(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated info
Description / title Teleskopisk lederør for en brønninstallasjon og framgangsmåte for neddriving av samme i undergrunnen.
Status
Legal status
Detailed status
In force info Granted Sub code not available (check also details in the case)
Patent number 320467
Application number 20041495
Filed
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Harald Strand (NO)
Owner NeoDrill AS (NO)
Inventor Harald Strand (NO)
Agent HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Anordning ved et lederør (1) for etablering og foring av et brønnhull i løsmasse (51), idet lederøret (1) er innrettet til å kunne drives inn i og fortrenge løsmassene (51) ved aksialt rettede impulser mot et innvendig anlegg (19) i lederørets (1) nedre parti (15), hvor lederøret (1) er teleskopisk. Oppfinnelsen omfatter også en framgangsmåte for inndriving av et teleskopisk lederør (1) i løsmasser (51).

View the abstract and front page figure in Espacenet

B1

Description

TELESKOPISK LEDERØR FOR EN BRØNNINSTALLASJON OG FRAMGANGSMÅTE FOR NEDDRIVING AV SAMME I UNDERGRUNNEN

Oppfinnelsen omhandler et teleskopisk lederør for en brønnin-stallasjon, fortrinnsvis en undersjøisk hydrokarbonbrønn, nærmere bestemt et teleskopisk lederør, hvor et ytre rør er løsbart festet til et indre rør som ved sitt nedre endeparti omfatter anordninger for samvirke med en drivanordning. Når lederøret er drevet så langt ned i løsmassene at det rager en foreskrevet høyde over overflaten av løsmassene, løsgjøres det ytre røret fra det indre røret. Det indre røret drives videre ned i løsmassene inntil det møter faste sedimenter eller når en planlagt inndrivingsdybde. En anordning ved det ytre rørets nedre endeparti sørger for at det ytre røret ikke kan skyves nedover utenpå det indre røret. Oppfinnelsen omfatter også en framgangsmåte for neddriving av et teleskopisk lederør i løsmasser.

Ved etablering av en brønn, for eksempel en hydrokarbonbrønn, i et område med løsmasser over bergstrukturene, er det nød-vendig å føre ned et lederør gjennom løsmassene. Lederøret avgrenser brønnhullet mot løsmassene og fungerer som funda-ment for installasjoner (brønnhode, BOP m.m.) ved løsmassenes overflate. Installasjonene skal forskriftsmessig anbringes i en bestemt høyde i forhold til overflaten, dvs. terrengover-flate eller havbunn. På grunnlag av analyser av løsmassene velges en lederørlengde som med stor sannsynlighet kan drives så langt ned at lederørets øvre ende oppnår en foreskrevet avstand fra løsmassene. Ved usikkerhet om løsmassenes beskaf-fenhet kan lederørets lengde bli for liten eller for stor, og særlig ved undersjøisk brønnetablering må det foretas kompli-serte operasjoner for å forlenge eller forkorte lederøret,

slik rørets øvre ende oppnår korrekt nivå.

Oppfinnelsen har til formål å avhjelpe ulempene ved kjent teknikk. Formålet er særlig å redusere den kostnadsmessige og den praktiske effekten av usikkerheten i å anslå hvor langt lederøret kan drives.

Oppfinnelsen muliggjør også installasjon av lange lederør uten at det er nødvendig å gjennomføre innskjøting av ekstra lederørseksjoner under inndrivingen.

Formålet oppnås ved trekk som er angitt i nedenstående be-skrivelse og i etterfølgende patentkrav.

Et teleskopisk lederør ifølge oppfinnelsen er på i og for seg kjent måte innrettet til å drives inn i løsmasser ved aksialt rettede impulser mot innvendig anbrakte slagflater i fortrinnsvis et nedre parti av et indre rør. Det indre røret er løstakbart festet til et ytre rør, fortrinnsvis ved at et øvre parti av det indre røret er festet til et øvre parti av det ytre røret.

I det ytre rørets nedre parti er det ikke-forskyvbart anbrakt ett eller flere låseelementer som ligger an mot det indre rø-rets yttervegg. Låseelementet/-elementene er innrettet til å la et fra det ytre røret løsgjort indre rør kunne beveges i aksial retning bort fra det ytre rørets øvre parti. Låseelementet/-elementene er ytterligere innrettet til å forhindre at et fra det indre røret løsgjort ytre rør kan beveges i aksial retning mot det indre rørets nedre parti.

Det ytre røret er fordelaktig innrettet til å kunne motta en eller flere utvendig anbrakte stabilisatorer ifølge i og for seg kjent teknikk. Dette er særlig aktuelt hvor lederøret skal anbringes i ustabile masser. Stabilisatorene sørger for at lederøret oppviser en større anleggsflate mot løsmassene, hvorved løsmassene kan oppta en større belastning rettet radialt på røret.

