Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tittel Anordning ved brønnhode
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Meddelt Krav om administrativ begrensning eller overprøving innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 340947
Søknadsnummer 20141427
Levert
Avdelt til 20170898;
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker NeoDrill AS (NO)
Innehaver NeoDrill AS (NO)
Oppfinner Harald Strand (NO) .... se mer/flere nedenfor
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Anordning for reduksjon i belastningen av et brønnhoderør (12) fra et bøyemoment (MW) generert av en horisontal lastkomponent (Lh) fra et brønnelement (2, 3) anordnet over et brønnhode (11), hvor ei støtteramme (6) er tilkoplet et øvre parti (12a) av brønnhoderøret (12) og rager utover fra 5 brønnhoderørets (12) senterakse og er forsynt med anlegg (61) som ligger støttende an mot et underlag (13, 41) i en radiell avstand fra brønnhoderøret (12), idet støtteramma (6) er innrettet til å kunne ta opp en andel av nevnte bøyemoment (Mw).

Se forsidefigur og sammendrag i Espacenet


B1

Beskrivelse

ANORDNING VED BRØNNHODE

Oppfinnelsen vedrører en anordning for reduksjon i belastningen av et brønnhoderør fra et bøye-moment generert av en horisontal lastkomponent fra et brønnelement anordnet over et brønnhode.

Installering av elementer på et brønnhode, særlig en utblåsingssikringsventil (BOP), på toppen av et brønnhoderør (wellhead casing) som strekker seg ned gjennom løsmasser i havbunnen, vanlig-vis med et øvre brønnhoderørparti omsluttet av og fastgjort i et lederør (conductor casing), medfø-rer som regel en risiko for utmatting av brønnhoderøret ved at brønnhodet påføres sidekrefter slik at brønnhoderøret bøyes. Sidebelastningen kan oppstå som følge av avdrift i et stigerør som strekker seg gjennom vannmassene fra brønnhodet og oppover til en overflateinstallasjon. Når en ut-blåsingssikirngsventil veier 250-500 tonn og har en vertikal utstrekning på opptil 14-16 meter og en horisontal utstrekning på 5-6 meter, vil en slik bøyepåkjenning øke ved at lasten som hviler på brønnhoderøret, får sitt tyngdepunkt forskjøvet bort fra brønnhodets opprinnelige, vertikale senterakse. Problemet er blant annet beskrevet av Dahl Lien: "Methods to Im prove Subsea Wellhead Fatigue Life", prosjektoppgave ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for petrole-umsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU, Trondheim 2009. Situasjonen kan føre til deformasjon av brønnhoderøret og i verste fall utmatting og brudd. Problemene forsterkes etter hvert som kravene til sikkerhet økes for brønninstallasjoner, for eksempel illustrert ved at mens trykkbarrierer tidligere har blitt dimensjonert for å tåle 5000 psi, har kravene etter hvert økt til 15000 psi, og tilhø-rende ventiler har gått fra 4 til 6 nivåer. Anvendelse på moderate vanndyp av dypvannsrigger med tungt brønnsikringsutstyr har forsterket problemene ytterligere. Det er registrert at brønnhodet har vært utsatt for påkjenninger på opptil 90% av brønnhodets tålegrense når det gjelder utmatting.

Fra kjent teknikk som beskriver løsninger på problemet med utmatting av brønnhoderøret som

danner fundament for brønnhodeelementer, kan nevnes oppfinners eget sugefundament (Conductor Anchor Node = CAN), beskrevet i NO-patent nr. 313340, i sin helhet tatt inn som referanse her, og som i prinsippet tilveiebringer en større kontaktflate mellom den øvre delen av lederøret og den omkringliggende havbunnsmassen, idet diameteren på sugefundamentet typisk er ca. 6 meter, mens lederørets diameter ligger i området 0,75-0,90 m (30-36 tommer).

