Hvordan søke?

Enkelt søk søker i alle søkefelt for fagområdene Patent, Design og Varemerke.
Treffene blir presentert i tre lister som regel med varemerke-treffene først.
Velg fanene for Patent og Design for å se disse treffene.
Ønsker du mer presise treff bør du velge Avansert søk.

Hvordan:
  Finne og laste ned dokumenter :
 Se om en sak er betalt, og hva som skal betales :


Søkeprinsipper

Store og små bokstaver
Basen skiller ikke mellom store eller små bokstaver. Du får treff uavhengig av hva du bruker.

Trunkering (* eller %)
Basen har ikke automatisk trunkering. Flaske gir for eksempel ikke treff på flasker.
* erstatter mellomrom, ett eller flere tegn, og kan brukes på slutten eller inne i søkeordet.
Eks. Sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelstyre o.s.v.
Eks. S*kel gir treff på sykkel, sokkel, snorkel osv.

Du kan ikke starte et søk med *. Dette med unntak av:

  • enkelte felt i avansert søk kan starte med og/eller inneholde kun *, og
  • tilsvarende for feltet "Tekst i merket" i avansert søk varemerke.
Søk med kun ett tegn fulgt med * er ofte for tungt og gir feil (eks: a*).
Se veiledning under det enkelte felt for å se hvilke felt det gjelder.

Automatisk AND (AND / & / )
Et søk vil gi treff kun på saker som inneholder alle ord du har skrevet i søkefeltet.
Det er ikke nødvendig å legge inn logiske operatorer som AND, eller & mellom hvert ord.

F.eks. gjør du et søk på tv norge, blir dette automatisk omgjort til tv AND norge

Utvide søk (OR / |)
Ønsker du å få treff på et av ordene i søkefrasen kan du legge inn OR eller | mellom ordene.
Det kan for eksempel gjøres slik:
bil OR båt
eller
bil | båt

Ekskludering av ord eller uttrykk (NOT/ -)
For å ekskludere treff med spesielle ord og utrykk kan du bruke tegnet - eller NOT foran ordet du ønsker å ekskludere, som for eksempel: Sykkel* NOT holder

Det vil gi treff på alt som starter med sykkel, men som ikke har med order "holder".
Vær obs på dette dersom du skal søke på et bindestreksord. Bindestreksord må søkes som frase. (Se under).

Bruk NOT som siste operator hvis du søker med NOT i kombinasjon med AND og/eller OR. NOT kan ikke brukes som første ord i et søk.

Eksakt søk/Spesialtegn ( " ")
To eller flere ord som skal komme inn en bestemt rekkefølge søkes som frase: " "
Eks: "Ford Fiesta"
For å kunne søke på ord eller utrykk som inneholder spesialtegn som $, %, -"price, $1.24" må vi også bruke " ".

Søket vil ignorere spesialtegn som står inni apostrofen. Søk på "Opp&Ned" og "Opp-ned" gir dermed like treff.

Se også om Unntak og merk at i avansert søk (feltet tekst i merket) benyttes egne regler.

Unntak
Det er 5 felter i avansert søk hvor du ikke kan benytte de generelle søkeprinsippene.
Det er søknadsnr (alle områder), patentnummer (patent) og registreringsnummer (varemerke).
I disse søkefeltene er det bare trunkering (wildcards) som kan benyttes.

Operatorene &, |, -, og kan bare brukes mellom ord eller i hermetegn. Operatoren ? kan ikke brukes.
Merk at i avansert søk (feltet tekst i merket) benyttes egne regler.

Om trefflisten

Treffliste
Treffene blir presentert i tre lister som regel med varemerke-treffene først. Velg fanene for Patent og Design for å se disse treffene.

For å se detaljert visning for ett av treffene, klikk på Søknadsnummeret.

Figurene i trefflisten kan forstørres med ett museklikk. Figuren minimeres automatisk når du flytter musepekeren bort.
Søknader/registreringer fra før mars 2004 mangler som regel figur i basen. Trenger du figur fra disse søknadene må de bestilles fra Patentstyret. Dersom du ikke ser noen figurer kan du klikke på "Vis kolonner" og hake av for å vise denne kolonnen.

