Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 200202638
Levert
Prioritet 2001.09.27 HK 15774/2001, .... se mer/flere nedenfor
Registreringsnr 217659
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 05.07.13
Søker Apple Computer Inc (US)
Innehaver(e) Apple Inc. (US)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
09
Datamaskiner, tilleggsutstyr og periferienheter for datamaskiner, håndholdte datamaskiner, dataterminaler, personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller andre data; magnetiske databærere; mobile digitale elektroniske innretninger, telefoner, dataspillmaskiner, mikroprosessorer, minnekort, monitorer, skjermer (displayer), tastaturer, kabler, modemer, printere, videofoner, diskettstasjoner, kameraer; datasoftware, forhåndsinnspilte dataprogrammer for behandling og administrering av personopplysninger; software for administrering av databaser; bokstav- og skriftgjenkjenningssoftware; telefoniadministreringssoftware; elektronisk post- og beskjedformidlingssoftware; personsøkingssoftware; databasesynkroniseringssoftware; dataprogrammer for tilgang til skumlesing (browsing) og søking direktekoplet (online) i databaser; datasoftware og firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer og applikasjonsutviklingsverktøyprogrammer; software for omdirigering av beskjeder, internett-e-post og/eller andre data til én eller flere elektroniske håndholdte innretninger fra et datalager på, eller tilknyttet en PC eller en server; software for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -innretning og en fast stasjon eller innretning, eller en fjernstasjon eller -innretning; datahardware, tilleggsutstyr og periferienheter; faksmaskiner, telefonsvarere; adaptere, adapterkort, konnektorer og drivere; uinnspilte datalagringsmedia; datasoftware for opprettelse og visning av fonter, skriftsnitt, skrifttyper, skriftutforminger og symboler; integrerte kretser, brikker, disketter, plater, og bånd inneholdende eller beregnet for opptak av dataprogrammer og software; RAM (random access memory), ROM (read only memory); halvlederminneapparater; elektronisk kommunikasjonsutstyr og -instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; dataspill og elektroniske spill; relatert datamaskinutstyr for bruk dermed; multimediaprodukter som omfatter eller er ment for bruk sammen med noen av de forannevnte varer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
16
Bøker, periodiske tidsskrifter, nyhetsbrev, magasiner, brosjyrer, pamfletter, journaler, instruksjonsveiledninger og manualer vedrørende datamaskiner; papir og skrivesaker, nemlig skrivepapir, papir for reisedatamaskiner; skrivebordsrekvisitter, nemlig penner og blyanter, penneholdere og brevåpnere, brevkurver, stiftemaskiner; telefon- og adressebøker; tidsplanleggere; dagbøker; kalendere; overføringsbilder; klistremerker for støtfangere (bumper stickers); instruksjons- og opplæringsmateriale relatert til emnet datamaskiner.
28
Spill og leketøy, herunder elektroniske spill; håndholdte elektroniske spill og apparater; videospillapparater, andre enn for bruk med TV-apparater; dataspill; leker for opplæringsformål og pedagogiske leker; leketøydatamaskiner (ikke-fungerende); deler og tilbehør relatert til alle forannevnte varer.
35
Analyse- og konsultasjonstjenester innen feltet forretningsinformasjonsforvaltning og -administrasjon; kommersielle informasjonstjenester tilveiebrakt ved tilgang til en computerdatabase; tjenester i form av datastyrt datalagring, -gjenfinning og -gjenoppretting; datalagring relatert til forretningsdrift; direktekoplet (on-line) forretningsinformasjonstjenester; detaljhandelstjenester relatert til datahardware, software og forbrukerelektronikkvarer.
36
Forsikringstjenester og finansielle tjenester; monetære forretninger; låne- og kredittjenester; tjenester relatert til fast eiendom; datastyrte og -assisterte banktjenester; datastyrte og -assisterte finanstjenester; tilveiebringelse av kredittjenester; tilrettelegging av kredittordinger; tilveiebringelse av kredittforsikring; forestå tilveiebringelse og formidling av handelskreditt; forbrukerkredittjenester; kredittmegling; kredittkortbetalingsformidling; kredittkorttjenester; kredittfinansiering; kredittvurderingstjenester og kredittopplysningstjenester; kredittjenester for bruk ved kjøp av varer og tjenester; avbetalingskredittfinansiering; forsikringstjenester relatert til kredittavtaler; tilveiebringelse av kreditt via avbetalingssystemer; utvidelse og forlengelse av detaljsalgskredittjenester for kjøp av datamaskiner og relatert tilbehør; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