Det er også kjent (Dahl Lien 2009, se ovenfor) å anvende fortøyninger som strekker seg på skrå ut-og nedover fra et øvre parti av en brønnhodeinstallasjon til havbunnen hvor fortøyningene er fastgjort i anker.

Fra NO 305179 er det kjent et sugeanker som omslutter et øvre parti av et lederør og deler av et brønnhode. Til brønnhodet er det tilknyttet ei ramme innrettet til bæring av en svivelanordning for horisontal tilkopling av stigerør etc, og ramma hviler på separate sugeankere anbrakt i en avstand fra det førstnevnte sugeankeret.

Fra søker egen NO-patent 331978 (og den korresponderende WO-publikasjonen 2011162616 A1) er det kjent en stabiliseringsanordning for et brønnhode med et brønnhoderørs øvre parti ragende opp over en havbunn, hvor en brønnhodeventil som rager opp fra brønnhoderørets øvre parti, er understøttet helt eller delvis på sugefundamentet ved at flere støtteelementer er anordnet mellom brønnhodeventilen og sugefundamentet.

US2006162933A1 beskriver et system og en metode for etablering av et undersjøisk lete- og pro-duksjonssystem, hvor et brønnrør som rager opp fra en sjøbunn hvor en brønn skal etableres, er forsynt med et oppdriftslegeme anordnet i en avstand over sjøbunnen. Oppdriftslegemet er stabili-sert ved hjelp av justerbare stabiliseringselementer som er forankret i sjøbunnen i en avstand fra brønnrøret.

For å søke å bøte på de stadig økende utfordringene når det gjelder å unngå utmattingsbrudd i brønnhodet, har en dimensjonen på brønnhoderøret gradvis øket, idet diameteren har øket fra 30 tommer til 36 tommer og videre til 42 tommer, med en veggtykkelse som har økt fra 1 tomme og helt opp til 2 tommer.

I den videre beskrivelsen omfatter uttrykket "brønnhodeventil" både en utblåsingssikringsventil (BOP) alene samt en kombinasjon av en utblåsingssikringsventil og andre ventiltyper (for eksempel produksjonsventiler), og andre ventiltyper eller ventiltypekombinasjoner alene, idet nevnte brønn-hodeventil er anordnet på et brønnhode på et endeparti av et brønnhoderør som rager opp over en havbunn.

Oppfinnelsen har til formål å avhjelpe eller å redusere i det minste én av ulempene ved kjent teknikk, eller i det minste å skaffe til veie et nyttig alternativ til kjent teknikk.

Formålet oppnås ved trekkene som er angitt i den nedenstående beskrivelsen og i de etterfølgende patentkravene.

Oppfinnelsen tilveiebringer en framgangsmåte og en anordning for redusere faren for utmatting av et brønnhode uten å øke rørdimensjonen, dvs. rørveggtykkelsen, rørdiameteren eller materialkvali-teten, for brønnhoderøret som rager opp over havbunnen og tildanner brønnhodet, og uten å gjøre inngrep i ventiler etc. som er montert på brønnhodet. Oppfinnelsen innebærer at ei støtteramme som i en avstand fra brønnsenteret er understøttet på et fundament som hviler på en havbunn, er koplet stivt til brønnhoderøret for å oppta en vesentlig andel av et bøyemoment som en horisontal lastkomponent påfører brønnhoderøret. Beregninger viser at bøyepåkjenningene på brønnhoderø-ret kan reduseres betraktelig ved at støtteramma opptar en vesentlig del av den belastningen som forårsakes av horisontale lastkomponenter som virker på brønnhodet. Slike horisontale lastkomponenter kan eksempelvis være forårsaket av at et tilknyttet stigerør bøyes ut til siden, for eksempel på grunn av havstrømmer. Studier har vist at bøyepåkjenningen på brønnhoderøret kan reduseres til i området 5-25% av det totale dreiemomentet ved at støtteramma avlaster brønnhoderøret. Ma-terialspenningene i brønnhoderøret vil dermed reduseres tilsvarende, og brønnhoderørets levetid med tanke på utmatting vil øke. Ved en konservativt anslått effekt der belastningen på brønnhode-røret reduseres til 10%, idet støtteramma opptar 90% av belastningen, vil spenningene i brønnho-derøret reduseres til 10%, noe som resulterer i en økning av estimert levetid for brønnhoderøret med 1000 ganger sett i forhold til utmatting.

