Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tittel Fremgangsmåte til telling av fisk og telleapparat til gjennomføring av fremgangsmåten.
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Patent opphørt Utløpt etter 20 år (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 168151
Søknadsnummer 19893253
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Torbjørn Kvassheim (NO)
Innehaver Torbjørn Kvassheim (NO)
Oppfinner Torbjørn Kvassheim (NO)
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Fremgangsmåte og apparat til telling av fortrinnsvis levende fisk hvor antallet fisk beregnes ved at en registreringsenhet (2, 3, 4) måler fiskenes flateareal (tverrsnittsareal) og at man på grunnlag av arealregistreringen beregner antallet fisk som har passert registreringsenheten. Telleapparatet omfatter en kanal (9) hvorigjennom fisk som skal telles passerer. I tilknytning til kanalen (9) er det anordnet en registreringsenhet (2, 3, 4) hvor et CCD-linjekamera (2) er tilknyttet et objektiv (3) orientert vinkelrett på kanalen (9). På motsatt side av kanalen (9) er det anordnet en lyskilde (1) slik at fisk som passerer lyskilden (1) danner et skyggeareal som CCD-linjekameraet (2) registrerer.

Se forsidefigur og sammendrag i Espacenet


B1

Beskrivelse

Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte til telling av enkeltgjenstander/individer, eksempelvis levende fisk, hvor det foretas en størrelsesregistrering av fiskene mens de er i bevegelse, for eksempel befinner seg i fritt fall, og hvor én, to eller flere fisk passerer størrelses-registreringsenheten, eventuelt i innbyrdes delvis overlappende posisjoner, og hvor det totale antall fisk beregnes på grunnlag av en registrert gjennomsnittsstørrelse, som kan bestemmes på basis av de fisk som måles enkeltvis.

Oppfinnelsen vedrører likeledes et telleapparat for gjennom-føring av denne fremgangsmåte, omfattende en kanal fortrinnsvis i form av en sjakt for de enkeltgjenstander/individer, for eksempel levende fisk, som skal telles, og hvor det er anbrakt en størrelsesregistreringsenhet, som er tilsluttet passende elektronikk/mikroprosessorutstyr for beregning av antallet av fisk etc. som passerer størrelsesregi-streringsenheten, på basis av registrerte størrelser.

Intensiv produksjon av fisk ved fiskeoppdrett representerer en voksende næring. Dens betydning forventes' å økes kraftig. I forbindelse med slik intensiv produksjon av fisk, er det jevnlig behov for å foreta registrering av fiskeantallet. Salg av levende fisk skjer vanligvis på grunnlag av antall, og da ett salg kan omfatte flere hundre tusen fisk, er det av stor betydning å kunne foreta en hurtig og nøyaktig registrering av det antall fisk som skal omsettes.

Telling av fisk skjer i dag som regel manuelt, men i den senere tid har det fremkommet flere ulike telleapparater innrettet for automatisk telling. Disse automatiske telleapparater utmerker seg negativt ved at det kreves distinkt avstand mellom hver enkeltgjenstand henholdsvis hvert in-divid som skal telles. Ellers blir det ikke oppnådd et nøyaktig telleresultat. Nevnte krav begrenser i vesentlig grad de kjente automatiske telleapparaters kapasitet.

Ved telling av levende fisk er det meget viktig at disse blir behandlet mest mulig skånsomt, slik at fysisk påvirk-ning og berøring begrenses til et minimum.

Formålet med den foreliggende oppfinnelse er å anvise en fremgangsmåte og et telleapparat for dennes gjennomføring og av den innledningsvis angitte art, som representerer for-bedringer i forhold til teknikkens standpunkt, nemlig ved dels å sørge for en mer nøyaktig telling, dels å sikre høy-ere kapasitet, og hvor forholdene er lagt til rette for en tilstrekkelig skånsom behandling av de enkeltgjenstander/ individer, særlig levende fisk, som telles.

Nevnte formål er realisert ved å gå frem i overensstemmelse med de fremgangsmåtetrinn som er angitt i patentkrav 1, henholdsvis ved å utforme telleapparatet i overensstemmelse med de karakteriserende trekk som fremgår av patentkrav 3.

