E-søknadPS-201 - Søknad om varemerkeregistrering (versjon:10418)
Søker
Søkers navnØystein Meyer
AdresseCrøgerlia 21
Postnummer/sted3921 Porsgrunn
LandNO
Kontaktinfo
Merket
Søknad om registrering avvaremerke
Type merkeOrdmerke
Merketekst:Boheme Records
Varefortegnelse
KlasseVarer/tjenester
9Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Dato for innsendelse2012-10-26 (klokken 02:42:03)
Arkivreferanse i Altinn: AM104016119