Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket mCASH
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201000967
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 255579
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 36, 38
Figurative elementer (Wien klasser) 26.04.16 26.04.24
Søker mCASH Norge AS (NO)
Innehaver Sparebank 1 Mobilbetaling AS (NO)
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske (og elektroniske) databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; program vare; elektronisk identifikasjonsmidler og -koder; mobiltelefoner, samt deler og tilbehør til bruk i mobiltelefoner.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; rådgivning i finansielle spørsmål; elektronisk pengeoverføring; elektroniske betalingstjenester; mobil handel, nemlig betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; banktjenester online; finansielle tjenester tilveiebrakt og tilgjengeliggjort via telefon og/eller ved hjelp av et verdensomspennende computernettverk eller internett.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler.
mCASH Norge AS
Granveien 24A 3115 TØNSBERG NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
Sparebank 1 Mobilbetaling AS
Postboks 778 Sentrum 0106 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Fullmakt TM - 8 Fullmakt
01-03 Figurmerker og bilder V3751NO00.JPG
01-04 Varemerkebilde V3751NO00.JPG(cropped) - 1

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31001642 2010.03.02 2300 Protector Intellectual Property Consultants AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.