AR269723648 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2018-06-28(kl.10:24:05)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:   Referanse: T34726NO00/MMO  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  934603729
  Foretakets navn
  Onsagers AS
  Adresse
  Postboks 1813, Vika,,
  Postnummer/sted
  0123 Oslo
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1075
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  970374825
  Foretakets navn
  FREMSKRITTSPARTIET
  Adresse
  Karl Johans gate 25
  Postnummer/sted
  0159 OSLO
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
Fremskrittspartiet
Er merket vedlagt?
Ja
Beskrivelse av merket
Fremskrittspartiet (& figur i farger)
Klasse nr.
Varer/tjenester
09
Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier.
16
Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern.
24
Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir.
25
Klær; fottøy; hodeplagg.
26
Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort.
38
Telekommunikasjonstjenester
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning relatert til politisk virksomhet; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper; kompetanseutvikling innenfor områdene ledelse, kultur, politikk og samfunnsutvikling.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk; informasjon og rådgivning om organisasjonens virksomhet; informasjon og rådgivning om partipolitiske tjenester vedrørende sosiale og økonomiske forhold i samfunnet; informasjon og rådgivning om politikk; informasjon og rådgivning om politiske standpunkter og virkemidler for styring av landet; informasjonsvirksomhet om deltakelse i politiske beslutningsprosesser og offentlig myndigheter; informasjon og rådgivning om drift av politisk parti både på nasjonalt, kommunalt/regionalt nivå; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i særskilte saker.
45
Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk, valg, lovgivning, regjeringsdannelser og statsstyre.