24