Oppfinnelsen er definert av det selvstendige patentkravet. De uselvstendige kravene definerer fordelaktige utførelser av oppfinnelsen.

Oppfinnelsen vedrører mer spesifikt en anordning for reduksjon i belastningen av et brønnhoderør fra et bøyemoment generert av en horisontal lastkomponent fra et brønnelement anordnet over et brønnhode, kjennetegnet ved at ei støtteramme er tilkoplet et øvre parti av brønnhoderøret og rager utover fra brønnhoderørets senterakse og er forsynt med anlegg som ligger støttende an mot et underlag i form av et sugefundament og i en radiell avstand fra brønnhoderøret, idet støtteram-ma er innrettet til å kunne ta opp en andel av nevnte bøyemoment.

Støtteramma kan omfatte en brønnrørforlenger innrettet til sammenkopling med brønnhoderøret. Fordelen med dette er at brønnhoderøret dermed kan beskyttes mot bøyepåkjenninger fra bore-operasjoner under etablering av brønnen, idet bøyemomentet fra utblåsingssikringsventil og andre elementer som er midlertidig montert over brønnhodet i denne fasen bare påfører støtteramma med brønnrørforlengeren belastning, og denne fjernes etter at boreoperasjonene er utført og brønn rø ret forsynes eventuelt med en ny støtteramme koplet direkte til brønnhoderøret.

Forholdet mellom maksimalt bøyemoment opptatt i støtteramma og bøyemoment påført brønnho-derøret kan være minst 1:2, alternativt minst 3:4, alternativt minst 9:10.

Tilkoplingen mellom støtteramma og brønnhoderøret, eventuelt mellom støtteramma og brønnrør-forlengeren kan være tildannet som en klaringsfri forbindelse. En fordel med dette er at et påført bøyemoment umiddelbart vil opptas i det vesentlige av støtteramma.

Støtteramma kan omfatte en kopling tildannet som ei hylse som omslutter et parti av brønnhoderø-ret eller brønnrørforlengeren med presspasning. Hylsa kan være krympet omkring et parti av brønnhoderøret eller brønnrørforlengeren. En fordel med dette er at koplingen kan maskineres med moderate krav til toleranse, og krympingen kan tilveiebringes av varmeutvikling under sam-mensveising av hylsa og de utragende elementene av støtteramma.

I det etterfølgende beskrives et eksempel på foretrukne utførelsesformer som er anskueliggjort på medfølgende tegninger, hvor: Fig. 1 viser ei prinsippskisse av et brønnhode forsynt med ei støtteramme koplet direkte til

et øvre parti av et brønnhoderør;

Fig. 2 viser sterkt forenklet de elementene som opptar belastning når et brønnhode blir

påført et bøyemoment fra en horisontal lastkomponent; og

Fig. 3 viser ei prinsippskisse av et brønnhode forsynt med ei støtteramme koplet til et øvre

parti av et brønnhoderør via en brønnrørforlenger integrert i støtteramma.

