Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201207491
Inngitt
Avdelt til 201207491A
Prioritet Ingen
Registreringsnr 273220
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 03, 06, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 41, 43
Figurative elementer (Wien klasser) 02.05.06 22.05.10
Søker Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Innehaver Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
03
Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.
06
Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer.
14
Edle metaller og deres legeringer; ur og kronometriske instrumenter.
16
Papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
19
Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall).
20
Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, born, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
27
Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
30
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicen saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og kulturelle aktiviteter.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 992410213
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 992410213
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
Referanse på sak: 310154-501
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
11-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
10-04 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Utgående Varemerke Generelt Brev
09-01 Brev UT Varemerke Generelt Brev
Utgående Realitetsbrev i søknad
08-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev og annet dokument
06-03 Hovedbrev E-post
Utgående Realitetsbrev i søknad
05-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
02-05 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Annet dokument Annet dokument
01-05 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-06 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31209160 2012.08.15 11050 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.