Det ytre røret er fordelaktig forsynt med en eller flere stoppanordninger innrettet til å ligge an mot et øvre parti av stabilisatoren(e). Derved kan stabilisatorene ved inndriving i løsmassene sammen med det ytre røret anbringes i et på forhånd definert nivå i forhold til løsmassenes overflate.

Oppfinnelsen omfatter videre en framgangsmåte for inndriving i løsmasse av et lederør for foring av et brønnhull, idet le-derøret er innrettet til å kunne drives inn i løsmassene ved aksialt rettede impulser mot et innvendig anlegg i lederørets nedre parti, hvor

et ytre rør festes løstakbart til et indre rørs øvre parti;

det sammensatte teleskopiske lederøret drives inn i løsmassene inntil det ytre rørets øvre parti inntar en foreskrevet avstand fra løsmassenes overflate;

det ytre røret løsgjøres fra det indre røret;

det indre røret drives ytterligere inn i løsmassene til planlagt inndrivingsdybde eller inntil videre inndriving ikke er mulig, idet det indre røret beveger seg aksialt bort fra

det ytre rørets øvre parti.

Framgangsmåten omfatter fordelaktig at én eller flere stabilisatorer anbringes på det ytre røret før inndriving i løsmassene.

I det etterfølgende beskrives et ikke-begrensende eksempel på en foretrukket utførelsesform som er anskueliggjort på med-følgende tegninger, hvor: Fig. 1 viser et lengdesnitt gjennom et sammenkoplet, teleskopisk lederør ifølge oppfinnelsen; Fig. 2 viser i mindre målestokk et lengdesnitt gjennom et sammenkoplet, teleskopisk lederør under inndriving i løsmas-ser; Fig. 3 viser et lengdesnitt gjennom det teleskopisk lederøret under inndriving i løsmasser, hvor et indre rør glir i et frakoplet ytre rør; Fig. 4 viser et sideriss av lederør tilsvarende lengdesnittet i fig. 3, men hvor det ytre røret er forsynt med en stabilisator;

Fig. 5 viser lederøret i fig. 4 sett ovenfra.

Det vises først til fig. 1 hvor et teleskopisk lederør 1 omfatter et indre rør 3, et ytre rør 5, en ringformet koplingsanordning 7 samt et ringformet låseelement 9.

Det indre røret 3 er i et øvre parti 11 forsynt med et ringformet koplingsspor 13. I et nedre parti 15 er det indre rø-ret 3 forsynt med en drivsko 17 med en innvendig slagflate 19.

Det ytre røret 5 er i et øvre parti 21 forsynt med et utvendig koplingsparti 23 egnet til å motta og holde fast en brønninstallasjon (ikke vist). I et midtre parti 25 er det ytre røret utvendig forsynt med en ringformet stabilisator-stoppper 27. I et nedre parti 28 er det ytre røret 5 forsynt med et innvendig ringformet låsespor 29.

Koplingsanordningen 7 er forsynt med et innvendig koplingsparti 31 som strekker seg fra en nedre senteråpning 33. Koplingspartiet 31 i koplingsanordningen 7 er komplementært til koplingspartiet 23 på det ytre røret 5. En øvre boring 35 er komplementær til det indre rørets 3 utvendige diameter. En ringformet brystning 37 er komplementær til koplingssporet 13 på det indre røret 3. Koplingsanordningen er avtakbar idet den er delbar (ikke vist) ved hjelp av et verktøybærende fjernstyrt fartøy {ikke vist).

Låseelementet 9 har form av en ringformet tallerkenfjør idet en konveks ringflate 41 vender mot det ytre rørets 5 nedre endeparti 15. En innvendig kant 43 ligger tett an mot det indre rørets 3 yttervegg.

Det vises nå i det vesentlige til fig. 2 og 3. Lederøret 1 er drevet ned i løsmasser 51 ved hjelp av en innvendig plassert hammer 61, 63 som er forbundet med en driv- og styreanordning (ikke vist) via en kabel 65. Hammeren 61, 63 kan overføre drivimpulser til lederøret 1 via slagflaten 19 (se fig. 1).

Det vises så til fig. 4 og 5. I en alternativ utførelse er lederøret 1 forsynt med en sylinderformet stabilisator 71 som omslutter deler av det ytre røret 5. Et senterrør 73 er koaksialt omsluttende det ytre røret 5 og ligger i en virksom stilling an mot stabilisatorstopperen 27. En sylinderformet kappe 77 er koaksial med senterrøret 73 og stivt forbundet med dette ved at det fra senterrøret 73 rager radialt utover flere støtteribber 75 som strekker seg i hele stabilisatorens 71 aksiale lengde.