Det henvises først til figur 1. En undersjøisk brønn 1 strekker seg nedover i en undergrunn 4 under en vannmasse 5. Et brønnhode 11 er anordnet umiddelbart over en havbunn 41, idet et øvre parti 12a av et brønnhoderør 12 rager opp fra havbunnen og tildanner brønnhodet 11 hvor det er anordnet ett eller flere brønnhodeelementer 2, i det minste et vent iltre som omfatter en utblåsingssikringsventil (også kalt BOP). Fra brønnhodeelementet 2 strekker det seg et marint stigerør 3 opp gjennom vannmassen 5 til en overflateinstallasjon (ikke vist). Stigerøret 3 er vist avbøyd for å indi-kere en situasjon hvor brønnhodet 11 påføres en horisontal lastkomponent U som påfører brønn-hoderøret 12 et bøyemoment Mw. Avbøyningen på stigerøret 3 kan skyldes strømninger i vannmassen 5 eller posisjonen til den ikke viste overflateinstallasjonen. Strømninger i vannmassen 5 vil også kunne påføre brønnhodeelementet 2 en horisontal lastkomponent U, og skjev fordeling av massen i brønnhodeelementet 2 vil også påføre brønnhodet 11 en horisontal lastkomponent U.

Brønnhoderøret 12 er her vist som et foringsrør 122 som strekker seg opp gjennom et såkalt lede-rer 121 som på i og for seg kjent vis avgrenser brønnen 1 mot løsmassene i den øvre delen av underlaget 4.

Til det øvre partiet 12a av brønnhoderøret 12 er det koplet ei støtteramme 6 som rager radielt utover fra brønnhoderøret 12 og er forsynt med flere anlegg 61 som hviler støttende på et underlag 13, her vist skjematisk som et element som er delvis nedsenket i havbunnen 41. Underlaget 13 kan være et hvilket som helst brønnhodefundament, for eksempel et sugefundament eller ei brann-ramme som tilveiebringer tilstrekkelig stor grad av stabilitet og evne til å ta opp ei last U som over-føres gjennom støtteramma 6.

Brønnhoderøret 12 og støtteramma 6 er koplet sammen på en måte som gjør det mulig for støtte-ramma 6 å oppta et bøyemoment Mf som en reaksjon på at den horisontale lastkomponenten U fra brønnhodeelementet 2 påfører brønnhoderøret 12 nevnte bøyemoment Mw. En kopling 62 kan være anordnet slik at brønnhoderøret 12 tillates en viss avbøyning før det støter an mot støtte-ramma 6 og den ytterligere belastningen i det vesentlige opptas av støtteramma 6. Utformingen av koplingen 61 og dimensjoneringen av støtteramma 6 kan dermed anvendes til å styre hvor stor belastning brønnhoderøret 12 skal kunne utsettes for. Beregninger som er utført av søker og andre instanser har vist at støtteramma 6 vil kunne oppta fra 75 til 95% av belastningen forårsaket av nevnte horisontale lastkomponent U.

For å sikre en størst mulig avlastning av brønnhoderøret 12, er koplingen 61 fordelaktig tildannet som ei hylse 621 som omslutter et parti av brønnhoderøret 12 uten radiell klaring. Dette oppnås fordelaktig ved krymping av hylsa 621.

Støtteramma 6 ifølge figur 1 er egnet til permanent installasjon på brønnhodet 11.

Det henvises så til figur 3, hvor støtteramma 6 er forsynt med en brønnrørforlenger 63 som er innrettet til innsetting mellom brønnhoderøret 12 og brønnhodeelementet 2. Dermed kan støtteramma 6 installeres uten at det gjøres inngrep i brønnhoderøret 12. Denne utførelsen egner seg godt til midlertidig installasjon, for eksempel mens boring foregår, her indikert ved at en borestreng 7 strekker seg fra en ikke vist overflateinstallasjon og gjennom brønnhodet 11. Brønnrørforlengeren 63 fungerer også som en beskyttelse av brønnhodet 11 under midlertidig installasjon av brønn-hodeelementer 2 eller innføring og uttrekking av boreutstyr.