I henhold til fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen sørger man i registreringssonen, før enkeltgjenstandene/individene (fiskene) når frem til registreringsenheten, for at de passerer registreringsenheten med tilnærmet ens hastighet samt orienterer de i bevegelse værende fisk etc. slik i forhold til registreringsenheten at denne settes i stand til å ut-føre en måling av deres flateareal (tverrsnittsareal), og at man på grunnlag av arealregistreringen ved hjelp av passende elektronikk/mikroprosessorutstyr beregner til enhver tid antallet av de fisk etc. som har passert registreringsenheten ved fortløpende å akkumulere alle registrerte arealer og dividere dette totalareal på det sist beregnede gjennomsnittsareal.

For telling av fisk (gjenstander) med innbyrdes varierende størrelse/tverrsnittsareal, arbeider man fortrinnsvis med toleranseverdier på for eksempel 33% omkring en middelverdi svarende til en registrert middels stor fisk, idet man for hver enkeltfisk som registreres med hensyn til tverrsnittsareal, det vil si at det registrerte tverrsnittsareal ligger innenfor de gitte toleransegrenser, korrigerer nevnte middelverdi, idet samtlige registrerte tverrsnittsarealer som bestemmes til å være en fisk, fortløpende blir akkumulert og dividert på antall registrerte normale fisk.

Et telleapparat av den innledningsvis angitte art utmerker seg ved at størrelsesregistreringsenheten er en optisk registreringsenhet innrettet for registrering av flatearealet (skyggetverrsnittsarealet) av de fisk etc. som passerer med innbyrdes tilnærmet ens hastighet, idet nevnte elektronikk/- mikroprosessorutstyr er innrettet til å beregne antallet av fisk etc. som har passert arealregistreringsenheten, på grunnlag av registrert (tverrsnitts)areal.

For å oppnå en særlig skånsom behandling av for eksempel levende fisk under dens orientering i forhold til arealregistreringsenheten, kan telleapparatet ifølge en utførel-sesform av oppfinnelsen omfatte organ, for eksempel myke børstelister, som rager inn i fiskenes etc. bevegelses-henholdsvis fallsone oppstrøms arealregistreringsenheten og som er utformet med henblikk på å orientere fiskene etc. i forhold til arealregistreringsenhetens akse, slik at arealregistreringsenhetens registrering av fiskenes etc. tverr-snittsstørrelse begunstiges.

Et eksempel på en utførelsesform av et telleapparat ifølge oppfinnelsen er skjematisk illustrert på tegningen hvis eneste figur viser apparatet i tverrsnitt/sideriss.

Pilene viser en mulig bevegelsesretning for de enkeltgjenstander/individer, for eksempel levende fisk, som skal telles, idet telleapparatet ved den viste utførelsesform omfatter en svakt skrånende kanal som går over i en sjakt (jfr. pilene) foran en lyskilde 1 som er plassert like overfor et CCD-linjekamera 2 tilknyttet et objektiv 3. Fiskene vil under tellingen være i bevegelse, idet bevegelsesbanen strekker seg mellom lyskilden 1 og CCD-linjekameraets 2 objektiv.

Ved passasjen mellom lyskilden og CCD-linjekameraets 2 objektiv danner de i bevegelse værende fisk etc. et skyggeareal som blir oppfattet av CCD-linjekameraet.

Et signaldetekteringskort 4 detekterer og registrerer data oppfattet av CCD-kameraet. Disse data blir sendt videre til et kretskort 5 som foretar beregninger for å komme frem til det riktige antall.

Det registrerte areal (skyggeareal/tverrsnittsareal) på-virkes av enkeltgjenstandens/individets reelle størrelse og sammes hastighet ved registrering. For at fisk etc. med samme reelle størrelse skal bli registrert med samme skyggeareal, er det ønskelig at fiskene etc. har tilnærmet lik hastighet.

Telleapparatet ifølge oppfinnelsen er innrettet til å beregne riktig antall selv om flere fisk etc. passerer objektivet samtidig, for eksempel ved siden av hverandre. Beregning av fiskeantallet foregår ved at alle registrerte tverrsnittsarealer summeres, idet dette totalareal divideres på et registrert middelareal. Dette middelareal er beregnet på grunnlag av fisk etc. som blir registrert enkeltvis. I mot-setning til andre kjente prinsipper for telling av enkeltgjenstander/individer, krever telleprinsippet ifølge oppfinnelsen ikke distinkt avstand mellom enkeltfisk etc. som skal telles.

