AR92013146 : Søknad om registrering av merke

Levert 2015-03-03(kl.14:10:50)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Hilde Hovde
Telefon
22071953
E-postadresse
hh@acapo.no
Referanse
TM41350NO00
Angi om du er søker eller fullmektig
Jeg fyller ut skjemaet som fullmektig for en søker
Opplysninger om søker
 • Foretakets navn
  Norwegian Brand Ltd.
  Adresse
  Ground Floor, Imbus House, Dublin Airport
  Postnummer
  Poststed
  Co. Dublin
  Land
  IE
  Kundenummer i Patentstyret
Opplysninger om fullmektig
 • Foretakets navn
  Acapo AS
  Adresse
  Postboks 1880 Nordnes
  Postnummer
  5817
  Poststed
  Bergen
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1021
Merket
Type søknad
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Spesifiser type merke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
bank norwegian
Er merket vedlagt?
Ja
Prioritet
Klasse nr.
Varer/tjenester
9
Dataprogramvare; bankkort [kodede eller magnetiske].
16
Trykksaker; magasiner; tidsskrifter.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet; børsmeglervirksomhet; likviditetsstyring.