Figur 2 viser prinsipielt støtterammas 6 statikk. Heltrukne, skrå forbindelseslinjer mellom horisontale og vertikale linjer indikerer at forbindelsen er stiv. Stiplede, skrå forbindelseslinjer indikerer at forbindelsen kan tillate en begrenset innbyrdes bevegelse, slik det er beskrevet for koplingen 62 ovenfor.

Når støtteramma 6 er montert på brønnhodet 11 og brønnhodet 11 påføres et bøyemoment Mw generert av en horisontal lastkomponent U fra overliggende elementer 2, 3, påføres støtteramma 6 en vertikal last U som overføres til havbunnen 41 i en avstand fra brønnhoderørets 12 senterakse gjennom støtterammas 6 anlegg mot underlaget. Avhengig av hvor stor vandring koplingen 62 mellom støtteramma 6 og brønnhoderøret 12 tillater og hvor stor bøyestivhet brønnhoderøret 12 og støtteramma 6 oppviser, vil den andelen av det påførte bøyemomentet Mw som opptas av støtte-ramma, dvs. Mf/Mw, der Mf er bøyemoment opptatt av støtteramma 6, variere. Beregninger viser at det er fullt mulig å dimensjonere støtteramma 6 til å kunne ta opp minst 9/10 av det påførte bøye-momentet Mw.

Det bør bemerkes at alle de ovennevnte utførelsesformer illustrerer oppfinnelsen, men begrenser den ikke, og fagpersoner på området vil kunne utforme mange alternative utførelsesformer uten å avvike fra omfanget av de avhengige kravene. I kravene skal referansenumre i parentes ikke sees som begrensende. Bruken av verbet "å omfatte" og dets ulike former, ekskluderer ikke tilstedeværelsen av elementer eller trinn som ikke er nevnt i kravene. De ubestemte artiklene "en", "ei" eller "et" foran et element ekskluderer ikke tilstedeværelsen av flere slike elementer.

Det faktum at enkelte trekk er anført i innbyrdes forskjellige avhengige krav, indikerer ikke at en kombinasjon av disse trekk ikke med fordel kan brukes.

Krav

1. Anordning for reduksjon i belastningen av et brønnhoderør (12) fra et bøyemoment (Mw) generert av en horisontal lastkomponent (U) fra et brønnelement (2, 3) anordnet over et brønnhode (11), karakterisert ved at ei støtteramme (6) er tilkoplet et øvre parti (12a) av brønnhoderøret (12) og rager utover fra brønnhoderørets (12) senterakse og er forsynt med anlegg (61) som ligger støttende an mot et underlag (13) i form av et sugefundament og i en radiell avstand fra brønnhoderøret (12), idet støt-teramma (6) er innrettet til å kunne ta opp en andel av nevnte bøyemoment (Mw).2. Anordning i henhold til krav 1, hvor støtteramma (6) omfatter en brønnrørforlenger (63) innrettet til sammenkopling med brønnhoderøret (12).3. Anordning i henhold til krav 1, hvor forholdet mellom maksimalt bøyemoment (Mf) opptatt i støtteramma (6) og bøyemoment (Mw) påført brønnhoderøret (12) er minst 1:2.4. Anordning i henhold til krav 1, hvor forholdet mellom maksimalt bøyemoment (Mf) opptatt i støtteramma (6) og bøyemoment (Mw) påført brønnhoderøret (12) er minst 3:4.5. Anordning i henhold til krav 1, hvor forholdet mellom maksimalt bøyemoment (Mf) opptatt i støtteramma (6) og bøyemoment (Mw) påført brønnhoderøret (12) er minst 9:10.6. Anordning i henhold til krav 1 eller 2, hvor tilkoplingen mellom støtteramma (6) og brønn-hoderøret (12), eventuelt mellom støtteramma (6) og brønnrørforlengeren (63) er tildannet som en klaringsfri forbindelse.7. Anordning i henhold til krav 6, hvor støtteramma (6) omfatter en kopling (62) tildannet som ei hylse (621) som omslutter et parti av brønnhoderøret (12) med presspasning.8. Anordning i henhold til krav 6, hvor støtteramma (6) omfatter en kopling (62) tildannet som ei hylse (621) som omslutter et parti av brønnrørforlengeren (63) med presspasning.9. Anordning i henhold til krav 6, hvor støtteramma (6) omfatter en kopling (62) tildannet som ei hylse (621) som er krympet omkring et parti av brønnhoderøret (12).10. Anordning i henhold til krav 6, hvor støtteramma (6) omfatter en kopling (62) tildannet som ei hylse (621) som er krympet omkring et parti av brønnrørforlengeren (63).
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
Lysegata 17 4307 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )
Fullmektig i Norge:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
Din referanse: P62101934NO00M
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

