Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Renewed (check also details in the case)
Application number 200202638
Filed
Priority 2001.09.27 HK 15774/2001, , and others
Registration number 217659
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Not given
Goods/services (NICE class) 09, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Figurative elements (Vienna class) 05.07.13
Applicant Apple Computer Inc (US)
Owner Apple Inc. (US)
Agent BRYN AARFLOT AS (NO)
09
Datamaskiner, tilleggsutstyr og periferienheter for datamaskiner, håndholdte datamaskiner, dataterminaler, personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller andre data; magnetiske databærere; mobile digitale elektroniske innretninger, telefoner, dataspillmaskiner, mikroprosessorer, minnekort, monitorer, skjermer (displayer), tastaturer, kabler, modemer, printere, videofoner, diskettstasjoner, kameraer; datasoftware, forhåndsinnspilte dataprogrammer for behandling og administrering av personopplysninger; software for administrering av databaser; bokstav- og skriftgjenkjenningssoftware; telefoniadministreringssoftware; elektronisk post- og beskjedformidlingssoftware; personsøkingssoftware; databasesynkroniseringssoftware; dataprogrammer for tilgang til skumlesing (browsing) og søking direktekoplet (online) i databaser; datasoftware og firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer og applikasjonsutviklingsverktøyprogrammer; software for omdirigering av beskjeder, internett-e-post og/eller andre data til én eller flere elektroniske håndholdte innretninger fra et datalager på, eller tilknyttet en PC eller en server; software for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -innretning og en fast stasjon eller innretning, eller en fjernstasjon eller -innretning; datahardware, tilleggsutstyr og periferienheter; faksmaskiner, telefonsvarere; adaptere, adapterkort, konnektorer og drivere; uinnspilte datalagringsmedia; datasoftware for opprettelse og visning av fonter, skriftsnitt, skrifttyper, skriftutforminger og symboler; integrerte kretser, brikker, disketter, plater, og bånd inneholdende eller beregnet for opptak av dataprogrammer og software; RAM (random access memory), ROM (read only memory); halvlederminneapparater; elektronisk kommunikasjonsutstyr og -instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; dataspill og elektroniske spill; relatert datamaskinutstyr for bruk dermed; multimediaprodukter som omfatter eller er ment for bruk sammen med noen av de forannevnte varer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
16
Bøker, periodiske tidsskrifter, nyhetsbrev, magasiner, brosjyrer, pamfletter, journaler, instruksjonsveiledninger og manualer vedrørende datamaskiner; papir og skrivesaker, nemlig skrivepapir, papir for reisedatamaskiner; skrivebordsrekvisitter, nemlig penner og blyanter, penneholdere og brevåpnere, brevkurver, stiftemaskiner; telefon- og adressebøker; tidsplanleggere; dagbøker; kalendere; overføringsbilder; klistremerker for støtfangere (bumper stickers); instruksjons- og opplæringsmateriale relatert til emnet datamaskiner.
28
Spill og leketøy, herunder elektroniske spill; håndholdte elektroniske spill og apparater; videospillapparater, andre enn for bruk med TV-apparater; dataspill; leker for opplæringsformål og pedagogiske leker; leketøydatamaskiner (ikke-fungerende); deler og tilbehør relatert til alle forannevnte varer.
35
Analyse- og konsultasjonstjenester innen feltet forretningsinformasjonsforvaltning og -administrasjon; kommersielle informasjonstjenester tilveiebrakt ved tilgang til en computerdatabase; tjenester i form av datastyrt datalagring, -gjenfinning og -gjenoppretting; datalagring relatert til forretningsdrift; direktekoplet (on-line) forretningsinformasjonstjenester; detaljhandelstjenester relatert til datahardware, software og forbrukerelektronikkvarer.
36
Forsikringstjenester og finansielle tjenester; monetære forretninger; låne- og kredittjenester; tjenester relatert til fast eiendom; datastyrte og -assisterte banktjenester; datastyrte og -assisterte finanstjenester; tilveiebringelse av kredittjenester; tilrettelegging av kredittordinger; tilveiebringelse av kredittforsikring; forestå tilveiebringelse og formidling av handelskreditt; forbrukerkredittjenester; kredittmegling; kredittkortbetalingsformidling; kredittkorttjenester; kredittfinansiering; kredittvurderingstjenester og kredittopplysningstjenester; kredittjenester for bruk ved kjøp av varer og tjenester; avbetalingskredittfinansiering; forsikringstjenester relatert til kredittavtaler; tilveiebringelse av kreditt via avbetalingssystemer; utvidelse og forlengelse av detaljsalgskredittjenester for kjøp av datamaskiner og relatert tilbehør; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