Velg kolonner og om sorteringsmuligheter
Predefinert sortering er inndag, stigende. Du kan sortere trefflisten ved å klikke på overskriften i den kolonnen du ønsker å sortere etter.
Gjeldende sortering er markert med en pil, klikk på pilen eller overskriften dersom du ønsker å snu sorteringen.
Trefflisten kan utvides med flere kolonner og det tilbys kraftig funksjonalitet for å sortere trefflisten.

Under "Vis kolonner" kan du definere hvilke kolonner (felter) du ønsker vist.
Sett en hake foran kolonnene du ønsker skal vises. Innstillingen varer ut gjeldende søkesesjon.
Dersom du for eksempel ønsker å sortere på innehaver og deretter på inndag, haker du av for begge disse kolonnene.
Velg "sortering prioritering" 1 for kolonnen du ønsker som første sortering, og "sortering prioritering" 2 for kolonnen du ønsker som andre sortereing, og så videre.

Sorteringen er alfabetisk for tekstfelter og numerisk for tallfelter.

Lukk funksjonen ved å klikke Sorter og lagre eller ved å klikke på fanen øverst.

Preferanser
Velg antall treff som skal vises per side i trefflisten.
Dersom du oftest jobber med ett bestemt fagområde, kan du her velge hvilken treffliste som skal vises ved enkelt søk.
Valget "husk mine preferanser ....." sparer deg for å gjøre de samme innstillingene hver gang du besøker Patentstyrets søketjeneste.

Lukk PREFERANSER ved å klikke på fanen øverst eller på blått kryss.

Eksport
Klikk på "Eksporter til..."-lenken for å eksportere til ønsket filtype.
Du bestemmer hvilke kolonner du vil eksportere under "Vis kolonner".

Obs: kun de første 2000 sakene i trefflisten blir tatt med ved eksport.
Lukk funksjonen ved å klikke på fanen øverst eller på blått kryss.

Om detaljert visning

Vis detaljer
Ved å klikke på søknadsnummer i trefflisen vises alle detaljer for den valgte saken.

I detaljert visning er det en venstremeny slik at du raskt kan komme til aktuell informasjon.
For eksempel "Betaling" som gir oversikt over om årsavgift er betalt. Detaljert visning genererer automatisk en unik url som du kan kopiere og dele for eksempel via e-post.

Se mer informasjon på siden under i-ikonene.

Avansert søk varemerke

Tekst i merket

Eksempel:
Solo
Sol*
*sol*
"sol-"

Forklaring
Merkenavn eller ord i merkenavn. Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker.
Kombiner med OR for å få treff på ett av ordene.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn.

Eks: sol* gir treff på sol, solo, solis osv
Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling. Eks: "sol i hjertet"

Basen skiller ikke på store og små bokstaver.
Det er mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Søk på følgende spesialtegn kan gjøres UTEN bruk av hermetegn:
= ( ) ; : , . ´ § ! @ # £ $ ~ > < ` ´ ¤ €
Eks: Ruter# eller =oslo

Spesialtegn som også har funksjon som OPERATOR, må plasseres i hermetegn (dersom du ønsker å søke på disse som del av et varemerke).
Disse er: * % - &
Eks: "sol-" eller "play win"

Når OPERATOR brukes, anbefaler vi bruk av ordene: NOT, AND, OR

Type merke

Eksempel:
Kryss av type varemerke

Forklaring:
Ordmerke i standard font (kun tekst)
Kombinert eller rent figurmerke (tekst og grafiske elementer, eller kun grafiske elementer)
Fargemerke (èn farge eller en kombinasjon av farger)
Tredimensjonalt merke (form på varen)
Hologram (tredimensjonalt foto, ser ulikt ut fra ulike vinkler)
Lydmerke (en spesiell lyd som kjennetegn)
Luktmerke (en spesiell lukt som kjennetegn)
Bevegelsesmerke (merker som består av en bevegelse)
Smaksmerke (en spesiell smak som kjennetegn)
Følemerke
Annen type merke

Søknadsnummer

Eksempel:
200500134
200210872A (A=Avdelt)

Forklaring:
Format: åååånnnnn (år løpenummer) (Gjelder etter 1998).
1976-1998 var det fire siffer etter årstall. Før 1976 ble det (med få unntak) kun brukt løpenummer (nnnnn).
Format kan også være: åååånnnnnA (hvor A betyr avdelt fra stamsøknad). Eks: 200210872A

Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Skriv 2005* for å søke opp alle registreringer innlevert i 2005.

