AR216419080 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2017-09-03(kl.21:33:48)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:    

Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  918934065
  Foretakets navn
  HAMAR BRYGGERIS VENNER
  Adresse
  c/o Marit Wedvik, Store Prestrudveg 47
  Postnummer/sted
  2315 HAMAR
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
Hamar Bryggeri
Er merket vedlagt?
Ja
Klasse nr.
Varer/tjenester
16
Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.