Forut for neddriving av et lederør 1 analyseres løsmassene 51 med det formål å fastslå hvor langt lederøret 1 kan drives og hvor stor usikkerhet det foreligger omkring denne analysen, dvs. hva er forventet maksimal neddriving og hva er beregnet minimal neddriving. Det velges deretter en lengde på det indre røret 3 som under ingen omstendigheter forårsaker at det indre røret 3 rager mer opp over løsmassene 51 enn det som er foreskrevet for en brønninstallasjon som i ettertid skal mon-teres på lederøret 1. Det velges også en lengde på det ytre røret 5 som er lang nok til at det ytre røret 5, når det rager over løsmassene 51 som foreskrevet med hensyn til brønn-installas j onen, overlapper med det indre røret 3når dette er drevet ned til maksimal dybde.

Lederøret 1 drives ned i løsmassene 51 ved at hammeren 61, 63 på i og for seg kjent måte delvis lager et hull ved å trenge inn i løsmassene 51 og presse disse til side, delvis ved å hamre lederøret i løsmassene 51 ved slag mot drivskoens 17 slagflate 19. Lederørets 1 indre og ytre rør 3, 5 er i første del av drivingen sammenkoplet ved hjelp av koplingsanordningen 7.

Når det ytre røret 5 har nådd en foreskrevet dybde, dvs. at det rager over løsmassene 51 med en foreskrevet høyde, fjer-nes koplingsanordningen 7, ved en undersjøisk installasjon fortrinnsvis med verktøy på et fjernstyrt undervannsfartøy

(ROV).

Drivingen fortsetter deretter idet det indre røret 3 beveger seg aksialt gjennom det ytre røret 5 ved å gli gjennom låseelementet 9. Etter at det indre røret 3 har nådd sin maksima-le dybde, trekkes hammeren 61, 63 opp av lederøret 1.

I den alternative utførelsen, hvor det ytre røret 5 er forsynt med en stabilisator 71, drives denne inn i løsmassene sammen med det ytre røret 5, idet stabilisatorens 71 senter-rør 73 ligger an mot stabilisatorstopperen 27. Kappens 77 store overflate sørger for at sidestabiliteten for lederøret 1 på i og for seg kjent måte økes når det står i ustabile løsmasser 51.

Som følge av låseelementets 9 koniske form, vil det ytre rø-ret 5 ved belastning ikke kunne gli nedover på det indre rø-ret 3, idet låseelementets 9 innvendige kant 43 da vil bite seg fast i det indre rørets 3 overflate.

Lederøret 1 ifølge oppfinnelsen vil kunne anta en lang rekke dimensjoner, idet det indre rørets 3 diameter kan anta alle aktuelle mål i henhold til bransjestandarder.

Claims

1. Anordning ved et lederør (1) for etablering og foring av et brønnhull i løsmasse (51), idet lederøret (1) er innrettet til å kunne drives inn i og fortrenge løs-massene (51) ved aksialt rettede impulser mot lede-røret (1), karakterisert ved at leder-øret (1) er teleskopisk.2. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at et ytre rør (5) ved hjelp av en koplingsanordning (7) er løsbart festet til et indre rør (3).3. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at det ytre røret (5) ved et øvre parti (21) er løsbart festet til et øvre parti (11) av det indre røret (3) .4. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at det i det ytre røret (5) er ikke-forskyvbart anbrakt ett eller flere låseelementer (9) som ligger an mot det indre rørets (3) yttervegg.5. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at låseelementet/-elementene (9) er innrettet til å la et fra det ytre røret (5) løsgjort indre rør (3) kunne beveges i aksial retning bort fra det ytre rørets (5) øvre parti (21).6. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at låseelementet/-elementene (9) er innrettet til å forhindre et fra det indre røret (3) løsgjort ytre rør (5) å kunne forskyves i aksial retning mot det indre rørets (3) nedre parti (15).7. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at det ytre røret (5) er innrettet til å motta en eller flere utvendig anbrakte stabilisatorer (71) .8. Anordning i henhold til krav 7, karakterisert ved at det ytre røret (5) er forsynt med en eller flere stoppanordninger (27) innrettet til å ligge an mot et øvre parti av stabilisatoren(e) (71).9. Anordning i henhold til krav 1, karakterisert ved at det indre rørets (3) nedre parti (15) er forsynt med en drivsko (17) som er innrettet til å motta aksialt rettede drivimpulser.10. Framgangsmåte ved driving inn i løsmasse (51) av et lederør (1) for etablering og f6ring av et brønnhull, idet lederøret (1) er innrettet til å kunne drives inn i og fortrenge løsmassene (51) ved aksialt rettede impulser mot et anlegg (19) i lederøret (1), karakterisert ved atet ytre rør (5) festes løstakbart til et indre rørs (3) øvre parti (11);- det sammensatte teleskopiske lederøret (1) drives inn i løsmassene (51) inntil det ytre rørets (5) øvre parti (21) inntar en foreskrevet avstand fra løsmasse-nes (51) overflate;- det ytre røret (5) løsgjøres fra det indre røret (3);- det indre røret (3) drives ytterligere inn i løsmassene (51) til anslag mot en fortrinnsvis ugjen-nomtrengelig struktur (53), idet det indre røret (3) forskyves aksialt bort fra det ytre rørets (5) øvre parti (21) .11. Framgangsmåte i henhold til krav 10, karakterisert ved at én eller flere stabilisatorer (71) anbringes på det ytre røret (5) før inndriving i løsmassene (51).
What does A1, B, B1, C stand for? info
Harald Strand
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
2 events
  1. event  
NIPO's case no. 2017/06876
Your reference: P24603NO00, P20254NO01   Filed  
Current status Settled