Søker / innehaver

Eksempel:
Statoil
Ole Olsen

Forklaring:
Søker og/eller innehaver av rettigheten eller søknaden (navn eller firma)
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: "Unos papirindustri" gir treff kun på Unos papirindustri

Trefflisten gir mulighet til å skille søker og innehaver ved hjelp av sortering.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Registreringsnummer

Eksempel:
243765 (nasjonalt reg.nummer)
0923110 (Internasjonalt reg.nummer (IR))
0662134A (A=Avdelt)

Forklaring:
Format: nnnnnn for nasjonalt registreringsnummer (nnnn eller nnnnn for eldre saker)
Format: nnnnnnn for internasjonalt registreringsnummer. Tilføy 0 foran dersom nummeret består av 6 siffer.
Format kan også være: nnnnnnnA (hvor A betyr avdelt fra stamsøknad). Eks: 94888A

Gir treff på eksakt registreringsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).

Fullmektig

Eksempel:
Drammen patentservice

Forklaring:
Person eller firma som representerer søker.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: "Fullmektig & co",
Eks: Drammen*
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Vare/tjeneste (Nice)

Eksempel:
25 (klær, sko og hodeplagg)
41 (undervisning)

Forklaring:
Tips: Sjekk hvilke klasser din konkurrent har valgt beskyttelse i!
Angir hvilke klasser varemerket gjelder for. Det finnes 35 vareklasser, og 10 tjenesteklasser
Format (numerisk): 25.

Dersom du vil ha treff i en eller flere klasser må du skrive OR mellom klasses (1 OR 2 OR 25).
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND (1 25).
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT (1 NOT 25). Da får du treff på de søknader som er i klasse 1 , men ikke de som samtidig er i klasse 25.

For å finne riktig klasse, prøv den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).

Status

Eksempel:
Velg status i nedtrekksmenyen

Forklaring:
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen. Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus:
Eks: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus: Første realitetsuttalelse.

Bruk/innarbeidelse

Eksempel:
Sjekk om saken er registrert pga bruk/innarbeidelse

Forklaring:
Søk etter merker som er registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Det er mulig å hake av kun i denne boksen og finne alle relevante saker.

Søknad inngitt

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.
Format: dd.mm.åååå

Registrert

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn for når nasjonale søknader er godkjent og registrert hos Patentstyret.
For sakstype "Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt" inneholder feltet dato for når saken ble internasjonalt registrert, ikke når den ble besluttet gjeldende i Norge.

Søk her for å finne saker som har vern fra en bestemt dato eller datospenn.
Bruk heller feltet "Publisert" for å få oversikt over saker som har blitt publisert registrert (nasjonale) eller besluttet gjeldende (internasjonale) i en gitt periode.

Feltet anbefales benyttet i kombinasjon med feltet "sakstype".
Format: dd.mm.åååå

Publisert

Eksempel:
12.04.2010

Forklaring:
Dato eller datospenn for når saken ble publisert som registrert (nasjonale) eller besluttet gjeldende(internasjonale) i Varemerketidende. Innsigelsesperioden regnes fra publiseringsdato.
Varemerketidende publiseres hver mandag.
Format: dd.mm.åååå

Frist fornyelse

Eksempel:
01.06.2015

Forklaring:
Dato eller datospenn for når fornyelsesavgift forfaller.
Format: dd.mm.åååå

Prioritetsnummer

Eksempel:
586118 CH
586118

Forklaring:
Prioritetsnummer dersom det er krevd prioritet i saken fra en tidligere søknad/registrering utenfor Norge.
Landkoden angir hvor den første søknaden ble inngitt.
Format: nnnnnn(mellomrom)landkode 586118 CH ev. kun nnnnnn.

Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO ( www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf )
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Dette feltet kan også inneholde kun *. Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader med prioritet.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Prioritetsdato

Eksempel:
01.12.2006

Forklaring:
Dato for når den første søknaden ble inngitt.
Format: dd.mm.åååå

Merkekategori

Eksempel:
Velg aktuell kategori i nedtrekksmenyen

Forklaring:
Varemerke (merke/kjennetegn som eies av ett firma eller en person)
Fellesmerke (merke/kjennetegn som har visse krav knyttet til bruk, for eksempel kvalitet, miljø eller medlemskap i forening av næringsdrivende)
Ansvarsmerke (varer av gull, sølv eller platina som påføres en finhetsstandard)
6ter (merker som inneholder et emblem, våpenskjold eller et akronym eller navn på stater, internasjonale organisasjoner og så videre som er beskyttet i henhold til Pariskonvensjonen).

