AR90669327 : Søknad om registrering av merke

Levert 2015-02-11(kl.09:05:55)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Christiin Sangvik-Jebsen
Telefon
23327700
E-postadresse
post@onsagers.no
Referanse
T31323NO00/tod
Angi om du er søker eller fullmektig
Jeg fyller ut skjemaet som fullmektig for en søker
Opplysninger om søker
 • Foretakets navn
  Oslo S Utvikling AS
  Adresse
  Postboks 11
  Postnummer
  0051
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Opplysninger om fullmektig
 • Organisasjonsnummer
  934603729
  Foretakets navn
  ONSAGERS AS
  Adresse
  Postboks 1813, Vika
  Postnummer
  0123
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1075
Merket
Type søknad
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Spesifiser type merke
Merket er et
Ordmerke
Inneholder merket tekst?
Teksten i merket
BARCODE
Er merket vedlagt?
Prioritet
Klasse nr.
Varer/tjenester
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; kommersielle formidlingstjenester; Public Relation [PR-virksomhet]; reklamevirksomhet; handelsvirksomhet, detaljhandelstjenester; online detaljhandeltjenester.
36
Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; eiendomsutvikling; salg av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av kontorer.
37
Byggevirksomhet; byggeledelse; konsulentbistand ved byggingstjenester;
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffe tilgang til websider, sosiale medier.
41
Sportslige og kulturelle aktiviteter; helsesenter, treningssenter.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; byplanlegging; plantegning i forbindelse med bygging; ingeniørvirksomhet; tekniske konsultasjoner; regulering og prosjektering av fast eiendom.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester, hoteller; kafeer