Sender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900

Status history for 2017/06876

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2017/06876

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Request for Assignement Endringsskjema
01-04 Assignment Overdragelsesdokument
01-05 Assignment Overdragelsesdokument
  2. event  
NIPO's case no. 2017/07191
Your reference: P24603NO00/P20254NO01   Filed  
Current status Annulment

Sender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900

Status history for 2017/07191

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Annulment Wrongly created
Pending Received at office

Correspondence for 2017/07191

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Assignment Overdragelsesdokument
01-03 Assignment Overdragelsesdokument
01-04 Request for Assignement Endringsskjema
01-05 Power of attorney Fullmakt
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
Agent in Norway:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900
Your reference: P24603NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

US 6,102,119 ()

US 4,368,785 ()

US 5,540,294 ()

WO 03/076762 A1 ()

 • Status: Registered
  Start date for license:
  Type of license:
  Scope: Gjelder hele rettighetene
  Licensee:

  Equinor ASA
  Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

  Org. number: 923629016
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
    

  Source: The Brønnøysund Register Centre
  Owner of rights:
  Kanalsletta 4 4033 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted Sub code not available

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Patent - Reminder of first annual fee (2006.02.23)
11-01 Outgoing Letter Patent - Reminder of first annual fee (2006.02.23)
Outgoing PT RegistreringsBrev (2005.12.13)
10-01 Outgoing Letter PT RegistreringsBrev (2005.12.13)
Outgoing Patent Specifications (2005.12.05)
09-01 Outgoing Letter Patent Specifications (2005.12.05)
Outgoing PT Medelelse om patent (2005.10.17)
07-01 Outgoing Letter PT Medelelse om patent (2005.10.17)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Patent Description Beskrivelse
06-03 Patent claims Krav
Outgoing PT Realitet_patent (2004.11.11)
05-01 Outgoing Letter PT Realitet_patent (2004.11.11)
Outgoing PT Infobrev til oppfinner (2004.11.08)
04-01 Outgoing Letter PT Infobrev til oppfinner (2004.11.08)
Outgoing PT Formelle mangler_nasj patent (2004.06.14)
03-01 Outgoing Letter PT Formelle mangler_nasj patent (2004.06.14)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Søknadsskjema PT (PT Form)
01-01 National patent application form Søknadsskjema PT (PT Form)
01-02 Patent Description Beskrivelse
01-03 Patent claims Krav
01-04 Patent drawings Patenttegninger
01-05 Official patent abstract Publ. sammendrag (abstract) for appnr 20041495
01-05 Patent abstract Sammendrag

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Ikke betalt
Årsavgift 19. avg.år. 6200,0 Total amount 6200,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 18th year 2021.03.19 5800 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Paid and approved
Annual fee 17th year 2020.04.17 5500 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Paid and approved
Annual fee 16th year 2019.04.16 5200 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 15th year 2018.01.22 4850 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 14th year 2017.04.06 4500 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Annual fee 13th year 2016.04.14 4200 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Annual fee 12th year 2015.04.15 3850 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 11th year 2014.04.09 3500 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 10th year 2013.04.19 2900 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 9th year 2012.04.16 2600 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 8th year 2011.04.08 2300 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Annual fee 7th year 2010.04.19 1900 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Annual fee 6th year 2009.04.21 1100 Håmsø Patentbyrå ANS
Annual fee 5th year 2008.04.24 1100 Håmsø Patentbyrå ANS
Annual fee 4th year 2007.04.23 1100 Håmsø Patentbyrå AS
Annual fee 1st-3rd year 2006.03.29 1650 Håmsø Patentbyrå AS
30521133 2005.11.03 1600 Håmsø Patentbyrå AS keyboard_arrow_down Paid
30414602 2004.10.05 200 Håmsø Patentbyrå AS keyboard_arrow_down Paid
30405289 2004.05.11 800 Håmsø Patentbyrå AS keyboard_arrow_down Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)
What does A1, B, B1, C stand for? info
Chapters without data are removed. Document created: 28.11.2021 18:30:35