Sakstype

Eksempel:
Velg aktuell sakstype i nedtrekksmenyen

Forklaring:
Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Valget omfatter saker via Madridprotokollen - et system for å søke om internasjonal registrering av varemerker (ofte kalt "Madrid inn"). Norge er medlem av Madridprotokollen.

Nasjonalt merke
Dette valget omfatter alle varemerkesøknader og registreringer hvor det er søkt beskyttelse direkte i Norge.
Med andre ord omfatter dette valget søknader og registreringer fra hele verden(hvor kunden ikke har valgt å bruke veien via Madridprotokollen).

Figurative elementer (WIEN)

Eksempel:
02.05.23 (barn stilisert)
02.05* (barn)

Forklaring:
Nummerbetegnelse settes på alle merker som inneholder figurative elementer.
Det finnes 29 klasser med mange underklasser.
Eks: 26.03.17 triangler som inneholder ett eller flere tall

Format: nn.nn.nn
Legg til 0 foran dersom sifferet kun består av ett tall.
Bruk *(trunkering) hvis du ønsker å søke på hovedklasser (mindre enn seks siffer), for eksempel 02.05*

Dersom du vil ha treff i en eller flere klasser må du skrive OR mellom klassene (02.05.23 OR 02.05.21).
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND (02.05.23 02.05.21).
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT (02.05.23 NOT 02.05.21).

For å finne riktig klasse, prøv den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).

Klagenummer (Klagenemnda)

Eksempel:
VM 13/147 , PAT 13/012, D åå/nnn, BOA0008039, 6522 eller 2012/00068

Forklaring:
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda for industrielle rettigheter KFIR (tidligere Annen avdeling)
Format: VM åå/nnn, PAT åå/nnn, D åå/nnn, BOA000nnnn, nnnn eller åååå/nnnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet VM åå/nnn, D åå/nnn eller PAT åå/nnn.
I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Innsiger

Eksempel:
Hansen

Forklaring:
Navn på person eller firma som har innlevert innsigelse mot en registrering
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har innsigelse.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Innehaver/lisensgiver

Eksempel:
Unos papirindustri

Forklaring:
En innehaver som gir en annen rett til å bruke sine varemerke-, patent- eller designrettigheter i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks "Unos papirindustri" gir treff kun på Unos papirindustri

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig. Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver. Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Lisenstaker/sublisenstaker

Eksempel:
Per Anders Hansen

Forklaring:
En person/firma som har fått rett til å bruke en annens varemerke, patent eller design i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hydrolo*

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisenstaker.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Basis for int. søknad

Eksempel:
Eks: MP/NO2010277
Basis for en internasjonal søknad

Forklaring:
Format: MP/NOåååånnn

Søk etter internasjonale søknader (via Madridprotokollen) som er basert på nasjonale søknader eller registreringer (data tilgjengelig fra 2005).
Vær oppmerksom på at en internasjonal søknad kan være basert på flere nasjonale søknader/registreringer.

Ytterligere utpekning

Eksempel:
Eks: 02.11.2005

Forklaring:
Det er mulig å utpeke ytterligere medlemmer av Madrid-protokollen på et senere tidspunkt enn ved den opprinnelige internasjonale søknaden. Tidspunktet her angir når Norge ble ytterligere utpekt.

Format: dd.mm.åååå
Fyll ut både Fra dato og Til dato hvis du har eksakt dato.

Geografisk lokasjon

Eksempel:
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Forklaring:
Landkode for søkers eller innehavers hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.
Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.

Avansert søk design

Produkt

Eksempel:
Sykkel
Sykkel OR bicycle

Forklaring:
Produktnavn eller ord i produktnavn. Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker.
Merk: internasjonale søknader har produktangivelse på engelsk.
Kombiner med OR for å få treff på ett av ordene.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv.
Eks: _ol gir treff på sol, pol, bol osv.
Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling. Eks: "bord med hjul"

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Søknadsnummer

Eksempel:
20070706

Forklaring:
Format: åååånnnn (år løpenummer) 

Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Skriv 2005* for å søke opp alle registreringer innlevert i 2005.

