Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text Banksy
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Renewed (check also details in the case)
Application number 201104035
Filed
Priority None
Registration number 261499
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 09, 16, 18, 21, 24, 25
Applicant MODERN ART & PHOTOGRAPHIC CENTER AS (NO)
Owner Dyrehotell Pets Paradise AS (NO)
Agent BULL & CO ADVOKATFIRMA AS (NO)
Case on which an IA is based MP/NO2011312
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kopper, asjetter.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
MODERN ART & PHOTOGRAPHIC CENTER AS
Sameia 8 3320 VESTFOSSEN NO ( ØVRE EIKER Municipality, BUSKERUD county )
Dyrehotell Pets Paradise AS
Sameia 10 3320 VESTFOSSEN NO ( ØVRE EIKER Municipality, BUSKERUD county )

Org. number: 991895434
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2019/11617
Your reference: Jenny Sveen Hovda   Filed  
Current status Settled

Sender

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
Postboks 2583 Solli 0203 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 981459326

Status history for 2019/11617

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/11617

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Endringsskjema
01-03 Power of attorney Fullmakt, endringsskjema
BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
Postboks 2583 Solli 0203 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 981459326
Your reference: T61101125NO00 AWI/BGK
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2019/11617
Your reference: Jenny Sveen Hovda   Filed  
Current status Settled

Sender

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
Postboks 2583 Solli 0203 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 981459326

Status history for 2019/11617

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/11617

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Endringsskjema
01-03 Power of attorney Fullmakt, endringsskjema
NIPO's case no. 2020/00112
Administrative review
Filed  
Current status Rejected

Claimant

Pest Control Office Ltd
International House, 2-4 Maddox Street LONDON GB

Claimant's agent

SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 960716647
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2020/00112

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Rejected Other
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Received

Correspondence for 2020/00112

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
28-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
28-02 Attachment IAAO10V- Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_1324546
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
27-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
27-02 Attachment IAAO10V- Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_1324546
Outgoing Bekreftelse
26-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
25-01 AltUt sending Oversendelse
25-02 Attachment Ytterligere uttalelse fra kravstiller
Incoming, AR385719978 Altinndokument
24-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
24-02 Main letter Ytterligere uttalelse fra kravstiller
Outgoing Bekreftelse
23-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
22-01 AltUt sending Oversendelse
22-02 Attachment Sakskostnadsoppgave fra kravstiller
Outgoing Bekreftelse
20-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
19-01 AltUt sending Oversendelse
19-02 Attachment Sakskostnadsoppgave fra innehaver
Incoming, AR379401766 Altinndokument
21-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
21-02 Main letter Sakskostnadsoppgave fra kravstiller
Incoming E-post fra innehaver
18-01 General letter or reply on time limit E-post fra innehaver
18-02 Main letter Sakskostnadsoppgave fra innehaver
Outgoing Opp til avgjørelse
17-01 AltUt sending Opp til avgjørelse
Outgoing Opp til avgjørelse
16-01 AltUt sending Opp til avgjørelse
16-02 Attachment Andre svar fra innehaver
16-03 Attachment Bilag til Innehavers uttalelse av 8.6.2020
Incoming E-post fra innehaver
15-01 General letter or reply on time limit E-post fra innehaver
15-02 Other document Bilag til Innehavers uttalelse av 8.6.2020
15-03 Main letter Andre svar fra innehaver
Outgoing Oversendelse
14-01 AltUt sending Oversendelse
Outgoing Oversendelse
13-01 AltUt sending Oversendelse
13-02 Attachment Andre uttalelse fra kravstiller
Incoming, AR374407775 Altinndokument
12-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
12-02 Main letter Andre uttalelse fra kravstiller
Outgoing Oversendelse
11-01 AltUt sending Oversendelse
Outgoing Oversendelse
10-01 AltUt sending Oversendelse
10-02 Attachment Bilag 5
10-03 Attachment Bilag 4
10-04 Attachment Første svar fra innehaver
10-05 Attachment Bilag 3
10-06 Attachment Bilag 2
10-07 Attachment Bilag 1
Incoming E-post fra innehaver
09-01 General letter or reply on time limit E-post fra innehaver
09-02 Other document Bilag 5
09-03 Main letter Første svar fra innehaver
09-04 Other document Bilag 1
09-05 Other document Bilag 2
09-06 Other document Bilag 3
09-07 Other document Bilag 4
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
08-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
08-02 Attachment Fristbrev fra innehaver
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
07-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innehaver
06-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innehaver
Incoming Fullmakt fra innehaver
04-01 Power of attorney Fullmakt fra innehaver
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse av krav
02-01 Outgoing Letter Oversendelse av krav
02-02 Attachment Hovedbrev og annet dokument
Incoming, AR363392607 Altinndokument
05-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
05-02 Power of attorney Fullmakt fra kravstiller
Incoming, AR362572042 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Main letter Hovedbrev og annet dokument

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Renewed
Registered Unchanged registration after opposition, administrative reevaluation or decision by higher authority
Registered Request for administrative reevaluaiton filed. Decision pending
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201104035)
03-01 AltUt sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201104035)
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming TM Application Form
01-01 TM Application form TM Application Form
01-02 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 2021.02.19 5600,0 Hilde Agate Langerud Betalt og godkjent
31112765 2011.10.19 750 Zacco Norway AS Paid
31105048 2011.04.18 4550 Zacco Norway AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 24.07.2021 13:18:56