AR170667163 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2016-12-08(kl.14:51:48)

Kontaktinformasjon: Navn:    
    Referanse: 536765/AS  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  979993269
  Foretakets navn
  Bryn Aarflot AS
  Adresse
  Postboks 449 Sentrum
  Postnummer/sted
  0104 Oslo
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1027
Søker(e):
 • Foretakets navn
  TV 2 AS
  Adresse
  Postboks 2 Sentrum
  Postnummer/sted
  0101 Oslo
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Ordmerke
Inneholder merket tekst?
Teksten i merket
TIPPEKAMPEN
Klasse nr.
Varer/tjenester
35
Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.