Før telleapparatet settes i stand til å foreta telling, mater brukeren inn en omtrentlig verdi på den forventede gjennomsnittsvekt på de fisk etc. som skal telles. Dette vektanslag blir automatisk omregnet til (tverrsnitts)areal. Telleapparatet er derved klart til å telle fiskene.

For hver enkeltfisk som registreres - det vil si hvor det registrerte areal ligger innenfor det sist beregnede middelareal på pluss/minus 33% - vil middelverdien bli korri-gert .

For å kunne oppnå størst mulig nøyaktighet, krever fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen optimalt at enkeltgjenstandene/individene (fiskene) beveger seg med samme side mot objektiv/CCD-linjekamera 3/2. Ved registrering av fiske-antall innebærer dette at fiskene beveger seg med buk/rygg eller profil vendt mot objektiv/CCD-linjekamera. Ved å mon-tere organ, for eksempel myke børstelister 6, i den spalte hvor fiskene blir registrert, vil alltid fiskenes (enkelt-gjenstandenes/individenes) bredeste side vende mot objektiv/ CCD-linjekamera.

Krav

1. Fremgangsmåte til telling av enkeltgjenstander/-individer eksempelvis levende fisk, hvor det foretas en størrelses-registrering av fiskene mens de er i bevegelse, for eksempel befinner seg i fritt fall, og hvor én, to eller flere fisk passerer størrelsesregistreringsenheten (2,3,4), eventuelt i innbyrdes delvis overlappende posisjoner, og hvor det totale antall fisk beregnes på grunnlag av en registrert gjennom-snittsstørrelse, som kan bestemmes på basis av de fisk som måles enkeltvis, karakterisert ved at man i registreringssonen, før enkeltgjenstandene/ -individene (fiskene) når frem til registreringsenheten (2, 3,4), sørger for at de passerer registreringsenheten med innbyrdes tilnærmet ens hastighet samt orienterer de i bevegelse værende fisk etc. slik i forhold til registreringsenheten (2,3,4) at denne settes i stand til å utføre en måling av deres flateareal (tverrsnittsareal), og at man på grunnlag av arealregistreringen ved hjelp av passende elektronikk/ mikropro-sessorutstyr beregner til enhver tid antallet av de fisk etc. som har passert registreringsenheten ved fortløpende å akkumulere alle registrerte arealer og dividere dette totalareal på det sist beregnede gjennomsnittsareal.2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, for telling av fisk (gjenstander) med innbyrdes varierende størrelse/tverrsnittsareal, karakterisert ved at man arbeider med toleranseverdier på for eksempel 33% omkring en middelverdi svarende til en registrert middels stor fisk, og at man for hver enkeltfisk som registreres med hensyn til tverrsnittsareal, det vil si at det registrerte tverrsnittsareal ligger innenfor de gitte toleransegrenser, korrigerer nevnte middelverdi, idet samtlige registrerte tverrsnittsarealer som bestemmes til å være en fisk, fortløpende blir akkumulert og dividert på antall registrerte normale fisk.3. Telleapparat for gjennomføring av den i krav 1 eller 2 angitte fremgangsmåte, omfattende en kanal fortrinnsvis i form av en sjakt for de enkeltgjenstander/-individer, for eksempel levende fisk, som skal telles, og hvor det er anbrakt en størrelsesregistreringsenhet, som er tilsluttet passende elektronikk/mikroprosessorutstyr (5) for beregning av antallet av fisk etc. som passerer størrelsesregist-reringsenheten, på basis av registrerte størrelser, karakterisert ved at størrelsesregistrerings-enheten er en optisk registreringsenhet (2,3,4) innrettet for registrering av flatearealet (skyggetverrsnittsarealet) av de fisk etc. som passerer med innbyrdes ens hastighet, og at nevnte elektronikk/mikroprosessorutstyr (5) er innrettet til å beregne antallet av fisk etc. som har passert arealregistreringsenheten (2,3,4), på grunnlag av registrert (tverrsnitts)areal.4. Telleapparat som angitt i krav 3, karakterisert ved at det omfatter organ, for eksempel myke børstelister (6), som rager inn i fiskenes etc. bevegelses-henholdsvis fallsone oppstrøms arealregistreringsenheten (2,3,4) og som er utformet med henblikk på å orientere fiskene etc. i forhold til arealregistreringsenhetens (2,3,4) akse, slik at arealregistreringsenhetens registrering av fiskenes etc. tverrsnittsareal begunstiges.5. Telleapparat som angitt i krav 3 eller 4, karakterisert ved at tverrsnittsarealregistrerings-enheten omfatter et CCD-linjekamera (2) tilknyttet et objektiv (3) hvis akse er orientert vinkelrett på' fiskenes etc. bevegelsesretning, for eksempel fallretning, i nevnte kanal henholdsvis sjakt, og at det like overfor CCD-linjekameraet (2) henholdsvis objektivet (3), på den motsatte side av fiskenes etc. bevegelseskanal/falisjakt, er anordnet en lyskilde (1), slik at fisk etc. som passerer lyskilden (1) danner et skyggeareal som CCD-lihjekameraet (2) er innrettet til å oppfatte og registrere, og at CCD-linjekameraet (2) er tilsluttet et signaldetekteringskort (4), som er innrettet til å detektere og registrere bestemte data oppfattet av CCD-linjekameraet (2), og at signaldetekteringskortet (4) er tilknyttet et kretskort (5) som lagrer signaler/data mottatt fra signaldetekteringskortet (4), og som leser nevnte lag-rede data og foretar de nødvendige beregninger for å komme frem til antallet av de fisk etc. som har passert CCD-kameraet (2).
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
Torbjørn Kvassheim
Gosenstien 1 4041 HAFRSFJORD NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
Torbjørn Kvassheim
Gosenstien 1 4041 HAFRSFJORD NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
Gosenstien 1 4041 HAFRSFJORD NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
Fullmektig i Norge:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Norsk (NO) alment tilgjengelig patentsøknad nr. 892812 (B1)