37
Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester, samt byggevirksomhet; datamaskininstallasjonstjenester; datamaskinvedlikeholdstjenester; datamaskinreparasjonstjenester; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
38
Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon via datamaskin; datamaskininterkommunikasjon; teleks-, telegram- og telefontjenester; utleie, innleie og leasing av kommunikasjonsapparater og av elektroniske postkasser; kommunikasjonskonsultasjon; faksimile, beskjedinnhentings- og -overføringstjenester; overføring av data og av informasjon via elektronisk, data, kabel, radio, teleprinter, telebrev, elektronisk post, telefaks, fjernsyn, mikrobølge, laserstråle, kommunikasjonssatellitt eller andre kommunikasjonsmåter; kringkasting eller overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; tilby telekommunikasjonstilgang og lenker til databaser og internett; alle inkludert i klasse 38.
39
Transporttjenester; innpakning og lagring av varer; lagring i varehus, frakt og levering av datamaskiner og relatert tilleggutstyr og tilbehør; lagring av elektronisk lagrede data eller dokumenter; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
40
Bearbeiding av materialer; fremkalling av fotografisk film; elektronisk opptak av fotografiske bilder; forstørring av fotografiske trykk; filmfremkalling (fotografisk); filmtrykking (fotografisk); fotografisk bildebehandling; fotografisk trykking; fotografisk reproduksjon; overføring av fotografier og fotografisk film til CD eller videobånd; direktekoplet (on-line) behandling, fremkalling, og levering av digitale bilder; direktekoplet (on-line) trykking av digitale bilder på fotopapir eller handelsvarer; rådgivnings-, veilednings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.
41
Utdannings-, opplærings- og instruksjonstjenester, alle relaterte til datamaskiner og dataprogrammer; arrangering og avholdelse av seminarer, alle relaterte til datamaskiner og dataprogrammering, publisering; arrangering og avholdelse av konvensjoner og konferanser, innen feltene datamaskiner og publisering; publiseringstjenester; arrangering og avholdelse av konferanser relatert til databehandling og beregning; arrangering og avholdelse av utstillinger for opplæringsformål, relatert til databehandling og beregning
42
Tilby flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av et vidt spekter med informasjon; datatjenester; dataprogrammering; datakonsultasjonstjenester og tekniske støttetjenester; alle forannevnte tjenester relatert til design og bruk av dataprogrammer, datamaskiner, datahardware og datasystemer; designtjenester.
Apple Computer Inc
1 Infinite Loop, CA95014 Cupertino US
Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US
NIPO's case no. 2020/03810
Your reference: 514179   Filed  
Current status Settled

Sender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269

Status history for 2020/03810

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2020/03810

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
03-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Saker til anmerkning adresseendring
02-01 Main letter Saker til anmerkning adresseendring
02-02 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Main letter Liste med nummer
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
  • 2001.09.27 HK 15774/2001
  • 2001.09.27 HK 15775/2001

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Renewed
Registered Sub code not available

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Reminder of fee (TradeMark) (2012.12.04)
02-01 Outgoing Letter Reminder of fee (TradeMark) (2012.12.04)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
01-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
Renewal fee trademark 2013.02.04 9900 Bryn Aarflot AS Paid and approved
30203624 2002.04.23 1500 Bryn Aarflot AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:52:51