AR395891389 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2020-11-02(kl.11:23:35)

Betalt

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:   Referanse: TM46533NO00  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  915113737
  Foretakets navn
  ACAPO AS
  Adresse
  Postboks 1880 Nordnes
  Postnummer/sted
  5817 BERGEN
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1021
Søker(e):
 • Foretakets navn
  ELTORQUE AS
  Adresse
  Julianus Holms veg 34
  Postnummer/sted
  7041  Trondheim
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
ELTORQUE
Er merket vedlagt?
Ja
Klasse nr.
Varer/tjenester
07
Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; aktuatorer (styremekanismer); lineære-, elektriske-, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer.
09
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikkanlegg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.
35
Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
37
Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].
Betalingsinformasjon
Søknadsgebyr:
2900
Antall klasser over 3/Sum:
2/ 1500
totalsum:
4400
Ordrenummer betaling:
ALTINN281923