Brosjyre fra Sefitek as: Aqua, Scan fisketeller (B1)

Patentstyrets saksnr. 2007/00011
Administrativ begrensing
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kravstillers fullmektig

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2007/00011

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har delvis ført frem
Under behandling Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse for 2007/00011

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Patent Specifications- B3
05-01 Brev UT Patent Specifications- B3
Utgående PT_adm begrensing protokoll (2008.10.07)
04-01 Brev UT PT_adm begrensing protokoll (2008.10.07)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Krav Krav
03-04 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående PT_adm begrensning generelt brev (2008.01.03)
02-01 Brev UT PT_adm begrensning generelt brev (2008.01.03)
Innkommende Forespørsel: Administrativ begrens. PT
01-01 Forespørsel: Administrativ begrens. patent Forespørsel: Administrativ begrens. PT
01-02 Krav Krav

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Patent opphørt Utløpt etter 20 år
Meddelt Patent endret etter administrativ begrensning eller overprøving (B3)
Meddelt Meddelt etter patentloven før endringen av 1997 (C)

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Patent expired (end of protection) (2009.08.26)
05-01 Brev UT Patent expired (end of protection) (2009.08.26)
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
04-01 Brev UT PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Utgående Patentskrift
03-01 Brev UT Patentskrift
03-04 Beskrivelse Beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-03 Sammendrag Sammendrag
02-04 Patenttegninger Patenttegninger
Utgående Generelt Brev Patent (2005.08.11)
01-01 Brev UT Generelt Brev Patent (2005.08.11)
01-02 Krav Krav

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 20. avg.år. 2008.08.20 5900 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 19. avg.år. 2007.07.30 5900 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 18. avg.år. 2006.08.07 4800 Håmsø Patentbyrå AS
Årsavgift 17. avg.år. 2005.07.22 4800 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 16. avg.år. 2004.08.30 4600 Håmsø Patentbyrå AS
Årsavgift, år 15 0
Årsavgift, år 14 0
Årsavgift, år 13 0
Årsavgift, år 12 0
Årsavgift, år 11 0
Årsavgift, år 10 0
Årsavgift, år 9 0
Årsavgift, år 1-3 0
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Allment tilgjengelig patentsøknad
Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:35:00