Registreringsnummer

Eksempel:
081068 (nasjonalt reg.nummer)
DM/073914 (Internasjonalt reg.nummer (IR))

Forklaring:
Format for nasjonalt design: 0nnnnn (sett 0 foran 5-sifret nummer)
Format for utepking i internasjonal registrering: DM/nnnnnn.

Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).

Søker / innehaver

Eksempel:
Statoil
Ole Olsen

Forklaring:
Søker og/eller innehaver av rettigheten eller søknaden (navn eller firma)
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: "Unos papirindustri" gir treff kun på Unos papirindustri

Trefflisten gir mulighet til å skille søker og innehaver ved hjelp av sortering.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Fullmektig

Eksempel:
Drammen patentservice

Forklaring:
Person eller firma som representerer søker.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: "Fullmektig & co",
Eks: Drammen*
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Designer

Eksempel:
Rødberg
"Per Olsen"

Forklaring:
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: ols* gir treff på alle navn som begynner på Ols (Olsen, Olsson osv)
Eks: "Per Arne Olsen" (eksakt ordsammenstilling)

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Produktklasse (LOCARNO)

Eksempel:
"02-04"
02*

Forklaring:
Angir hvilke klasser designet gjelder for. Det finnes 32 klasser med underklasser.
Format: nn* (hovedklasse)

"nn-nn" (hovedklasse detaljklasse. MÅ oppgis i anførselstegn).
Dersom du vil søke på flere klasser må du skrive OR mellom ("02-02" OR "02-05").
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND ("02-02" "02-05").
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT ("02-02" NOT "02-05").
Da får du treff på de søknader som er i klasse 02-02, men ikke de som samtidig er i klasse 02-05.

Se om klassifisering på Patentstyrets nettsted eller finn riktig klasse ved hjelp av den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).

Status

Eksempel:
Velg status i nedtrekksmenyen

Forklaring:
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen. Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus:
Eks: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus: Første realitetsuttalelse.

Søknad inngitt

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.
Format: dd.mm.åååå

Allment tilgjengelig dato

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn søknaden er gjort allment tilgjengelig.
Format: dd.mm.åååå

Registrert

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn for når nasjonale søknader er godkjent og registrert hos Patentstyret.
For sakstype "Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt" inneholder feltet dato for når saken ble internasjonalt registrert, ikke når den ble besluttet gjeldende i Norge.

Søk her for å finne saker som har vern fra en bestemt dato eller datospenn.
Bruk heller feltet "Publisert" for å få oversikt over saker som har blitt publisert registrert (nasjonale) eller besluttet gjeldende (internasjonale) i en gitt periode.

Feltet anbefales benyttet i kombinasjon med feltet "sakstype".
Format: dd.mm.åååå

Publisert

Eksempel:
12.04.2010

Forklaring:
Dato eller datospenn for når saken ble publisert som registrert (nasjonale) eller besluttet gjeldende(internasjonale) i Designtidende.
Designtidende publiseres mandager.
Format: dd.mm.åååå

Frist fornyelse

Eksempel:
01.06.2015

Forklaring:
Dato eller datospenn for når fornyelsesavgift forfaller.
Format: dd.mm.åååå

Sakstype

Eksempel:
Velg aktuell sakstype i nedtrekksmenyen

Forklaring:
Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Internasjonale designregistreringer der Norge er utpekt via Haag-systemet.

Nasjonalt merke
Dette valget omfatter alle designsøknader og -registreringer hvor det er søkt beskyttelse direkte i Norge.

Prioritetsnummer

Eksempel:
586118 CH
586118

Forklaring:
Prioritetsnummer dersom det er krevd prioritet i saken fra en tidligere søknad/registrering utenfor Norge.
Landkoden angir hvor den første søknaden ble inngitt.
Format: nnnnnn(mellomrom)landkode 586118 CH ev. kun nnnnnn.

Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO ( www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf )
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Dette feltet kan også inneholde kun *. Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader med prioritet.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Prioritetsdato

Eksempel:
01.12.2006

Forklaring:
Dato for når den første søknaden ble inngitt.
Format: dd.mm.åååå

Klagenummer (Klagenemnda)

Eksempel:
VM 13/147 , PAT 13/012, D åå/nnn, BOA0008039, 6522 eller 2012/00068

Forklaring:
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda for industrielle rettigheter KFIR (tidligere Annen avdeling)
Format: VM åå/nnn, PAT åå/nnn, D åå/nnn, BOA000nnnn, nnnn eller åååå/nnnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet VM åå/nnn, D åå/nnn eller PAT åå/nnn.
I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Innsiger

