Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200308350
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 224934
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 03.05.07 04.07.
Søker Disney Enterprises Inc (US)
Innehaver(e) Disney Enterprises Inc (US)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
03
Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; briller og brille-etuier, solbriller og etuier for solbriller; magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; elektronisk utstyr; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; audio- og videoopptak i alle media; audio- og video-spillere for alle media; audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; spillefilmer; CD-spillere; kompakte CD-opptakere; DVD-spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-spillere; MP3-opptakere; miniplater; miniplatespillere; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; dataspillprogrammer; computer software; computer hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til datamaskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale posisjons-systemer (GPS).
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; dagbøker; penner; blyanter; notatblokker og/eller -bøker; huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; lommebøker og portemoneer.
20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; dekorative veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt og navneskilt.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for børstebinding; tannbørster; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som inneholder matbokser og isolerte beholdere; vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og terrakotta.
24
Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler.
25
Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; maskeradeantrekk.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten motor.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og preparerte nøtter.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av korn og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen yogurt.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker med moset fersk frukt; drikkevann på flaske.
41
Utdannelsesvirksomhet, on-line utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, on-line opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av underholdning og produkter med interaktivt innhold for distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; tivoli.
Disney Enterprises Inc
500 South Buena Vista Street CA91521 BURBANK US
Disney Enterprises Inc
500 South Buena Vista Street CA91521 BURBANK US
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200308350)
04-01 Via Altinn-sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200308350)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Retur av brev UT / eldre dokumenter Retur av Brev UT som vedlegg
Utgående TM Registrering Nasjonal (2004.11.18)
02-01 Brev UT TM Registrering Nasjonal (2004.11.18)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Fornyelse expand_less Ikke betalt
Fornyelsesavgift varemerke 3400,0 Fornyelse tilleggsavgift varemerke > 1 klasse 16900,0 Antall registrerte klasser:14 Totalbeløp 20300,0   Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2013.11.18 12750 Bryn Aarflot AS Betalt og godkjent
30310911 expand_more 2003.10.08 8700 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:08:11