WO 2011162616 A1 (A1)

US 20060162933 A1 (A1)

 • Status: Anmerket i register
  Avtalen inngått:
  Melding innkommet Patentstyret:
  Avtalen opphørt:
  Lisenstype: Ikke-eksklusiv
  Info: Gjelder hele rettighetene
  Lisensgiver:
  NeoDrill AS
  Kanalsletta 4 4033 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
  Lisenstaker:
  Equinor ASA
  Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke ) 923629016
 • Status: Anmerket i register
  Avtalen inngått:
  Melding innkommet Patentstyret:
  Avtalen opphørt:
  Lisenstype: Ikke-eksklusiv
  Info: Hele rettigheten
  Lisensgiver:
  NeoDrill AS
  Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
  Lisenstaker:
  Aker Solutions AS
  Postboks 94 1325 LYSAKER NO ( BÆRUM kommune, AKERSHUS fylke ) 929877950
Patentstyrets saksnr. 2021/00193
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Aker Solutions AS
Postboks 94 1325 LYSAKER NO ( BÆRUM kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 929877950
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kravstillers fullmektig

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2021/00193

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Sak om administrativ begrensning eller overprøving er hevet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/00193

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Generelt brev
14-01 Via Altinn-sending Generelt brev
Innkommende, AR474930024 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-02 Hovedbrev P27153NO00_Korrespondanse_Patentstyrets
Innkommende Trekking av adm overprøving norsk patent 340947
12-01 Annet dokument Trekking av adm overprøving norsk patent 340947
Innkommende, AR470278874 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Hovedbrev P27153NO00_svarbrev_AO_20012022
Innkommende, AR457072344 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Hovedbrev 2021 Dec letter 197152
10-03 Annet dokument Oslo tingretts dom av 29 Nov 2021 197153
Innkommende, AR453011623 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Hovedbrev Patenthavers Saksomkostningskrav
Utgående Oversendelse
08-01 Via Altinn-sending Oversendelse
08-02 Vedlegg Oversendelse
Utgående Oversendelse
07-01 Via Altinn-sending Oversendelse
07-02 Vedlegg P27153NO00_svarbrev_AO_
Innkommende, AR447525915 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Annet dokument P27153NO00 Andre subsidiære kravsett
06-03 Annet dokument P27153NO00 Andre subsidiære kravsett_oppmerking
06-04 Annet dokument P27153NO00 Femte subsidiære kravsett
06-05 Annet dokument P27153NO00 Femte subsidiære kravsett_oppmerking
06-06 Annet dokument P27153NO00 Fjerde subsidiære kravsett
06-07 Annet dokument P27153NO00 Fjerde subsidiære kravsett_oppmerking
06-08 Annet dokument P27153NO00 Første subsidiære kravsett
06-09 Annet dokument P27153NO00 Første subsidiære kravsett_oppmerking
06-10 Annet dokument P27153NO00 Sjette subsidiære kravsett
06-11 Annet dokument P27153NO00 Sjette subsidiære kravsett_oppmerking
06-12 Annet dokument P27153NO00 Sjuende subsidiære kravsett
06-13 Annet dokument P27153NO00 Sjuende subsidiære kravsett_oppmerking
06-14 Annet dokument P27153NO00 Tredje subsidiære kravsett
06-15 Annet dokument P27153NO00 Tredje subsidiære kravsett_oppmerking
06-16 Annet dokument P27153NO00 Åttende subsidiære kravsett
06-17 Annet dokument P27153NO00 Åttende subsidiære kravsett_oppmerking
06-18 Hovedbrev P27153NO00_svarbrev_AO_
Innkommende, AR436952947 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Bekreftelse
04-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
03-01 Via Altinn-sending Oversendelse av krav
03-02 Vedlegg Begjæring om administrativ overprøving
03-03 Vedlegg Bilag 1 - Brev Equinor
03-04 Vedlegg Bilag 2 - Norsk patent 340947
03-05 Vedlegg Bilag 3 - Equinor Neodrill Dom
03-06 Vedlegg Bilag 4 - Norsk patent 334839 B1
03-07 Vedlegg Bilag 5 - Ormen_Lange
03-08 Vedlegg Bilag 6 - Program og deltakerliste
03-09 Vedlegg Bilag 7 - Avviklede arrangementer
03-10 Vedlegg Bilag 8 - Ormen Lange OTC18965
Innkommende, AR426209298 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Fullmakt Fullmakt Aker
Innkommende, AR426208009 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Begjæring om administrativ overprøving
01-03 Annet dokument Bilag 1 - Brev Equinor
01-04 Annet dokument Bilag 2 - Norsk patent 340947
01-05 Annet dokument Bilag 3 - Equinor Neodrill Dom
01-06 Annet dokument Bilag 4 - Norsk patent 334839 B1
01-07 Annet dokument Bilag 5 - Ormen_Lange
01-08 Annet dokument Bilag 6 - Program og deltakerliste
01-09 Annet dokument Bilag 7 - Avviklede arrangementer
01-10 Annet dokument Bilag 8 - Ormen Lange OTC18965