Eksempel:
Hansen

Forklaring:
Navn på person eller firma som har innlevert innsigelse mot en registrering
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har innsigelse.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Innehaver/lisensgiver

Eksempel:
Unos papirindustri

Forklaring:
En innehaver som gir en annen rett til å bruke sitt varemerke, patent eller design i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks "Unos papirindustri" gir treff kun på Unos papirindustri

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Lisenstaker/sublisenstaker

Eksempel:
Per Anders Hansen

Forklaring:
En person/firma som har fått rett til å bruke en annens varemerke, patent eller design i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hydrolo*

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisenstaker.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Geografisk lokasjon

Eksempel:
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Forklaring:
Landkode for søkers eller innehavers hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.
Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.

Avansert søk patent

Ord i tittel (benevnelse)

Eksempel:
Sykkelramme
Sykkel ramme
Sykkel*
Sykkel OR Bicycle

Forklaring:
Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker. Kombiner med OR for å få treff på ett av ordene.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv, Eks: s_kkel gir treff på sykkel, sokkel osv.
Bruk "... " for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Fra 2015 tillates både norsk og engelske titler(benevnelser). Søk derfor både på norsk og engelsk (sykkel OR bicycle) for å få med alle relevante treff.

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn), men det er mulig å starte med _ (trunkering som erstatter ett tegn).

Ord i tittel eller sammendrag

Eksempel:
Sykkelramme
Sykkel ramme
Sykkel*
Sykkel OR Bicycle

Forklaring:
Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker. Kombiner med OR for å få treff på ett av ordene.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv, Eks: s_kkel gir treff på sykkel, sokkel osv.
Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Fra 2015 tillates både norsk og engelske titler(benevnelser). Søk derfor både på norsk og engelsk (sykkel OR bicycle) for å få med alle relevante treff.
NB: Sammendragene i validerte Europeiske patenter er ikke søkbare

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn), men det er mulig å starte med _ (trunkering som erstatter ett tegn).

Søknads- eller EP-nummer

Eksempel:
20040100
EP2132042

Forklaring:
Format: åååånnnn (nasjonal/PCT) eller EPnnnnnnn (Europeiske patenter)

Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Skriv 2005* for å søke opp alle registreringer innlevert i 2005.

NB: Bruk fritekstfeltet for å søke etter Europeisk søknadsnummer (EP application number)

Patentnummer

Eksempel:
319289
NO/EP2132042

Forklaring:
Format: nnnnnn eller NO/EPnnnnnnn for Europeiske patenter gjeldende i Norge 

Gir treff på eksakt patentnummer

Du kan høyretrunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn) Eks. 3192*

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).


Internasjonalt søknadsnummer

Eksempel:
PCT/DK1987/00051
PCT/SE1998/02368
PCT/SE1998/0236_
SE1998

Forklaring:
Format: PCT/LLåååå/nnnnn (eller 6 siffer i løpenummer for nyere saker) (LL = landkode).

Gir treff på eksakt internasjonalt søknadsnummer (PCT)
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Det er mulig å søke på kun en del av nummeret, for eksempel LLåååå
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Merk: Søk på "EP søknadsnr" eks. 08716178.2 gjøres i fritekstfeltet.

Søker / innehaver

Eksempel:
Statoil
Ole Olsen

Forklaring:
Søker og/eller innehaver av rettigheten eller søknaden (navn eller firma)
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk " " for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: "Unos papirindustri" gir treff kun på Unos papirindustri

Trefflisten gir mulighet til å skille søker og innehaver ved hjelp av sortering.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Oppfinner

Eksempel:
Ole Olsen
Ols_n

Forklaring:
Oppfinner av patentet.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ols* gir treff på alle navn som begynner på Ols (Olsen, Olsson osv)
Eks: "Per Arne Olsen" (eksakt ordsammenstilling)

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

Fullmektig

Eksempel:
Drammen patentservice

Forklaring:
Person eller firma som representerer søker.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: "Fullmektig & co",
Eks: Drammen*
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).

IPC-klasse / CPC-Klasse

Angir hvilke klasser patentet er klassifisert i, i IPC og ev. CPC.
CPC bygger på IPC, men er mer finmasket.

Patentstyret tok i bruk CPC 20. oktober 2015, i tillegg til CPC.

