Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket TINE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200502942
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 231411
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29
Figurative elementer (Wien klasser) 19.01.12
Søker Tine SA (NO)
Innehaver Tine SA (NO)
Fullmektig Kvale Advokatfirma DA (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2005074
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ost; meieriprodukter.
Tine SA
Dronning Eufemias gate 6 0191 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Tine SA
Dronning Eufemias gate 6 0191 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Kvale Advokatfirma DA
Postboks 1752 Vika 0122 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 947996053
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
05-01 AltUt-sending VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Bekreftelsesbrev Varemerke (2006.03.23)
03-01 Brev UT Bekreftelsesbrev Varemerke (2006.03.23)
Utgående TM Registrering Nasjonal (2006.03.23)
02-01 Brev UT TM Registrering Nasjonal (2006.03.23)
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-04 Fullmakt Fullmakt
01-06 Varemerkebilde Picture of Trademark

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2016.02.18 2600 Onsagers AS Betalt og godkjent
30507481 2005.05.11 2300 Bryn Aarflot AS Betalt
30507379 2005.05.11 550 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.