37
Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester, samt byggevirksomhet; datamaskininstallasjonstjenester; datamaskinvedlikeholdstjenester; datamaskinreparasjonstjenester; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
38
Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon via datamaskin; datamaskininterkommunikasjon; teleks-, telegram- og telefontjenester; utleie, innleie og leasing av kommunikasjonsapparater og av elektroniske postkasser; kommunikasjonskonsultasjon; faksimile, beskjedinnhentings- og -overføringstjenester; overføring av data og av informasjon via elektronisk, data, kabel, radio, teleprinter, telebrev, elektronisk post, telefaks, fjernsyn, mikrobølge, laserstråle, kommunikasjonssatellitt eller andre kommunikasjonsmåter; kringkasting eller overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; tilby telekommunikasjonstilgang og lenker til databaser og internett; alle inkludert i klasse 38.
39
Transporttjenester; innpakning og lagring av varer; lagring i varehus, frakt og levering av datamaskiner og relatert tilleggutstyr og tilbehør; lagring av elektronisk lagrede data eller dokumenter; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
40
Bearbeiding av materialer; fremkalling av fotografisk film; elektronisk opptak av fotografiske bilder; forstørring av fotografiske trykk; filmfremkalling (fotografisk); filmtrykking (fotografisk); fotografisk bildebehandling; fotografisk trykking; fotografisk reproduksjon; overføring av fotografier og fotografisk film til CD eller videobånd; direktekoplet (on-line) behandling, fremkalling, og levering av digitale bilder; direktekoplet (on-line) trykking av digitale bilder på fotopapir eller handelsvarer; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
41
Utdannings-, opplærings- og instruksjonstjenester, alle relaterte til datamaskiner og dataprogrammer; arrangering og avholdelse av seminarer, alle relaterte til datamaskiner og dataprogrammering, publisering; arrangering og avholdelse av konvensjoner og konferanser, innen feltene datamaskiner og publisering; publiseringstjenester; arrangering og avholdelse av konferanser relatert til databehandling og beregning; arrangering og avholdelse av utstillinger for opplæringsformål, relatert til databehandling og beregning
42
Tilby flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av et vidt spekter med informasjon; datatjenester; dataprogrammering; datakonsultasjonstjenester og tekniske støttetjenester; alle forannevnte tjenester relatert til design og bruk av dataprogrammer, datamaskiner, datahardware og datasystemer; designtjenester.
Apple Computer Inc
1 Infinite Loop, CA95014 Cupertino US
Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US
Patentstyrets saksnr. 2020/03810
Din referanse: 514179   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2020/03810

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/03810

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
03-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Saker til anmerkning adresseendring
02-01 Hovedbrev Saker til anmerkning adresseendring
02-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev Liste med nummer
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
  • 2001.09.27 HK 15774/2001
  • 2001.09.27 HK 15775/2001

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200202638)
03-01 Via Altinn-sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200202638)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2012.12.04)
02-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2012.12.04)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2023.01.04 2600 BRYN AARFLOT AS Betalt og godkjent
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 2023.01.04 8000 BRYN AARFLOT AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2013.02.04 9900 Bryn Aarflot AS Betalt og godkjent
30203624 expand_more 2002.04.23 1500 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 15.04.2024 08:40:40