Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Banksy
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Slettet etter administrativ overprøving på grunn av manglende bruk (bruksplikt) (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201104035
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 261499
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 16, 18, 21, 24, 25
Søker MODERN ART & PHOTOGRAPHIC CENTER AS (NO)
Innehaver(e) Dyrehotell Pets Paradise AS (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2011312 info
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kopper, asjetter.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
MODERN ART & PHOTOGRAPHIC CENTER AS
Sameia 8 3320 VESTFOSSEN NO ( ØVRE EIKER kommune, BUSKERUD fylke )
Dyrehotell Pets Paradise AS
Sameia 10 3320 VESTFOSSEN NO ( ØVRE EIKER kommune, BUSKERUD fylke )

Org.nummer: 991895434
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/11617
Din referanse: Jenny Sveen Hovda   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
Postboks 6604 St. Olavs Plass 0129 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 981459326

Statushistorie for 2019/11617

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/11617

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Overdragelse eller navne-/adresseendring Endringsskjema
01-03 Fullmakt Fullmakt, endringsskjema
Saken har 2 administrative prøvinger
Patentstyrets saksnr. 2020/00112
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avvist

Kravstiller

Pest Control Office Ltd
International House, 2-4 Maddox Street LONDON GB

Kravstillers fullmektig

SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 960716647
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2020/00112

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avvist Saken er avvist av andre årsaker
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/00112

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
28-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
28-02 Vedlegg IAAO10V- Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_1324546
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
27-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
27-02 Vedlegg IAAO10V- Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_1324546
Utgående Bekreftelse
26-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
25-01 Via Altinn-sending Oversendelse
25-02 Vedlegg Ytterligere uttalelse fra kravstiller
Innkommende, AR385719978 Altinndokument
24-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
24-02 Hovedbrev Ytterligere uttalelse fra kravstiller
Utgående Bekreftelse
23-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
22-01 Via Altinn-sending Oversendelse
22-02 Vedlegg Sakskostnadsoppgave fra kravstiller
Utgående Bekreftelse
20-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
19-01 Via Altinn-sending Oversendelse
19-02 Vedlegg Sakskostnadsoppgave fra innehaver
Innkommende, AR379401766 Altinndokument
21-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
21-02 Hovedbrev Sakskostnadsoppgave fra kravstiller
Innkommende E-post fra innehaver
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
18-02 Hovedbrev Sakskostnadsoppgave fra innehaver
Utgående Opp til avgjørelse
17-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
16-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
16-02 Vedlegg Andre svar fra innehaver
16-03 Vedlegg Bilag til Innehavers uttalelse av 8.6.2020
Innkommende E-post fra innehaver
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
15-02 Annet dokument Bilag til Innehavers uttalelse av 8.6.2020
15-03 Hovedbrev Andre svar fra innehaver
Utgående Oversendelse
14-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
13-01 Via Altinn-sending Oversendelse
13-02 Vedlegg Andre uttalelse fra kravstiller
Innkommende, AR374407775 Altinndokument
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
12-02 Hovedbrev Andre uttalelse fra kravstiller
Utgående Oversendelse
11-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
10-01 Via Altinn-sending Oversendelse
10-02 Vedlegg Bilag 5
10-03 Vedlegg Bilag 4
10-04 Vedlegg Første svar fra innehaver
10-05 Vedlegg Bilag 3
10-06 Vedlegg Bilag 2
10-07 Vedlegg Bilag 1
Innkommende E-post fra innehaver
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
09-02 Annet dokument Bilag 5
09-03 Hovedbrev Første svar fra innehaver
09-04 Annet dokument Bilag 1
09-05 Annet dokument Bilag 2
09-06 Annet dokument Bilag 3
09-07 Annet dokument Bilag 4
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
08-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
08-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaver
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
07-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Fristbrev fra innehaver
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fristbrev fra innehaver
Innkommende Fullmakt fra innehaver
04-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaver
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
02-01 Brev UT Oversendelse av krav
02-02 Vedlegg Hovedbrev og annet dokument
Innkommende, AR363392607 Altinndokument
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
05-02 Fullmakt Fullmakt fra kravstiller
Innkommende, AR362572042 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Hovedbrev og annet dokument
Patentstyrets saksnr. 2023/00187
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Pest Control Office Ltd
International House, 2-4 Maddox Street LONDON GB

Kravstillers fullmektig

SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 960716647
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2023/00187

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har ført frem
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/00187

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende, AR606341180 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
27-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
26-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
25-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
25-02 Vedlegg IAAO10V- Avgjørelse – Adm. overp
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
24-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
24-02 Vedlegg IAAO10V- Avgjørelse – Adm. overp
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
23-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
22-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Brev i retur innehaver
21-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Brev i retur innehaver
Utgående OP01: Generelt brev
20-01 Via Altinn-sending OP01: Generelt brev
Utgående OP01: Generelt brev
19-01 Brev UT OP01: Generelt brev
Innkommende, AR573485159 Vdr saksoppgave kravtiller
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Vdr saksoppgave kravtiller
Utgående Opp til avgjørelse
17-01 Brev UT Opp til avgjørelse
17-02 Vedlegg 2023-09-22 Svar på innsigelser fra Pets Paradise_OP202300187
Utgående Opp til avgjørelse
16-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Innkommende Brev i retur innehaver
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Brev i retur innehaver
Innkommende, AR570543533 Uttalelse kravstiller
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Uttalelse kravstiller
14-02 Hovedbrev 2023-09-22 Svar på innsigelser fra Pets Paradise_OP202300187
Utgående Oversendelse
13-01 Brev UT Oversendelse
Utgående Oversendelse
12-01 Via Altinn-sending Oversendelse
12-02 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-03 Vedlegg Letter svar
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Hovedbrev Letter svar
Utgående Oversendelse
10-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
09-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående OP01: Generelt brev
08-01 Via Altinn-sending OP01: Generelt brev
Utgående OP01: Generelt brev
07-01 Via Altinn-sending OP01: Generelt brev
07-02 Vedlegg Kostnadsoppgave
Innkommende, AR559573386 Kostnadsoppgave kravstiller
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Kostnadsoppgave kravstiller
06-02 Annet dokument Kostnadsoppgave
Utgående Opp til avgjørelse
05-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
04-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Innkommende, AR362817591 Fullmakt kravstiller
03-01 Fullmakt Fullmakt kravstiller
Utgående Bekreftelse
02-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Innkommende, AR550856136 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Krav om administrativ overprøving til Patentstyret

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Slettet etter administrativ overprøving på grunn av manglende bruk (bruksplikt)
Registrert Krav om administrativ overprøving innkommet og under behandling
Registrert Fornyet
Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet
Registrert Krav om administrativ overprøving innkommet og under behandling
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201104035)
03-01 Via Altinn-sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201104035)
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2021.02.22 2600 Hilde Agate Langerud Betalt og godkjent
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 2021.02.22 3000 Hilde Agate Langerud Betalt og godkjent
31112765 expand_more 2011.10.19 750 Zacco Norway AS Betalt
31105048 expand_more 2011.04.18 4550 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:37:17