Klasser som er i fet type beskriver aspekter ved oppfinnelsen, klasser i vanlig type beskriver tilleggsaspekter.

Hovedklasser

A: Menneskelige behov
B: Industrielle arbeidsoperasjoner, Transport
C: Kjemi; Metallurgi
D: Tekstiler, Papir
E: Bygg- og anleggteknikk, gruvedrift
F: Maskinteknikk, Belysning, Oppvarming, Våpen, Sprengning
G: Fysikk
H: Elektroteknikk
Y(kun CPC): Ny teknologisk utvikling som kan dekke flere klasser

Klikk på klassifikasjonskode for å se klassens innhold.

Status

Eksempel:
Velg status i nedtrekksmenyen

Forklaring:
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen. Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus:
Eks: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus: Første realitetsuttalelse.

Søknad inngitt

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.
Format: dd.mm.åååå

Allment tilgjengelig dato

Eksempel:
03.04.2007

Forklaring:
Dato eller datospenn søknaden er gjort allment tilgjengelig.
Format: dd.mm.åååå

Publisert meddelt

Eksempel:
12.04.2010

Forklaring:
Dato eller datospenn søknaden er publisert meddelt i patenttidende.
Innsigelsesperioden regnes fra publiseringsdato. Patenttidende publiseres hver mandag.
Format: dd.mm.åååå

Internasjonal inngivelsesdag

Eksempel:
09.11.2009

Forklaring:
Dato eller datospenn når den internasjonale søknaden ble innlevert.
Format: dd.mm.åååå

Frist årsavgift

Eksempel:
01.06.2015

Forklaring:
Dato eller datospenn for når årsavgift forfaller til betaling
Format: dd.mm.åååå

Avdelt/Utskilt

Eksempel:
Hak av for søk etter avdelte og/eller utskilte søknader.

Forklaring:
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Prioritetsnummer

Eksempel:
586118 CH
586118

Forklaring:
Prioritetsnummer dersom det er krevd prioritet i saken fra en tidligere søknad/registrering utenfor Norge.
Landkoden angir hvor den første søknaden ble inngitt.
Format: nnnnnn(mellomrom)landkode 586118 CH ev. kun nnnnnn.

Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO ( www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf )
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Dette feltet kan også inneholde kun *. Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader med prioritet.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Prioritetsdato

Eksempel:
01.12.2006

Forklaring:
Dato for når den første søknaden ble inngitt.
Format: dd.mm.åååå

Anførte dokumenter

Eksempel:
WO 964747
IEEE Industry Applications Society

Forklaring:
Her søker du i tekst som er angitt på patentet under "Anførte publikasjoner".
Dette er dokumenter som saksbehandler hos Patentstyret har trukket frem og anført som nærmeste kjente teknikkk, etter endt gransking og behandling av patentsøknaden.

Du kan trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).

Sakstype

Eksempel:
Nasjonal
Europeisk patent
PCT
SPC

Forklaring:
Du kan velge å søke i en bestemt type rettighet innenfor patent (for eksempel supplerende beskyttelsessertifikat eller Europeisk patent/validerte EP-patenter).
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

SPC-nummer

Eksempel:
2007016

Forklaring:
Format: åååånnn
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).

Klagenummer (Klagenemnda)

Eksempel:
VM 13/147 , PAT 13/012, D åå/nnn, BOA0008039, 6522 eller 2012/00068

Forklaring:
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda for industrielle rettigheter KFIR (tidligere Annen avdeling)
Format: VM åå/nnn, PAT åå/nnn, D åå/nnn, BOA000nnnn, nnnn eller åååå/nnnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet VM åå/nnn, D åå/nnn eller PAT åå/nnn.
I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Innsiger

Eksempel:
Hansen

Forklaring:
Navn på person eller firma som har innlevert innsigelse mot en registrering
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har innsigelse.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Innehaver/lisensgiver

Eksempel:
Unos papirindustri

Forklaring:
En innehaver som gir en annen rett til å bruke sitt varemerke, patent eller design i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks "Unos papirindustri" gir treff kun på Unos papirindustri

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Lisenstaker/sublisenstaker

Eksempel:
Per Anders Hansen

Forklaring:
En person/firma som har fått rett til å bruke en annens varemerke, patent eller design i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk "..." for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hydrolo*

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisenstaker.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.

Geografisk lokasjon

Eksempel:
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Forklaring:
Landkode for søkers eller innehavers hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.
Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.