Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket THERMOS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 123742
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 99665
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 21
Figurative elementer (Wien klasser) 01.03.02 26.04.06 01.15.17
Søker Thermos KK (JP)
Innehaver Thermos LLC (US)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
21
Glassvarer, isbeholdere, isolerte beholdere og flasker; små husholdnings- og kjøkken-ut-styrsartikler (ikke av eller overtrukne med edle metaller); lunsjkurver, tekurver, picninckurver og picnicbokser, alt med utstyr; varer i kl. 21 for utskjenking av væsker; glasspropper, ikke-elektriske tetraktere, temaskiner og kaffemaskiner, ikke av edle metaller eller overtrukket hermed og alle uten oppvarmingsmidler; deler og tilbehør for alle disse varer.
Thermos KK
NIIGATA-KEN JP
Thermos LLC
2550 West Golf Road, Suite 800 IL60008 ROLLING MEADOWS US
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Grace period has started (TradeMark) (2007.12.03)
01-01 Brev UT Grace period has started (TradeMark) (2007.12.03)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2017.08.11 2600 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2008.03.18 2300 Onsagers AS
Forsinkelsesavgift varemerke 2008.03.18 650 Onsagers AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.