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Krav om administrativ begrensning eller overprøving innkommet og under behandling
Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende, AR473371996 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Hovedbrev P62101934NO00M - Administrativ overprøving
Utgående Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
11-01 Brev UT Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
10-01 Hovedbrev Melding om søksmål
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
09-01 Via Altinn-sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Utgående PT Meddelelse om patent
08-01 Via Altinn-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende, AR201392674 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Beskrivelse Beskrivelse ren
07-03 Beskrivelse Beskrivelse merket
07-04 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
06-01 Via Altinn-sending Realitet patent
Utgående PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
05-01 Brev UT PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
Innkommende, AR113109508 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Patenttegninger Patenttegninger
04-03 Beskrivelse Beskrivelse
04-04 Beskrivelse Beskrivelse
04-05 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
03-01 Via Altinn-sending Realitet patent
03-02 Vedlegg PT report 05:10:35
Utgående Infobrev til oppfinner
02-01 Brev UT Infobrev til oppfinner
Innkommende, AR81291367 Søknadsskjema Patent
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema Patent
01-02 Patenttegninger Tegninger
01-03 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring Søkers rett til oppfinnelse
01-04 Beskrivelse Beskrivelse
01-05 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Årsavgift expand_less Ikke betalt
Årsavgift 11. avg.år. 4550,0 Totalbeløp 4550,0   Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 10. avg.år. 2023.11.02 3200 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 9. avg.år. 2022.10.27 2850 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 8. avg.år. 2021.11.11 2550 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2020.09.16 2200 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Betalt og godkjent
Årsavgift 6. avg.år. 2019.11.05 2000 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 5. avg.år. 2018.11.14 1650 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 4. avg.år. 2017.11.17 1350 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
31709291 expand_more 2017.07.05 1200 Håmsø Patentbyrå AS Betalt
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2016.11.16 2100 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
31416609 expand_more 2014.12.02 850 Håmsø Patentbyrå AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:11:31